ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร

ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร

ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร

          นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้มายื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตรได้ที่งานวิชาการปริญญาตรี ชั้น 1 ตึก A สำนักงานคณบดี (6 ชั้น) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2561

มีหลักเกณฑ์ดังนี้

     – นักศึกษาต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

     – การขอย้ายให้มารับคำร้องได้ที่งานวิชาการปริญญาตรี

     – แนบผลการเรียน Transcript (สำเนา) มาพร้อมคำร้อง 1 ฉบับ

     – นำคำร้องขอย้ายหลักสูตรไปเสนอหัวหน้าภาควิชาทั้ง 2 ภาควิชาเพื่อพิจารณาแล้วนำมายื่นต่องานวิชาการปริญญาตรีเพื่อดำเนินงานต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *