Download application forms

1. For Academic Staff

          1.1 Form EE.01 Application Form for Reserved Classroom

                แบบ ภฟก.01 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน

          1.2 Form EE.02 Application Form for Reserved Electrical Conference Room; ECC-301

                แบบ ภฟก.02 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2. For Academic Staff and Student

          2.1 Form EE.03 Application Form for Reserved Classroom (Out of time)

                 แบบ ภฟก.03 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนนอกเวลาราชการ

          2.2 Form EE.04 Application Form for Reserved the Central of Electrical Laboratory (L building)

                 แบบ ภฟก.04 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการกลางไฟฟ้า (ตึก L)

          2.3 Form EE.06 Application Form for Borrowing the Equipment and Tool

                 แบบ ภฟก.06 แบบฟอร์มการยืม – คืน เครื่องมือและอุปกรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          2.4 Form EE.09 Application Form for Borrowing the Thesis

                 แบบ ภฟก.09 แบบฟอร์มการขอยืมปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์

3. For Undergraduate Student

          3.1 Form EE.08 Application Form for Accept the Project Advisor (Senior)

                แบบ ภฟก.08 แบบฟอร์มตอบรับอาจารย์ที่ปรึกษา วิชา โครงงานวิศวกรรม

          3.2 Application Form for Summer Internship (Junior)

                 แบบฟอร์มการแสดงความจำนงเสนอชื่อหน่วยงานที่จะเข้าฝึกงาน

          3.3 Form EE.06 Application Form for Borrowing Equipment and Tool

                 แบบ ภฟก.06 แบบฟอร์มการยืม – คืน เครื่องมือและอุปกรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          3.4 Template for Project Thesis

                 รูปแบบการจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วิชาโครงงานวิศวกรรม

          3.5 Template for Prepare the Paper

                 ตัวอย่างบทความวิชาการ วิชา โครงงานวิศวกรรม

          3.6 Template for Electrical Engineering Laboratory 5 (.docx click here)

                 รูปแบบการจัดทำรายงานวิชาการทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5

          3.7 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

          3.8 แบบเสนองานสหกิจศึกษา

          3.9 แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา