CURRICULUM

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560)

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
(ปี พ.ศ. 2554)

International Program

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

NEWS

ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร

ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร           นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561...

การรับสมัคร TCAS

การรับสมัคระดับปริญญาตรีในระบบ TCAS ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิกที่นี่  

ISLH2024