Showing 1-6 of 6 results
ปฏิทินปีการศึกษา 2561

ปฏิทินปีการศึกษา 2561

June 8, 2018
27

ปฏิทินการศึกษาปี 2561 ระดับปริญญาตรี 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา 2561 คู่มือการนำข้อมูลปฏิทินการศึกษาเข้าปฏิทิน (Google Calendar) ส่วนตัว …

การจัดสัมมนาประจำปี

May 8, 2018
98

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบปรับอากาศและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาคารเขียวไทย พร้อมชี้แจงเกณฑ์การประกวดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ …