ประวัติความเป็นมาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2503 โดยมีพิธีลงนามจัดตั้ง ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น

 

ปี พ.ศ. 2505       ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ปี พ.ศ. 2507        ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี

ปี พ.ศ. 2513       สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยี โดยให้ใช้ชื่อว่า สถาบันเทคโนโลยี ประกอบด้วย วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ

ปี พ.ศ. 2514       ได้รับพระราชทานให้ใช้นาม “พระจอมเกล้า” เป็นชื่อสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ทั้ง 3 วิทยาเขต

ปี พ.ศ. 2515        วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสภาพเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์นนทบุรี

ปี พ.ศ. 2516       ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ สถาบันแห่งใหม่ที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในที่ดินของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งตรงกับรุ่นที่ 27 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2517        ก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งรวมไปถึงการเริ่มสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ตึกเก่าในปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. 2519        ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนขึ้นครั้งแรก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งตรงกับรุ่นที่ 13 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนับเป็นรุ่นที่ 1 ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นภาควิชาที่สองของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ซึ่งในขณะนั้นใช้หลักสูตรปริญญาตรี
5 ปี ในขณะนั้นที่ทำการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอยู่ที่ อาคาร 6 ชั้น (ตึก A) ชั้น 2

ปี พ.ศ. 2520        อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ตึกเก่า) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

ปี พ.ศ. 2526        ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี เริ่มใช้การเรียนการสอนปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีเป็นครั้งแรก ซึ่งตรงกับรุ่นที่ 22 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2529       ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน มีชื่อเต็มว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” หรือเรียกย่อๆ ว่า “สจล.”

ปี พ.ศ. 2532       เริ่มทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี ได้รับวุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งตรงกับรุ่นที่ 27 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่มีวุฒิ ปวส. สามารถศึกษาต่อเพื่อเลื่อนขั้นเป็นวิศวกรในการประกอบอาชีพได้

ปี พ.ศ. 2545       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ย้ายที่ทำการ และห้องปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า บางส่วน มายังอาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมศาสตร์ 2 (อาคาร ECC)

ปี พ.ศ. 2551       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของสาขาวิชาในส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2555        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า เป็นครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2556       สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น “ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า” ตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ปัจจุบัน              ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มุ่งเน้นบริการการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม และระบุถึงแนวทางในการพัฒนากำลังคน รวมไปถึงการวิจัยของสถาบันศึกษา  ซึ่งในปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร แบ่งเป็น

  1. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 หลักสูตร
    • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2554 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
    • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่) ปี พ.ศ. 2554 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
  2. สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2554 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นศึกษา พัฒนา และวิจัยระบบไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบพลังงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศชาติ วิศวกรไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการร่วมวางแผน การผลิต การบริหาร การจัดการ การใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม ของประเทศชาติ โดยวิศกรไฟฟ้า จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงต้องประยุกต์เทคโนโลยีและ วิศวกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบที่จะสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง นอกจากนี้วิศวกรไฟฟ้าต้องมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม มีวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม ที่ดีงามสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มุ่งเน้นในการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้ากำลังให้กับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของประเทศ