ได้คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 อันดับ 1

ได้คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 อันดับ 2

ได้รับการจัดอันดับงานวิจัย อยู่ในระดับ 5