ปรัชญา 

การศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบพลังงานไฟฟ้า เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

ปณิธาน 

มุ่งมั่นให้การศึกษาและสนับสนุนการวิจัยระดับสูง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษาและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ 

มุ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติทางด้านการศึกษาและการวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบพลังงานไฟฟ้า