ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์  02-329-8330 หรือ 02-329-8000 ต่อ 3515, 3983
โทรสาร    02-329-8330

 

Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
1 Soi Chalongkrung 1, Ladkrabang, Bangkok 10520
Tel.  02-329-8330 or 02-329-8000 ext. 3515, 3983
Fax  02-329-8330

 

Website: power.kmitl.ac.th