ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์(ปริญญาตรี)

ปีการศึกษา 2556 / 2013

 • ต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำจำกพลังงำนคลื่น
  A PROTOTYPE OF WAVE ENERGY GENERATOR
  นาย จิระวัฒน์ เพ็งภัตราผศ.ดร.เชาว์ ชมภูอินไหว
  นาย เจตพัฒน์ ทองใหม่ 
  นาย นุชา มนตรี 
  นาย รัชชานนท์ มาสุวรรณ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  บทความฉบับนี้เป็นรายงานผลการออกแบบสร้างต้นแบบเครื่องแปลงพลังงานจากคลื่นน้าเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวน้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากกฎของไมเคิล ฟาราเดย์ที่กล่าวว่าสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น โดยพลังงานกลที่ได้เกิดจากทุ่นลอยน้าที่ติดตั้งเข้ากับระบบทางกลที่ใช้ระบบเฟืองทางเดียว ซึ่งจะแปลงพลังงานคลื่นน้าในทิศ ขึ้น-ลง ให้เป็นพลังงานในการหมุน เพื่อไปขับเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ทั้งนี้ยังได้มีการออกแบบขนาดของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และยังได้มีการ
  วางแผนน้าไปติดตั้งในสถานที่จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป
  This paper presents a design and construction of a prototype of a machine that enabling conversion of wave energy to electrical energy by moving of permanent magnets across the induction coils product electrical current according toFaraday’s law of electromotive force induction method. The mechanical power is form buoy floater that installed with mechanical system use free wheel gear system to transfer a movement in up-down direction to rotational direction for drive a generator. In order that a design for selecting properly generator that installed with the mechanical system can generated the most power output and this project is going to install the prototype at a real place e.g. a small harbor for measuring and collecting information to make a static and develop for future using.
 • การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากหลอดไดโอดเปล่งแสงของไฟถนน
  STUDY AND ANALYSIS THE EFFECT OF HARMONICS NOISE IN LED STREET LIGHT
  นาย ณัฐนนท์ เพชรานนท์ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล
  นาย ณัฐพงศ์ ศรีวารีรัตน์ผศ. ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน
  นาย ณัฐพงษ์ พูนนิกร 
  นาย ทรรศนันทน์ บุณยโชติมา 
  บทคัดย่อABSTRACT
  เนื่องด้วยในปัจจุบันได้มีการเริ่มใช้เทคโนโลยีหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) มาใช้ทดแทนการใช้งานหลอดโซเดียมแรงดันสูง (HPS) ในระบบส่องสว่างไฟถนน เพราประสิทธิภาพที่สูง แต่เนื่องจากการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในการทำงาน จึงจำเป็นต้องติดตั้งชุดขับหลอด (Driver) ที่เป็นอุปกรณ์สวิตชิ่ง จึงอาจก่อให้เกิดฮาร์มอนิกส์รบกวนในระบบเนื่องจากอุปกรณ์สวิตชิ่งได้ ด้วยเหตุนี้หลอดไดโอดเปล่งแสงจึงเป็นอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบได้ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษา และวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหลอดไดโอดเปล่งแสงทดทแนหลอดโซเดียมความดันสูงในระบบส่องสว่างไฟถนน รวมถึงได้ออกแบบวงจรกรองสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการใช้งานหลอดไดโอดเปล่งแสง เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นให้น้อยลง แลเป็นการลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้บริโภคโดยการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงร่วมกับวงจรกรองที่ออกแบบไว้ให้มีประสิทธิภาพการทำงานทัดเที่ยมกับหลอดไดโอดเปล่งแสงที่มีคุณภาพดีแต่มีราคาสูงกว่าNowadays, the trend of using Power LEDs for street lighting instead of high pressure sodium vapor lamps is increasing because LEDs  have many advantages comparing to HPS, such as more efficiency, more energy saving, more lifetime than HPS and better optical characteristic. Since LED lamps operate with DC current. Therefore, switched mode electronic driver must be employed. The LEDs driver is switching device which can causes the harmonics able to distrub to the system. Hence, the LEDs are the devices that act as electromagnetic interference (EMI) source, and can cause harmonics and EMI problems to the power system. The purpose of this thesis is to study and analyze electrical harmonics from usinf LEDs instead of HPS for street lighting and also design a low-pass filter to eliminate or reduce the disturbance caused by the LEDs driver. The main purpose of designed filter is to be used with unstandardized LEDs street light to increase its performance to be equivalent as the high grade LEDs street light, which is generally much more expensive; this will reduce the cost of users.
 •  ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต: การออกแบบระบบประจุไฟฟ้าและเก็บพลังงานส่วนกลาง
   Future Center Project: The design of centralized charging and storage system
  นายจิตรภานุ ฤกษ์สวัสดิ์ผศ.ดร. ชาย ชมภูอินไหว
  นายจิรภัทร ยงวงค์สุนทรรศ.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์
  นายฉกรรจ์ หิรัญวรากร 
  นายอาทิตย์ ศรีมันทยามาศ 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ระบบประจุและเก็บสะสมพลังงานในโครงการศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคตซึ่งประกอบไปด้วยแบตเตอรี่, ชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจรอินเวอร์เตอร์ เป็นระบบที่จำเป็นในการเก็บพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบควบคุมและโหลดภายในตัวบ้านต้นแบบ โดยระบบประจุและเก็บสะสมพลังงานนี้ออกแบบสำหรับใช้งานกับระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ซจ่ายให้กับปริมาณการใช้ไฟฟ้า 103.02 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง (เวลา 18.00 ถึง 24.00 นาฬิกา)ในแต่ละวัน โดยการออกแบบระบบเก็บพลังงานและการเลือกขนาดของแบตเตอรี่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟของโหลดวิกฤต มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ This thesis presents about centralized charging and storage system in Future renewable center. Consist of batteries, converters and inverters. It is necessary for storing energy from renewable energy source and be able to distribute enough power to the Future Renewable Center building. The system is designed for 220 volt, 50 hertz, load demands 195.7 kilowatt-hour for 6 hours (18.00 – 24.00) on each day. Energy storage system design and sizing of the devices in the system must be efficiently, economically and according to critical load.
 •  ชุดจาลองกังหันลม
   WIND TURBINE SIMULATOR
  นาย ณัฐภณ บุญช่วยรศ.ดร. วิจิตร กิณเรศ
  นาย สุรศักดิ์ อามระดิษ 
  นาย สุจินดา วัฒนะ 
  นาย อุเทน มีศรี 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์เล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจาลองคุณลักษณะของลมที่ปะทะกับใบพัดของกังหันลมชนิดมุมใบพัดคงที่ และสร้างเครื่องจาลองกังหันลมให้เหมือนกับการทางานของกังหันลมที่จาลองคุณลักษณะได้จากโปรแกรม MATLAB/Simulink โดยใช้ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยวงจร ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ แบบวงจรทอนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งจะอาศัยหลักการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ขั้วอาร์มาเจอร์ของมอเตอร์ทาได้ด้วยการควบคุมแรงดันที่จ่ายให้กับขดลวดอาร์มาเจอร์ในการสวิตซ์ด้วยสัญญาณขับ พีดับเบิลยูเอ็ม จากการเปรียบเทียบจากกระแสจริงที่วัดได้จากมอเตอร์ กับกระแสที่ได้จากการจาลองใน MATLAB/Simulink เพื่อใช้เป็นกระแสอ้างอิงในการทาให้แรงบิดของมอเตอร์เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับแรงบิดที่เกิดจากกังหันลมจริง โดยคาดหวังว่าการจาลองนี้จะช่วยพัฒนาถึงศักยภาพของกังหันลม เนื่องจากการลงทุนในการจาลองจริงนั้นมีต้นทุน และเสียเวลาในการทดสอบนาน ดังนั้นการจาลองด้วยชุดจาลองกังหันลมนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการนามาศึกษาThis project aims to study the simulation of wind characteristics against the fixed blade wind turbine and to construct a wind simulator using a DC drive with dc chopper operating as wind turbine characteristics simulating MATLAB/Simulink by controlling torque of motor from armature current controlled. The armature current controlled is able to adjust voltage source supplying armature winding from switching with gate drive signal PWM was derived from actual current comparing with current simulating MATLAB/Simulink to be reference current and torque occurred as real wind turbine due to costly investment of actual simulation as well as time consuming experiment. Therefore, wind turbine simulator is the best alternative for studying of wind energy.
 •  การควบคุมมอเตอร์แบบสวิตซ์รีลักแตนซ์แบบไม่ใช้ตัวตรวจจับตาแหน่ง
   Sensorless Control of a Switched Reluctance Motor
  นาย นพชัย ภิรมย์รศ.ดร. สุพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา
  นาย นฤเบศร์ รัตนฤทธิ์ 
    
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   บทความนี้กล่าวถึงวิธีการที่จะควบคุมมอเตอร์แบบสวิตซ์รีลักแตนซ์โดยไม่ใช้เซ็นเซอร์ ทาได้โดยการใช้วิธีที่เรียกว่าระบบโครงข่ายประสาทเทียม ในการประมาณตาแหน่งโรเตอร์ของมอเตอร์สวิตรีลักซ์แตนที่มีลักษณะของฟลักซ์และกระแสไม่เป็นเส้นตรง ถ้าหากใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียมจะสามารถประมาณตาแหน่งของโรเตอร์โดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์ได้ กลุ่มข้อมูลที่นามาฝึกฝนให้ระบบโครงข่ายประสาทเทียมคือฟลักซ์เกี่ยวคล้อง กระแสสเตเตอร์ และมุมตาแหน่งของโรเตอร์ โดยจะให้ กระแสสเตเตอร์และฟลักซ์เกี่ยวคล้อง เป็นตัวแปรต้น ส่วนมุมตาแหน่งของโรเตอร์เป็นตัวแปรตาม ถ้าหากข้อมูลที่นามาฝึกฝนระบบโครงข่ายประสาทเทียมยิ่งมีมาก ความผิดพลาดของมุมตาแหน่งโรเตอร์ที่ประมาณค่าได้จากระบบโครงข่ายประสาทเทียมก็จะยิ่งมีค่าน้อย โดยโครงงานนี้จะใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียมในการหาตาแหน่งโรเตอร์ของมอเตอร์สวิตซ์รีลักซ์แตนซ์สี่เฟส This paper presents a new approach to the sensorless control of the switched-reluctance motor (SRM). The basic premise of the method is that an artificial neural network (ANN) forms a very efficient mapping structure for the nonlinear SRM. Through measurement of the phase flux linkages and phase currents the neural network is able to estimate the rotor position, thereby facilitating elimination of the rotor position sensor. The ANN training data set is comprised of magnetization data for the SRM with flux linkage and current as inputs and the corresponding position as out put in this set. Given a sufficiently large training data set, the ANN can build up a correlation among and for an appropriate network architecture. This paper presents the development, implementation, and operation of an ANN-based position estimator for a four-phase SRM.
 •  ประสิทธิภาพและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรแปลงผันกำลังเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์
   Performance and Electromagnetic Compatibility of a Photovoltaic Power Converter
  นายธนกฤช พิบูลย์ ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน
  นายธนพล ผึ้งเถื่อน นางสาวธนาภา สาธุพันธุ์ นางสาวธัญญา ธัญกิจจานุกิจ 
  นางสาวธนาภา สาธุพันธุ์  
  นางสาวธัญญา ธัญกิจจานุกิจ 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปัจจุบันภาคอุตสาหากรรมหันมาใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์มากขึ้น แต่ก็พบปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้งาน เราจึงต้องเชื่อมต่อกับวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น โครงงานนี้ศึกษาประสิทธิภาพของวงจรแปลงผันกำลังเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์และคุณลักษณะของสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดในวงจรชุกคอนเวอร์เตอร์ โดยเปรียบเทียบผลกับมาตราฐาน EN 55011 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบวงจรแปลงผันกำลัง
  I
   Nowadays, the industry has increasingly used renewable energy from photovoltaic, but it usually has low efficiency. So, we have to employ DC–DC converter to improve the overall performance. However, when this converter operates, electromagnetic noises can be generated. Hence, this project focuses particularly on the performance of DC–DC converter connected to photovoltaic panel and characteristics of electromagnetic noise generated in Ćuk converter. The noise level must be conformed to EN 55011 standard, which shows electromagnetic compatibility (EMC) of DC–DC converter system.
 •  ต้นแบบเครื่องมือวัดค่าอิมพีแดนซ์ของระบบกราวด์
   A prototype of ground-impedance meter
  นายฉัตรชัย จิรพัชรศิริเลิศผศ.ดร. เชาว์ ชมภูอินไหว
  นายชนกนันท์ หอนิรันดร์พงศ์ 
  นายชลวีร์ วัฒกีเจริญ 
  นายชัยพงษ์ ลาภอาภารัตน์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
   งานวิจัยนี้นาเสนอการออกแบบจนนาไปถึงการสร้างเครื่องมือวัดค่าอิมพีแดนซ์ของสายกราวด์สาหรับการใช้งานแบบพกพา โดยมีลักษณะเด่นคือสามารถทาการวัดได้ง่ายโดยไม่จาเป็นต้องตัดต่อวงจรของสายกราวด์ สาหรับการออกแบบนั้นใช้กฎของโอห์มในการหาค่าอิมพีแดนซ์ โดยมีการเลือกใช้วงจรไฟฟ้าและไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบด้วย 1.) วงจรสร้างสัญญาณแรงดันรูปคลื่นไซน์ เพื่อเหนี่ยวนาให้เกิดแรงดันในสายกราวด์ผ่านแกนแม่เหล็กความถี่สูง 2.) วงจรวัดกระแสไฟฟ้าซึ่งใช้หลักการของหม้อแปลงวัดกระแส (C.T) และ 3.) ประมวลผลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะนามาสู่การหาค่าอิมพีแดนซ์ และแสดงผลได้ทางจอ LCD พร้อมกันนี้ในอนาคตยังมีแนวคิดในการหาค่าอิมพีแดนซ์ของสายกราวด์ที่อยู่ไกลผ่านการส่งข้อมูลทางโครงข่ายไรสาย ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสาหรับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า This research represents a design conduce to create a portable Ground-Impedance meter. It dominate feature is easy to measure without disconnecting ground. A design use Ohm’s law to calculate impedance value. Electrical circuits and microcontroller that use in this meter consist of 1.) sine wave signal generator circuit for induce voltage in ground loop through a high frequency magnetic core 2.) current measurement circuit which use principle of current transformer (CT) and 3.) process by using microcontroller which bring a result of impedance and show on LCD monitoring in the same time. In the future can be improved it’s ability by transfer a data of ground impedance using wireless network that will make a much benefit for electrical engineering work.
 •  อินเวอร์เตอร์ชนิดรูปคลื่นไซน์
   Sinusoidal Output Inverter
  นางสาว เพชุดา กฤษประจันต์ผศ.ดร.วรชาติ สุวรรณงาม
  นาย ภูเงิน กาจร 
  นาย มานะ อร่ามรัตนา 
  นาย เมธี ศิริพรประสาร 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการสร้างอินเวอร์เตอร์ชนิดรูปคลื่นไซน์ชนิดหนึ่งเฟส ขนาดพิกัดกาลัง 1 kVA ซึ่งสามารถรักษาระดับแรงดันให้คงที่ได้ตลอดการจ่ายภาระไฟฟ้าที่ขนาดต่างสาหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ อินเวอร์เตอร์นี้ประกอบด้วยวงจรคอนเวอร์เตอร์ไฟตรง-ไฟสลับแบบฟูลบริดจ์หนึ่งเฟสและวงจรกรองความถี่ต่าผ่านชนิด LC อินเวอร์เตอร์ดังกล่าวจะถูกควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ชนิด PI ด้วยการควบคุมเวกเตอร์ วงจรกาลังและวงจรควบคุมถูกออกแบบโดยการจาลองผลทางคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม MATLAB/Simulink จากนั้นจึงนาอัลกอริธึมที่ได้ไปใช้ในการประกอบสร้างวงจรการทางานจริงและวงจรควบคุมโดยการโปรแกรมผ่านไมโครคอนโทรเลอร์ ARM Cortex M4 STM32F407 และนาผลการจาลองทางคอมพิวเตอร์และผลการทดสอบจริงมาเปรียบเทียบกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องในการออกแบบและปรับปรุงสมรรถนะของอินเวอร์เตอร์ This thesis presents a construction of a 1 kVA single – phase sinusoidal output inverter. This inverter can regulate the output voltage under any conditions. The inverter is made from a single – phase full bridge DC – AC converter connecting to the LC low pass filter. The closed loop vector control with PI controller is applied to control the inverter. The inverter system is first simulated by using MATLAB/Simulink program. The algorithm used in the simulation is then applied to the real system to substantiate the design and improve the performance of the inverter.
 •  ชุดจำลองการกำเนิดกำลังไฟฟ้าพลังงานทดแทน
   RENEWABLE POWER GENERATION SIMULATOR
  นายวัจเรจ หน่อเทพดร.สมภพ ผลไม้
  นายศรายุทธ จิตประสงค์ 
  นายศันสนะ ตรีอาทิตย์โยธิน 
  นายศิรสิทธิ์ พิริยคุณธร 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการจำลองการกำเนิดไฟฟฟ้าพลังงานทดแทนสำหรับใช้ในการศึกษาและ จำลองระบบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบต่างๆกับระบบไฟฟ้าเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้านั้นจริง มาเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้
  ทำการศึกษาและจำลองระบบควบคุมแบบป้อนกลับ เพื่อให้ได้สัญญาณที่เชื่อมต่อกับระบบแล้วจึงขยายสัญญาณเอาท์พุตด้วยอุปกรณ์ขยายกำลังขนาด 2kVA นอกจากนี้ยังสามารถสั่งการทางเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมของชุดจำลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้
   This paper presents experimental results of Renewable Power Generation
  Simulator for studying and model connection of renewable energy source into utility
  grid. Without actual renewable energy source This Renewable Power Generation
  Simulator can be used instead. This can analize the effects and performance before
  actual renewable energy source connected. Negative feed back control is used in this
  paper. The output signal from controller is amplify by a 2 KVA Power Amplifier (inverter).
  In addition, it can be controlled power output by computer
 •  ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต: การออกแบบและนำไปใช้งานจริงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม PMSM ขนาด 10 KW ที่ความเร็วลมต่า
   FUTURE CENTER PROJECT: THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A LOW SPEED 10 KW PMSM WIND GENERATION
  นายธนตฤณ บุญถนอมผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว
  นางสาวธนพร ศิรไพบูลย์ 
  นายธนพัฒน์ สัตยชิติ 
  นายปิติพงศ์ ชมบุหงา 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการศึกษาและการออกแบบเทคโนโลยีกังหันลมที่เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งมีความเร็วลมเฉลี่ยค่อนข้างต่า โดยทาการศึกษาเทคโนโลยีกังหันลมแนวนอนแบบ Permanent Magnet Synchronous Generator โดยทาการวิเคราะห์ความเร็วลมในพื้นที่ที่ทาการติดตั้ง และนาผลที่ได้มาทาการออกแบบ Power Curve เพื่อใช้ในการออกแบบสร้าง Generator ที่สามารถให้พลังงานไฟฟ้าออกมาใกล้เคียงกับ Power Curve ที่ออกแบบมากที่สุดซึ่งตัว Generator ดังกล่าวได้ทาการออกแบบโดย รศ.พิชิต ลายอง จากนั้นทาการออกแบบระบบพลังงานลมที่เหมาะสมกับ Generator รวมถึงเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังต่างๆ อาทิเช่น คอนโทรลเลอร์และอินเวอร์เตอร์ เพื่อให้สามารถดึงพลังงานที่ผลิตจากกังหันลมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบควบคุม ระบบป้องกัน เสา ใบพัด และแบริ่ง เป็นต้น หลังจากเราได้ทาการสร้างกังหันลมขึ้นมาแล้ว จะนามาทาการติดตั้งเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกังหันลมที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งทาการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ได้กังหันลมที่สอดคล้องกับความเร็วลมประเทศไทยโดยกังหันลมที่เราออกแบบนี้จะถูกติดตั้งใน โครงการ Future Center ใช้ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจ่ายโหลดร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ (Hybrid solar and wind energy system) The objective of this thesis is to present the study and design of wind turbine technology which suitable for Thailand that has low speed wind. This thesis examines the study of horizontal wind turbine technology, Permanent Magnet Synchronous Generator. Then analysis the wind speed of installation area and use the result to design a power curve for design’s generator that give an electrical power efficiently. This PMSG is designed by Asso. Prof. Pichit Lumyong. Furthermore, Design the wind energy conversion system which appropriate to the Permanent Magnet Synchronous Generator and also choose power electronic devices such as controller and inverter so that the extraction of energy is at their maximum efficiency. Lastly, the basic design which related to the system. For example, control system, protection system, tower, blade and bearing. After manufacture wind turbine will be installed to compare the efficiency with the wind turbine which are ordered from international, Also the thesis include an analysis of economical reason accordingly with the wind speed in Thailand. This wind turbine will be installed at future center project that use wind solar hybrid turbine system.
 •  โครงการสาธิตไมโครกริดของศูนย์นวัตกรรมระบบพลังงาน
   CInES Microgrid Demonstration : Operation and Control
  นายพสิษฐ์ มณีทิพย์ดร. สมภพ ผลไม้
  นายพัทธพล เรืองเดชวรชัย 
  นายพิรุณ แสงกุล 
  นายภูชกร เปลี่ยนเชาว์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์นี้นาเสนอวิธีการควบคุมการทางานแบบขนานสาหรับการผลิตพลังงานในอินเวอร์เตอร์และระบบการแสดงผลสาหรับการสาธิตระบบไมโครกริดขนาด 10-kW อินเวอร์เตอร์จะสามารถรับรู้ถึงกันได้สาหรับการแบ่งโหลดกันหรือ “Plug-and-Play” ผ่านการควบคุมทางเทคนิคควบคุมมุมของแรงดันและขนาดของแรงดันโดยไม่ต้องมีการสื่อสารถึงกันระหว่างอินเวอร์เตอร์ ในปริญญานิพนธ์นี้จะแสดงระบบไมโครกริด1เฟสและจาลองผลผ่าน MATLAB/Simulink เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพการใช้วิธีการควบคุมของการควบคุมแบบดรูป จากนั้นระบบควบคุมจะนาไปทดลองกับระบบไมโครกริดสาธิตจริงเพื่อยืนยันถึงประสิทธิผลของการใช้งาน ผลการจาลองและการทดลองนั้นยืนยันถึงความสมบูรณ์ของวิธีการควบคุม ในระบบการแสดงผลจะถูกจัดแสดงผ่านการสื่อสารแบบ Modbus ระหว่างคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับอุปกรณ์ที่ทาการวัดค่า ระบบการแสดงผลจะแสดงถึงค่าปัจจุบันต่างๆของระบบไมโครกริดเช่น แรงดัน, ความถี่, กาลังไฟฟ้าจริง, และกาลังไฟฟ้าเสมือน This thesis presents control method for parallel operation of power generating inverters and the monitoring system for a demonstration 10-kW microgrid system. The plug-and-play concept of a microgrid for load sharing of the inverters is realized by the angle and voltage droop control technique implemented independently on each inverter without communication. In this thesis, a single-phase microgrid is modeled and simulated using MATLAB/Simulink to validate the droop control technique, and then the droop control is implemented on the demonstration system for experimentally confirmation. The simulation results and experimental results confirm the validity of the proposed control method. The monitoring system is implemented using Modbus communication between host computer and energy measuring equipment. The monitoring system can display the microgrid’s conditions, i.e. voltage, frequency, active powers and reactive power, in realtime.
 •  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบแก๊ส
   Analysis of Electric Power System Connected to Gas Supply System
  นายกรกช  ทันพิสิทธิ์ดร.วรวรรธน์  นาคะวิโร 
  นายเกรียงไกร เนตรเอี่ยมดร.วรุตม์  สูอำพัน
  นายคฑาวุธ บัวย้อย 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   จากการศึกษาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010) พบว่ามีการใช้แก๊สธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบแก๊ส ซึ่งในบทความฉบับนี้จะใช้กระบวนการ Interior Point Method ในการแก้ปัญหาระบบทั้งสองเพื่อหาจุดร่วมที่เหมาะสมที่ส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิตมีค่าต่ำที่สุดภายใต้ขอบเขตของการศึกษาที่ระบุไว้ According to the current PDP 2010. Electricity production in Thailand relies on natural gas as the main source of fuel. Therefore we need a simulation program capable of analysis the interrelation between electrical power system and gas supply system. In this paper use the process of Interior Point Method to solve both systems. So, we can find the optimal operating point resulting in the cheapest fuel cost while maintaining various constrains with in their respective limits.
 • การหาตารางการเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด
  Optimal Unit Commitment
  ธงเทพ รัตนวิชาดร. วรวรรธน์ นาคะวิโร
  ธนภูมิ กอบฝั้น 
  นัฐวุฒิ ช้างน้อย 
  ปรุจน์ แก้วสุกใส 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ตารางการเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้าหรือยูนิตคอมมิตเมนต์ใช้ในการเลือกเครื่องกาเนิดไฟฟ้าโดยคานึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับข้อจากัดทางเทคนิค ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงนาวิธีการเชิงพันธุกรรมมาใช้แก้ปัญหายูนิตคอมมิตเมนต์ ในเบื้องต้นได้ทาการพิจารณาระบบที่มีการจ่ายภาระไฟฟ้าภายในเวลา 24 ชั่วโมง พิจารณาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 10 เครื่องและได้ขยายระบบแบบเชิงเส้นเป็น 30, 60 และ 100 เครื่อง ภายใต้ข้อจากัดต่างๆ แต่ไม่พิจารณาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบ การจาลองระบบและการคานวนค่าถูกสร้างโดยโปรแกรม MATLAB และเพื่อเป็นการปรับปรุงเวลาในการคานวนและคุณภาพของคาตอบสุดท้าย ดังนั้นปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงนาเสนอกระบวนการหาคาตอบโดยการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมร่วมกับวิธีทางคณิตศาสตร์โดยคุณภาพคาตอบสุดท้ายนั้นสามารถพิจารณาได้จากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเวลาการคานวนนั้นพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างวิธีเชิงพันธุกรรมและวิธีการที่นาเสนอ จากการศึกษานี้พบว่าวิธีการที่นาเสนอให้คาตอบสุดท้ายที่ต่ากว่าและให้เวลาในการคานวนน้อยกว่าวิธีการเชิงพันธุกรรม ทั้งนี้มีความคาดหวังว่า วิธีการที่นาเสนอ จะสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อลดราคาการดาเนินงานในระบบไฟฟ้าและระยะเวลาในการคานวนได้ A unit commitment is used to select a generator through considering economic value and with technical constraints. In this research, genetic algorithm is used in order to solve the unit commitment problem. In this thesis we consider an electrical power system with 10, 30, 60 and 100 generator units 24 hours under many constraints without accounting for the loss. This study aims to reduce computation time and improve the quality of the final solution. Therefore, researchers have created a procedure to find a final solution by applying the genetic algorithm with mathematical process. The qualities of the final solution are justified by mean and standard deviation. And the computation time is compare by comparing between the genetic algorithm and proposed method. With the obtained result, it shows that the proposed method reveals a lower final solution and requires less computation time than the genetic algorithm. Researchers have expected that the proposed method can be applied in order to minimize the operational expenses of electric power system and also lower the computation time.
 •  แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการกระตุ้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
   DC VOLTAGE SOURCE FOR SYNCHRONOUS GENERATOR EXCITATION
  นาย อภิวิชญ์ ศิริศักดิ์ผศ.ดร. วรชาติ สุวรรณงาม
  นางสาว อักษิพร เหลืองสะอาด 
  นางสาว อุบลรัตน์ เตชะอุดมถาวร 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์เล่มนี้นำเสนอแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการกระตุ้น
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า และการควบคุมค่าตัวประกอบกำลังสำหรับการทำงานเป็นมอเตอร์ ซึ่งการทำงานจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกสร้างจากคอนเวอร์เตอร์ไฟตรง-ไฟตรงชนิดฟูลบริดจ์ ซึ่งจะถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น STM32F4DISCOVERY ของ บริษัท ST Microelectronics ในการออกแบบและจำลองการทำงานของคอนเวอร์เตอร์จะอาศัย
  โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการจำลองการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบวงจรควบคุมก่อนที่จะนำไปใช้ในขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน ผลการจำลอง และผลการทดลองจะถูกนำมาเปรียบเทียบในท้ายที่สุด
   This thesis presents a DC voltage source controlled by a microcontroller for a synchronous generator excitation. The voltage source is applied to control the generator terminal voltage during grid synchronization and control the power factor during operation in motor mode. This voltage source in constructed from a full bridge DC-DC converter controlled by the STM32F4DISCOVERY microcontroller. MATLAB/Simulink program is used to simulate the operator of the converter. The algorithm used is the applied to the real system. The simulator and experimental results are compared, analyzed and then conclude.
 •  ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต : การติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
  FUTURE RENEWABLE CENTER : DESIGN AND INSTALLATION OF
  CHARGING STATION
  นาย เจตวัฒน์ ธนปรีชานันท์ผศ. ดร.ชาย ชมภูอินไหว
  นาย ณัฐฌาน ดุสิตานนท์ 
  นาย ธรรมนิตย์ จักรเกียรติธนา 
  นาย ธีรวัชร์ หอมวิเชียร 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอเรื่องการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ศูนย์
  พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต โดยศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ระดับของการชาร์จไฟฟ้า การออกแบบสถานีชาร์จรถ ของโครงการ Future Renewable Center , กรณีที่ต้องการให้โครงการ Future Renewable Center สามารถนารถพลังงานไฟฟ้าเข้ามาชาร์จในสถานี่ชาร์จรถไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจาก แหล่งพลังงานทดแทนต่าง ๆ ได้ ซึ่งสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการศึกษาวิจัยการชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าต่างๆ โดยมีแนวคิดที่เป็นการใช้พลังงานทางเลือกในการเป็นพลังงานไฟฟ้าสาหรับสถานีชาร์จรถแห่งนี้ โดยใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานไฟฟ้าจากลม และระบบพลังงานไฟฟ้าจากน้าเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสาหรับสถานีชาร์จแห่งนี้โดยพลังงานไฟฟ้าหลักที่ใช้มาจากพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และมีระบบพลังงานไฟฟ้าจากลมเป็นส่วนเสริม ส่วนระบบไฟฟ้าสำรองจะใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าจากน้า และยังมีไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นระบบสารองสุดท้ายเพื่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าของสถานีชาร์จแห่งนี้ จาการศึกษาในเรื่องสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า ทาให้คณะผู้จัดทาได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก ได้ประสบการณ์จากการทางานเป็นหมู่คณะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับ
  นี้จะมีประโยชน์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
  This thesis proposed a Design and installation charging stationin Future RenewableCenterproject. By studying the level of charging ev car ,in side electric vehicles and how to install in charging station for the case that aim to maximize profit , survive and economize of Future Renewable Center project itself.
  This building is also design for study and research for many systems and have an alternative energy such as using solar electricity generating system, electricity energy system from wind and hydroelectricity energy system. The main electricity energy for this building came from solar. Electricity energy from wind is the supplement and the hydroelectricity energy is to reserve for this building. There is a metropolitan electricity authority of Thailand’s system is for the last reserve.
  From the studying of a Design and installation charging station in Future Renewable Center project., all of our got more knowledge and more experience of working as a group. And sincerely hope that this thesis will be useful for any reader.
 • ชุดสาธิตการคายประจุไฟฟ้าสถิต
  DEMONSTRATION KIT FOR OCCURRENCE OF ELECTROSTATIC DISCHARGE EVENT
  นาย นราธิป เลิศวงศ์อุดมพรผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน
  นาย แบงค์ เลื่องลือเชวง 
  นางสาว ปรียาภรณ์ ฉันทวโร 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์นี้นาเสนอหลักการและวิธีการออกแบบชุดสาธิตการคายประจุไฟฟ้าสถิต จากการตรวจจับสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และตรวจจับค่าสูงสุดของคุณลักษณะของสัญญาณที่ได้มาแสดงค่าผ่านเซเว่นเซกเมนต์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปให้ตระหนักถึงผลกระทบเมื่อมีการคายประจุไฟฟ้าสถิตในเหตุการณ์ชีวิตประจาวัน โดยจะออกแบบให้เสาอากาศรับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตเป็นผลให้เกิดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่วงจรตรวจจับค่าแรงดันสูงสุด จากนั้นทาการประมวลผลหาค่าสัญญาณที่ตรวจจับได้ และนามาแสดงผลผ่านทางเซเว่นเซกเมนท์This thesis presents the principle and design method of demonstration kit for occurrence of electrostatic discharge event. The design of our model is based on detecting electromagnetic interference signal and then senses the peak of signal, and is monitored with 7-segment. This kit will be the instructional media that is benefit for student and any people in order to realize the impact of ESD in daily life. The first step, antenna receives electromagnetic signal generated from ESD event. This is reason why signal of antenna is converted from electromagnetic signal to voltage signal before it comes to hold peak detector circuit. Finally, analyzing detected results and monitoring the value using 7-segment.
 •  การควบคุมการทางานของสเต็ปมอเตอร์ด้วยเทคนิคการควบคุมแบบพีไอสมรรถนะสูง ในรางส่งถ่ายสไลเดอร์
   
  นายภูริณัฐ จันทรักษาผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
  นางสาวมนจิรา ทองปอน 
    
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบการควบคุมแบบพีไอสมรรถนะสูงในรางส่งถ่ายสไลเดอร์ โดยได้นาไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC40F4011 มาเป็นตัวควบคุมตาแหน่งของรางส่งถ่าย และใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงเบอร์ ILX511 เป็นตัวตรวจสอบตาแหน่ง เพื่อที่จะป้อนกลับสัญญาณเอาท์พุทไปใช้ในการควบคุมสเต็ปมอเตอร์ นอกจากนั้นได้นาวิธีการหาพารามิเตอร์ระบบมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบอัตราขยายของการควบคุมแบบพีไอสมรรถนะสูง ซึ่งผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้กับระบบนี้ This project aims to study and design the high performance PI control for slider transferring line. The developed system adopts the microcontroller dsPIC30F4011 to control the position of carrier, and the low cost CCD sensor, ILX511, is used for detecting the position in order to feedback the output signal for controlling the actuator which is stepping motor. In addition, system identification technique and classical control approach are applied to design the gain of high performance PI control. The results show that the proposed design is applicable for this system.
 •  ระบบควบคุมสำหรับชุดขับคู่ด้วยภาระทางกลเดี่ยว
  A CONTROL SYSTEM FOR A DUAL AC DRIVE WITH COMMON MECHANICAL LOAD
  นาย วิทวัส เหมสงวนผศ.ดร. ศิริเดช บุญแสง
  นาย อดิศร จันทวงษ์ 
  นาย อัครพงศ์ ลาวัง 
  นาย อิทธิพันธ์ สกุลวันธนาศักดิ์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงการใช้งานของระบบควบคุมชุดขับคู่ด้วยภาระทางกล
  เดี่ยว ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะแก่การใช้ในงานที่ต้องการกำลังขับมอเตอร์สูง เป้าหมายของการควบคุมชนิดนี้คือต้องการให้มีการกระจายภาระทางกลและกระจายกำลังระหว่างสองชุดขับให้เท่ากัน เพื่อทำให้ไม่เกิดภาระทางกลเกินขีดจำกัดในชุดขับใดชุดขับหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้ชุดขับเกิดความเสียหาย อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดกระบวนการทันทีทันใดซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์อื่นๆ อีกด้วย โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำการวิเคราะห์ผลของการจำลองจากการสร้างแบบจำลอง
  ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Matlab/Simulink และการจำลองจริงในแบบจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบระบบ โดยจะใช้การควบคุมด้วย V/F Control ในการควบคุมระบบดังกล่าว
   This research discusses about the use of dual AC drive control system
  with common mechanical load. This is a system with high effective, especially in high power system. The purpose of this control system is to equalize mechanical load and power between two drivers to prevent mechanical overload in any driver, which can affect another driver. In addition, this could avoid sudden stop in process, since it would cause problems for the device. The analysis of this research is typically focus on creating mathematical model by Matlab/Simulink and a realistic simulation model using V/F Control to simulate dual AC drive control system with common
  mechanical load.
 • ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต : การพิสูจน์และสร้างระบบบริหารจัดการพลังงานผสมผสาน (ผลรายรับสูงสุด)
  FUTURE RENEWABLE CENTER : Verification and Implementation of Hybrid Energy System (Maximize Revenue)
  นางสาว กมลมาศ ธาตุทองผศ.ดร. ชาย ชมภูอินไหว
  นาย กฤติน ว่องวานิช 
  นาย เศรษฐวุฒิ อัตถะไพบูลย์ 
  นางสาว สุจิตตรา ตั้งดำรงค์กุล 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้แสดงการพิสูจน์และสร้างระบบบริหารจัดการพลังงาน
  ผสมผสาน โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ค่าทางสถิติของโหลดประจำวัน (Daily Load Curve) รวมถึงกำลังผลิต ไฟฟ้าของทั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และกังหันลม (Wind Turbine) จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต สำหรับใช้อ้างอิงให้สอดคล้องกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่งนำไปสู่การออกแบบแนวคิดเพื่อบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานที่ต้องการหรือในกรณีนี้คือเพื่อนำไป
  ขายให้ได้ผลรายรับสุทธิสูงสุด (Maximum Revenue)
   The objective of this thesis are to study initiate a prototype of
  hybrid energy management system. The study focused on analysis of daily load curve statistic, solar cell capacity and wind turbine capacity on generating electricity. All statistics were then used to compare with the demand of electricity in the Future Renewable Center. As a result, a conceptual prototype of electrical managing system was formed and able to dynamically calculate based on real time data to average efficiency and maximize revenue for commercial.
 •  ขดลวดโรกอฟสกีกับวงจรอินทิเกรตแบบไวงานเพื่อวัดกระแสอิมพัลส์
   ROGOWSKI COIL WITH AN ACTIVE INTEGRATOR FOR  IMPULSE CURRENT MEASUREMENT
  นาย ทิวัตถ์         สกุลวัฒนะผศ.ดร.พีรวุฒิ     ยุทธโกวิท 
  นางสาว พัชรี     ทองอินต๊ะ  
  นางสาว พัชรีภรณ์     โคตนันท์  
  นางสาว พิธุพร         สุตตเสรี 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอการออกแบบและประกอบสร้างวงจรอินทิเกรตแบบไวงานชนิดไม่กลับขั้วเพื่อใช้วัดกระแสอิมพัลส์ร่วมกับขดลวดโรกอฟสกี เมื่อวงจรอินทิเกรตทำงานร่วมกับขดลวดโรกอฟสกีจะได้ระบบวัดที่มีอัตราขยาย 40 กิโลแอมแปร์ ต่อ 4 โวลต์ และมีผลตอบสนองต่อความถี่อยู่ในช่วง 0.5 เฮิร์ต ถึง 3.3 เมกกะเฮิร์ต ทดสอบวงจรอินทิเกรตก่อนนำไปวัดกระแสอิมพัลส์ร่วมกับขดลวดโรกอฟสกีโดยการจ่ายแรงดันรูปคลื่นสี่เหลี่ยมให้แก่วงจร จากนั้นจึงทดสอบวงจรอินทิเกรตร่วมกับขดลวดโรกอฟสกีโดยการวัดกระแสอิมพัลส์ช่วงยาว 2 มิลลิวินาที เปรียบเทียบผลทดสอบที่ได้กับผลจากการใช้วงจรอินทิเกรตแบบเฉื่อยงานงาน (Passive integrator) วงจรอินทิเกรตแบบเฉื่อยงานชดเชยค่า (Compensated integrator) และวงจรอินทิเกรตแบบไวงานชนิดกลับขั้ว (Inverting active integrator)  วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดเดียวกันร่วมกับขดลวดโรกอฟสกี และใช้ผลการวัดกระแสอิมพัลส์รูปเดียวกันโดยใช้ตัวต้านทานไร้ความเหนี่ยวนำ (Shunt resistor) เป็นผลอ้างอิงในการเปรียบเทียบ การทดสอบ พบว่า วงจรอินทิเกรตแบบไวงานชนิดไม่กลับขั้วมีความสามารถในการวัดกระแสอิมพัลส์ช่วงยาวได้ดีเทียบเท่ากับวงจรอินทิเกรตแบบไวงาน และสามารถวัดกระแสอิมพัลส์ช่วงยาวได้ดีกว่าวงจรอินทิเกรตแบบเฉื่อยงานและวงจรอินทิเกรตแบบเฉื่อยงานชดเชยค่า แต่ยังด้อยกว่าการวัดกระแสอิมพัลส์ช่วงยาวโดยใช้ตัวต้านทานไร้ความเหนี่ยวนำThis paper presents a design and construction of a non-inverting active integrator circuit for impulse currents measurement. When integrator circuit was used with Rogowski coil, measurement system’s gain would be 4 kA / 4 V. Frequency response of system would be 0.5 Hz to 3.3 MHz. Integrator circuit was tested before using with Rogowski coil by giving square wave voltage to it. Next, Tested integrator circuit with Rogowski coil by measuring 2 ms long duration impulse current. Compared test results with same impulse current measurement results by using RC integrator, RC compensated integrator and inverting active integrator with Rogowski coil. Same impulse current measurement by using shunt resistor was used to be the reference in comparison. From the experimental results, non-inverting active integrator circuit performance is same as inverting active integrator circuit performance, and both active integrator circuit performances have been better than passive integrator circuit performance and compensated integrator circuit performance but still worse than shunt resistor performance.
 • การออกแบบและสร้างเครื่องกาเนิดแรงดันรูปขั้น
  Design and Construction of a Unit-step Voltage Generator
  นาย ภรัณยู โรจนกาญจน์รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร 
  นาย ภานุพงศ์ จุลานุพันธ์ผศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท
  นาย ภูมิ อรุณภาคมงคล 
  นาย ยงยุทธ แลน้อย 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการนาเสนอการออกแบบและการสร้างเครื่องกาเนิดแรงดันไฟฟ้ารูปขั้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทางานของมอสเฟต โดยในการทางานของมอสเฟตต้องอาศัยสัญญาณแรงดันในการขับเกต เพื่อให้มอสเฟตทางานเป็นสวิตซ์ในวงจรเครื่องกาเนิดแรงดันรูปขั้น โดยใช้มอสเฟต BS170 ซึ่งมีเวลาขาขึ้น 10 นาโนวินาที และใช้ตัวขับเกต TC4429CAT เป็นตัวขับ ทาให้รูปคลื่นแรงดันมีเวลาขาขึ้น 5 นาโนวินาที ที่ระดับแรงดัน 50 โวลต์ และเครื่องกาเนิดแรงดันรูปขั้นที่สร้างสามารถสร้างแรงดันคงที่เป็นเวลา 100 ไมโครวินาที โดยเครื่องกาเนิดแรงดันรูปขั้นนี้ทาขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบโวลเตจดิไวเดอร์ชนิดความต้านทานที่มีค่าความต้านทานไม่เกิน 1 กิโลโอห์ม ภายในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง โดยผลการทดสอบรูปคลื่นที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ผ่านมาตรฐานของ IEC 60060-2 [1]ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการนาเสนอการออกแบบและการสร้างเครื่องกาเนิดแรงดันไฟฟ้ารูปขั้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทางานของมอสเฟต โดยในการทางานของมอสเฟตต้องอาศัยสัญญาณแรงดันในการขับเกต เพื่อให้มอสเฟตทางานเป็นสวิตซ์ในวงจรเครื่องกาเนิดแรงดันรูปขั้น โดยใช้มอสเฟต BS170 ซึ่งมีเวลาขาขึ้น 10 นาโนวินาที และใช้ตัวขับเกต TC4429CAT เป็นตัวขับ ทาให้รูปคลื่นแรงดันมีเวลาขาขึ้น 5 นาโนวินาที ที่ระดับแรงดัน 50 โวลต์ และเครื่องกาเนิดแรงดันรูปขั้นที่สร้างสามารถสร้างแรงดันคงที่เป็นเวลา 100 ไมโครวินาที โดยเครื่องกาเนิดแรงดันรูปขั้นนี้ทาขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบโวลเตจดิไวเดอร์ชนิดความต้านทานที่มีค่าความต้านทานไม่เกิน 1 กิโลโอห์ม ภายในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง โดยผลการทดสอบรูปคลื่นที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ผ่านมาตรฐานของ IEC 60060-2 [1]
 • การประเมินเสถียรภาพชั่วครู่โดยใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซี่โครงข่ายปรับตัวได้
  Transient Stability Estimation Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)
  นาย ชนัฏพล ทองสินรศ.ดร. สมชาติ จิริวิภากร
  นางสาว ก้านตอง อูปนวล 
  นางสาว หนึ่งฤทัย วีระวัฒนะ 
  นาย อาทิตย์ คุ้มครองทรัพย์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานนี้เสนอการประเมินเสถียรภาพชั่วครู่โดยใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซี่โครงข่ายปรับตัวได้ ANFIS โดยเป็นการหาค่าเวลาวิกฤตในการกำจัดกระแสลัดวงจรที่เกิดจากการลัดวงจรภายในระบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรม Power World จำลองระบบทดสอบ New England และระบบทดสอบ WSCC และบันทึกค่าเวลาวิกฤตในการกำจัดกระแสลัดวงจรได้จากการจำลอง ในกาดทดสอบนี้ได้นำค่ากำลังไฟฟ้าจริง ค่าตำแหน่งการเกิดการลัดวงจร และค่าเวลาวิกฤตในการกำจัดกระแสลัดวงจรมาใช้
  ในการฝึกสอนและทดสอบโดย ANFIS และทำการหารูปแบบโครงสร้างของแบบจำลองของระบบทดสอบทั้ง 2 ระบบ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละระบบโดยพิจารณาจากค่าความผิดพลาดเฉลี่ยที่น้อยที่สุด จากนั้นออกแบบการนำเสนอโดยใช้ Graphical User Interface ซึ่งจะได้โปรแกรมที่สามารถทำนายค่าเวลาวิกฤตที่ใช้ในการกำจัดกระแสลัดวงจรของระบบ New England และ WSCC
  This Project represents Transient Stability Estimation Using Adaptive Neuro-
  Fuzzy Inference System (ANFIS). The method is about finding critical clearing time to clear fault in the testing electrical system by using Power World Program. Start from stimulate New England System and WSCC system as a practical model then records Critical Clearing time (CCT) at various load setting and location from each bus. Then use the data that previously record from the first step such as real power data from each load, fault location from each bus and CCT to train ANFIS. After that choose the best structure by considering the error of each structure – the appropriate one is the
  structure that has least error. The last step is using all the data to design Graphical User Interface which can predict CCT of New England system and WSCC system.
 • การออกแบบสร้างหม้อแปลงแรงดันสูงความถี่สูง
  Design and Construction of a Tesla Transformer
  นาย พงษเศวต บุญศรีพรหม ผศ.ดร. พีรวุฒิ   ยุทธโกวิท     
  นาย พัสวัฒน์ อยู่แก้ว 
  นาย พิสิฐ เลาหะวีร์ 
  นาย สุรศักดิ์ น้อยหมอ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการออกแบบสร้างหม้อแปลงแรงดันสูงความถี่สูง พิกัด 750 kV 35 kHz โดย วงจรสร้างแรงดันสูงความถี่สูงใช้การเหนี่ยวนำระหว่างขดลวดด้านแรงดันต่ำมีค่า    0.21 mH และตัวเก็บประจุด้านแรงดันต่ำมีค่า 109.4 nF กับขดลวดด้านแรงดันสูงมีค่า 360.01 mH และตัวเก็บประจุด้านแรงดันสูงที่ได้จากวงแหวนทอรอยด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 41 นิ้ว ทำจากท่ออะลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จากการทดสอบพบว่าหม้อแปลงแรงดันสูงความถี่สูงที่ออกแบบสร้าง สามารถสร้างแรงดันสูงความถี่สูง ได้พิกัดแรงดันสูงสุด 750 kV และได้ความถี่สูงสุด 35.7 kHz ระยะลำอาร์กในอากาศสูงสุด 2 เมตร สามารถนำไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดเบรกดาวน์ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้อีกด้วยThis project presents construction of Tesla transformer 750 kV 35 kHz. The Tesla transformer circuit uses inductive coupling of a low voltage inductor of  0.21 mH, low voltage capacitor of 109.4 nF, high voltage inductor of 360.01 mH, and high voltage capacitor in the form of toroid of 41-inch diameter. The toroid was produced by an aluminum tube with diameter of 3-inch. The developed Tesla transformer can generate maximum voltage 750 kV, maximum frequency 35.7 kHz and maximum breakdown length in air of 2 m. Tesla transformer can be used as a model for studying of air breakdown. Furthermore, the developed Tesla transformer can increase testing performance of KMITL’s high voltage laboratory
 • เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า
  BATTERY CHARGER FOR ELECTRIC VEHICLE
  นายพลวิชญ์ หอมสกุลผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล 
  นางสาววราลี โสมสัยรศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
  นายศุภณัฐ สมรูป 
  นางสาวศุภณิตา ยุวจิตติ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์นี้นาเสนอเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยอัดประจุด้วยเทคนิคพัลส์ชาร์จ เพื่อให้อัดประจุในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น เครื่องอัดประจุที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถรับแหล่งจ่ายพลังงานได้จากทั้งระบบไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงโดยผ่านวงจรเรียงกระแส วงจรทอนระดับจะใช้สาหรับในการชาร์จและดิสชาร์จแบตเตอรี่ที่ทาการอัดประจุด้วยเทคนิคพัลส์ชาร์จ ซึ่งเวลาในการชาร์จ ประสิทธิภาพ ความร้อนและอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะได้ทาการศึกษาต่อไปในอนาคตThe design of battery charger for Electric Vehicle is presented in this thesis. The proposed charging technique, pulse charger, is adopted to achieve the advantages of fast charging time and long-life of battery. Both AC and DC power supplies can be fed to the developed circuit via the proper rectifier. Buck converter is adopted charge and discharges the battery performing the function of pulse charger. The performance in terms of charging time, efficiency, heat and battery life time will be investigated in the future work.
 • ประสิทธิภาพและการลดทอนสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็นกระแสตรงเชื่อมต่อกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
  Performance and Reduction of Electromagnetic Interference of DC-DC Converter Connected to Photovoltaic Panel
  นาย นฤนันท์ เอกสินิทธ์กุลผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน
  นาย ปณพงศ์ ส่งสุขถวัลย์ 
  นาย ปริวัฒน์ เหลื่อมสีจันทร์ 
  นาย ปรีชพล เล่าชู 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอผลการศึกษาและออกแบบวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็นกระแสตรง (Boost Converter) เชื่อมต่อกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้วงจรควบคุมป้อนกลับแบบลบเพื่อปรับค่าดิวตี้ไซเคิลจากสัญญาณ PWM ที่สร้างจากไมโครคอนโทรเลอร์รุ่น 16F877 เพื่อจ่ายโหลดทางไฟฟ้า และออกแบบวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็นกระแสตรงตามหลักการของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และวงจรกรองสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อลดทอนสัญญาณสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการทางานของอุปกรณ์สวิตช์ชิ่งภายในวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็นกระแสตรง เพื่อให้ค่าระดับสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN55022 Class BThis thesis presents a study and design of DC-DC converter (boost converter) connected to photovoltaic panel for achieving high performance. The control of the input and output voltage from converter circuit is based on a negative feedback control to adjust the duty cycle of PWM signal created by 16F877 microcontroller and fed to electrical load. Electromagnetic compatibility (EMC) is taken into account for converter design. EMI filter is also carried out and inserted in the system in order to attenuate the electromagnetic noise generated by the switching devices of the converter. The level of reduced EMI is finally conformed to the applied EMC standard, which is herein EN 55022 Class B.
 • ระบบการบริหารจัดการพลังงานภายในบ้านอย่างอัจฉริยะ
  Home Energy Management System (HEMS)
  นาย วุฒิไกร ตันมลรศ.ดร. สุรินทร์ คาฝอย 
  นาย วุฒิชัย เดชธราดลรศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา
  นาย ศันสนะ รัตนแสงสกุลไทย 
  นาย ศัลยพล ฉันประเสริฐศักดิ์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนาเสนอระบบการจัดการพลังงานภายในบ้าน โดยใช้
  วิธีการจัดการพลังงานภายในบ้านเข้ามาช่วยในการจัดการ การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในที่พักอาศัยได้อย่างเหมาะสม จากการสร้างเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และการนำเทคโนโลยีซิกบีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่พักอาศัย ในส่วนของการควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและ ในด้านของการรักษาความปลอดภัย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ระบบการจัดการพลังงานภายในบ้านสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ อีกทั้งยังทาให้ที่พักอาศัยมีความทันสมัย
  และสามารถป้องการเกิดอุบัติเหตุหรือการบุกรุกที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
  This research presents home energy management system by using Zigbee
  Pro network devices. The Zigbee coordinator communicating with the home devices and the home server which make its controllable everywhere via internet. The demand-side management method is applied to control home appliances for reducing unnecessary power consumption and using energy more efficiently. In addition, HEMS also improves your home security level and showing house modernity.
 • การออกแบบและสร้างเครื่องกาเนิดกระแสตรงแรงดันสูงแบบกะทัดรัด
  A PORTABLE 10 kV DC HIGH VOLTAGE GENERATOR
  นาย ปิติภัทร์ พูนบานาญผศ.ดร. พีรวุฒิ ยุทธโกวิท
  นาย พงศ์ปณต อู่แก้ว 
  นาย พชร ชินอ่อน 
  นางสาว พีรยา วิจักขณทูล 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องกาเนิดกระแสตรงแรงดันสูงแบบกะทัดรัดพิกัด 10 kV เครื่องกาเนิดแรงดันกระแสตรงประกอบด้วยวงจรเรียงกระแส วงจรอินเวอร์เตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง และวงจรทวีแรงดันในลักษณะวงจรขั้นบันได แบบสมมาตรเป็นจานวน 2 ขั้น โดยใช้ตัวเก็บประจุ 50 nF และไดโอดประกอบเข้าด้วยกัน สาหรับเป็นเครื่องต้นแบบในการศึกษาและพัฒนาระดับแรงดันให้สูงขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบฉนวนทางไฟฟ้าได้จริงในอนาคต จากการทดสอบกับโหลด 2 MW เครื่องกาเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสามารถสร้างแรงดันที่ 10 kV กระแส 5 mA แรงดันกระแสตรงที่ได้จากการทดสอบนี้มีค่าแรงดันระลอกและแรงดันตกใกล้เคียงผลการจาลองด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์This senior project presents design and construction of a portable 10 kV DC high voltage generator. The generator is composed of a rectifier circuit, a high-frequency inverter circuit, a high-voltage and high-frequency transformer, and a 2-step symmetrical double circuit. The double circuit is composed of 50 nF capacitors and diodes. A generator can be used as a prototype model and it is high possibility to increase voltage rating test for electrical insulation testing in the near future. From testing with load 2 MW in a HV laboratory, the generator can produce voltage of 10 kV and current of 5 mA. From the experimental results, the ripple voltage and voltage drop are agreed well with the computer program simulation.
 • การควบคุมวงปิดสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
  Closed loop control for a DC motor
  นาย สรรเสริญ มีสุขผศ.ดร. วรชาติ สุวรรณงาม
  นาย สรวิศ โชติเรืองนภา 
  นาย สาโรจน์ ทาปนแกว 
  นาย สุพัฒน์ กิจศิริกุล 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการควบคุมแบบวงปิดสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อใช้งานมอเตอร์ดังกล่าวเป็นต้นกำลังสำหรับการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสำหรับการขนานกับระบบไฟฟ้า โครงงานนี้ได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยกขนาด 1 kW ซึ่งถูกคัปปลิ้งกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส โดยมอเตอร์ดังกล่าวจะถูกขับเคลื่อนด้วยคอนเวอร์เตอร์ไฟตรง-ไฟตรงชนิดฟูลบริดจ์ (Full Bridge DC-DC converter) ซึ่งถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ STM32F407VG ในการออกแบบและจำลองการทำงานของระบบควบคุมจะถูกจำลองบนโปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งระเบียบวิธีการที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการสร้างระบบจริงต่อไป ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์และผลการทดลองจริงได้ถูกนำมาเปรียบเทียบสำหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงสมรรถนะระบบให้ดีขึ้น This thesis presents the control of a DC motor as a prime mover for
  a synchronous generator drive grid synchronization process. A 1 kW separately
  excited DC motor drive by a full bridge DC-DC converter is used in this project.
  The STM32F407VG microcontroller is used to control the full bridge DC-DC converter.
  MATLAB/Simulink program is used to simulate and design the control system of the
  motor. The designed algorithm is applied to the real system. The simulation and
  experiment results are compared for analysis and improvement the performance of
  the system.
 • การจัดการพลังงานในระบบแสงสว่างสาหรับที่พักอาศัย
  Energy Management in Lighting System for Residence
  นายกรัณฑรัตน์ สรรพทรัพย์สิริ ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล  
  นางสาวจาฏุพัจน์ แวววงศ์ทอง ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน
  นางสาวชุติมณฑน์ เลิศมโนกุล  
  นายธนภัทร มาลัยกฤษณะชลี 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาหรับ ที่พักอาศัย โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประเภทไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode : LED) ที่ติดตั้งชุดควบคุมการเพิ่มหรือลดของแสงสว่าง (Dimming control system) แทนหลอดไฟ ประเภทฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) เพื่อควบคุมระดับความสว่างบนพื้นที่ทางานจากหลอดไดโอดเปล่งแสงให้มีความเหมาะสมกับแสงธรรมชาติจากภายนอก โดยหลอดไดโอดเปล่งแสงจะให้ความสว่างน้อยในช่วงเวลากลางวัน และความสว่างจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลากลางคืน ทาให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นจากเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ นอกจากนี้ยังได้นาอุปกรณ์ซิกบี (ZigBee) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายมาประยุกต์ใช้เข้ากับระบบแสงสว่างภายในที่พักอาศัย ทาให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้สามารถลดค่าไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างภายในที่พักอาศัยได้ในแต่ละเดือนThis thesis focuses on the energy management in lighting system for residence. The proposed system has replaced the original fluorescent tubes by LED bulbs and installed lighting control equipment consisting of 2 parts: dimmer circuit and light sensors in order to control illumination on the working plane; this also depends on the natural light. The idea is the LED’s light will be dropped in the daytime or when there is too much light on the working area and the light will be brighten up in the night or when there is too little light on that zone. This equipment also uses ZigBee to communicate with the microcontroller in the dimmer circuit as a wireless communication system. As a result, the proposed system will be useful for consumers to save more electrical energy and reduce their bills in each month.
 • ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต:การออกแบบการควบคุมระบบไฟฟ้าแบบไร้สายภายในอาคาร
  Future Center:The Design of Wireless Controlling of Electrical System in the Building
  นาย ชยพัทธ์ บูรณะอนุสรณ์ผศ. ดร.ชาย ชมภูอินไหว 
  นาย ชิตพล กีรติบรรหารรศ. ศุลี บรรจงจิตร
  นาย ชิตพล จินต์อัจฉริยกุล 
  นาย ชินวัฒน์ เอื้อสุวรรณพงษ์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอเรื่องการออกแบบการควบคุมระบบไฟฟ้าแบบไร้สายภายในอาคารศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต โดยศึกษาเทคโนโลยีในการควบคุมการตัดต่อระบบไฟฟ้าแบบไร้สายหลายวิธี ได้แก่ บลูทูธ (Bluetooth), ไวเลส (Wireless), ซิกบี (Zigbee) และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคตมากที่สุด ทั้งทำการแบ่งวงจรย่อยของโหลดภายในอาคารตามความสามารถในการควบคุมการตัดต่อของเทคโนโลยีนั้นๆ รวมถึงการเรียงลำดับความสำคัญของโหลดเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตามตรรกะการตัดต่อต่างๆ จากนั้นทำการออกแบบการใช้งานและ Layout เทคโนโลยีที่เลือกใช้ลงในตัวอาคารศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต รวมถึงการเขียนโปรแกรมทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการควบคุมการตัดต่อนั้น เพื่อควบคุมการตัดต่อทั้งจากภายใน และภายนอกอาคาร ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  อาคารนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการศึกษาวิจัยระบบต่างๆโดยมีแนวคิดที่เป็นการใช้พลังงานทางเลือกในแหล่งของพลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารแห่งนี้ ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ โดยพลังงานไฟฟ้าหลักที่ใช้จะเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และมีระบบพลังงานไฟฟ้าจากลมเป็นส่วนเสริม ส่วนระบบไฟฟ้าสำรองจะใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ และยังมีไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นระบบสำรองสุดท้ายเพื่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าของอาคารแห่งนี้
  This thesis proposes the design of wireless controlling of electrical system in the building in Future Center project. By studying ways to cut electrical system by any wireless technology such as bluetooth , wireless , zigbee and by selecting the most proper technology for Future Center. Then continue on redesigning sub-circuit of any kind of load according to capability of that technology and sorting load priority to cut the load according to Objective Function. After that , design application of the selected technology and lay out it into Future Center Building. Finally , program and design the program that capable to work with the technology to control the cut of the load from both inside and outside the building purposing for the most efficiency.
  This building is also design for study and research for many systems and have an alternative energy such as using solar electricity generating system, electricity energy system from wind and hydroelectricity energy system. The main electricity energy for this building came from solar. Electricity energy from wind is the supplement and the hydroelectricity energy is to reserve for this building. There is a metropolitan electricity authority of Thailand’s system is for the last reserve.
 • การตามรอยกาลังไฟฟ้าสูงสุดสาหรับกังหันลมขนาดเล็ก
  MAXIMUM POWER POINT TRACKING FOR SMALL SCALE WIND TURBINE
  นายปิยังกูร กุกุทพันธ์ ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง
  นายอดิศร สุขแสง  
  นายอังคาร ชูหวาน  
  นายอานุภาพ ยอดสะเทิน 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะทางไฟฟ้าของกังหันลมผลิตไฟฟ้า และศึกษาการตามรอยหากาลังไฟฟ้าสูงสุด(Maximum Power Point Tracking) ของใบพัดกังหันลม 2 แบบ ซึ่งมีคุณลักษณะทางไฟฟ้าและคุณลักษณะทางกลที่แตกต่างกัน ได้แก่ กังหันลมชนิด 3 ใบพัด (3- blades) และกังหันลมชนิดหลายใบพัด (Multi-blade) เพื่อเปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าเมื่อมีและไม่มีการใช้วงจรตามรอยกาลังไฟฟ้าสูงสุดอีกทั้งยังเปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆ ทั้งกาลังไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้าและความเร็วรอบของโรเตอร์เมื่อทาการปรับค่าดิวตี้ไซเคิล(duty cycle) การตามรอยหากาลังไฟฟ้าสูงสุดและการหาคุณลักษณะทางไฟฟ้าของกังหันลมจะใช้วงจรทอนแรงดันไฟฟ้า(Buck convertor) โดยจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการปรับเพิ่ม – ลดดิวตี้ไซเคิล เพื่อให้ได้จุดที่จะเกิดกาลังไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งในการทดสอบจะใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแม่เหล็กถาวร เพราะมีความง่ายในการศึกษาคุณลักษณะและการควบคุมThis paper studies about electrical Characteristic and Maximum Power Point Tracking of two model wind turbines which are three and multiple blades wind turbines that have different properties. Two systems are compared; one with MPPT and one without it. Characteristic of two models wind turbines will be compare too. Maximum Power Point Tracking and Characteristic test used Buck Converter and Microcontroller for increased or decreased duty cycle for tracking maximum point. In this thesis use Permanent magnet DC generator to study electrical characteristic and control.
 • ตัวชดเชยกำลังรีแอกทีฟสำมเฟส
  3-Phase Static VAR Compensator
  นาย นฤดล เพ็ชรนาดี รศ.ดร. วิจิตร กิณเรศ
  นาย ปราชญา นวแจ่มตระกูล อ.ชัยทัต มณีอินทร์
  นาย ปราณ ปัญญวรรณศิริ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปัญหาทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงกับระบบไฟฟ้า ส่งผลถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถช่วยรักษาเสถียรภาพและ ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ปริญญานิพนธ์นี้ศึกษาและทดลองตัวชดเชยกาลังรีไฟฟ้ารีแอกทีฟ แบบสถิตในระบบไฟฟ้ากาลังสามเฟส โดยใช้วงจรรีแอกเตอร์ควบคุมด้วยไธริสเตอร์ (Thyristor Control Reactor : TCR) ต่อขนานกับตัวเก็บประจุที่กาหนดค่าคงที่ (Fixed Capacitor) ที่มีพิกัดกาลัง 1.5 kVA แรงดัน 220 V และกระแส 3.5 A เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดโหลด และปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายของระบบสามเฟสให้ดีขึ้น ตัวชดเชยนี้สามารถควบคุมปริมาณกาลังรีแอกทีฟ ที่เข้าสู่ระบบได้โดยการปรับมุมจุดชนวนนากระแสของไทริสเตอร์ ซึ่งในการควบคุมจะรับค่าแรงดันที่ จุดโหลดเพื่อนาไปคานวณหามุมจุดชนวนนากระแสของไทริสเตอร์ที่เหมาะสมโดยใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ แล้วนาค่ามุมจุดชนวนที่คานวณได้ไปสั่งการชุดควบคุมเฟสให้ ไทริสเตอร์แต่ละเฟสนากระแส โดยใช้วงจรบัฟเฟอร์ในการขยายแรงดันแทนวงจร Buck Converter การเพื่อให้การทางานรวดเร็วขึ้นThe stability and security of electric power system has affected to develop and expand the economics and industrials of the country. It is necessary to develop a device that can help to maintain the stability and security of the power system. This paper is to study and experiment of 3-phase Static VAR Compensator for power system using Thyristor Control Reactor (TCR) with fixed capacitor rated power 1.5 kVA voltage 220 V and current 3.5 A. The purpose of this project is to maintain load point voltage level and improve the power factor of three-phase power system. The compensator can control the quantity of reactive power flowing into system by adjusting the firing angle of the thyristors. Microcontroller is used for calculating of the firing angle of the thyristors in eash phase, receiving load point voltage, sending calculated firing angle to trig the thyristor in each phase, and using buffer amplifier instead of buck converter to make the circuit faster.
 • การจัดการพลังงานด้วยแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส และดาต้าล็อกเกอร์สาหรับอาคาร
  IOS BASED ENERGY MANAGEMENT ASSISTANT APPLICATION AND DATA LOGGER FOR BUILDING
  นางสาว ฐิตาพร รัตนพลแสนผศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล 
  นางสาว เพียงพิมพ์ พิทักษ์อาจารย์ วรกัลป์ ลิ้มเจริญ
  นางสาว รติชล สิทธิชยารักษ์ 
  นางสาว รัชนีกร มีโพธิ์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร โดยการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาในการหาจุดคุ้มทุนในแต่ล่ะมาตรการการประหยัดพลังงาน โดยการวิเคราะห์จากสัดส่วนการใช้พลังงานภายในอาคาร โดยเน้น 4 ส่วนหลัก คือ ระบบปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ และระบบแสงสว่าง ผลลัพธ์จากการคานวณจะถูกตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากกรณีศึกษา และได้จัดทาดาต้าล็อกเกอร์ เพื่อวัดค่าแรงดัน กระแส และกาลังไฟฟ้า และเก็บค่าข้อมูลไว้ภายใน SD Card ผลของพารามิเตอร์ทั้งหมดสามารถนามาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและกาหนดมาตรการof developed application on the iPhone via the ios. The developed program can calculate the breakeven point for each specified method by analyzing the ratio of electrical power usage in the building. The results of using for 4 main measures, i.e. air conditioners, transformers , motors and lighting have been investigated in comparison with the results from several related case studies. As results indicated, the developed application can help the energy management team to achieve fast decision for saving energy measure. In addition, we provide the Data Logger for measuring the system voltage, current and power. Then keep the data into the SD Card. As results, all parameters can be used to the analysis of all activities and measures mentioned above.
 • เครื่องกำเนิดแรงดันอัดประจุกระแสตรง
  A DC High Voltage Charging System
  นาย นครินทร์ ทองบุญนุ่มผศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท
  นาย นครินทร์ อังสนาวศิน 
  นาย สุจินดา กิตติมั่นคง 
  นาย อุกฤษณ์ ทัลคามุล 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการออกแบบและประกอบสร้างชุดควบคุมแรงดันกระแสตรงอัดประจุเครื่องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์ ขนาด 5 kVA โดยใช้หลักการตัดรูปคลื่นแรงดันกระแสสลับด้วย ไทริสเตอร์เพื่อควบคุมแรงดันกระแสสลับค่ายอด ซึ่งการทางานของไทริสเตอร์นั้นต้องอาศัยสัญญาณกระแสขับขาเกตไทริสเตอร์ การสร้างสัญญาณนี้ใช้วงจรรวม TCA 785 เพื่อสร้างสัญญาณพัลส์ควบคุมมุมจุดชนวน และ NE555 สร้างสสัญญาณพัลส์ความถี่สูง แล้วนาสัญญาณสองสัญญาณนี้มารวมกันโดยใช้แอนเกต จะได้สัญญาณกระแสขับเกตในลักษณะของพัลส์เทรน จากการทดสอบชุดควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์ที่สร้างขึ้น พบว่าสามารถควบคุมระดับแรงดันด้วยความแม่นยา ±1 kV และสามารถควบคุมแรงดันอัดประจุได้ตั้งแต่ 2 kV ถึง 120 kV จากความสาเร็จในการสร้างชุดควบคุมนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพการทดสอบของห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThis senior project presents the design and construction of the 5 kVA DC charging unit for an impulse voltage generator. The charging unit uses thyristors for chopping AC voltage to control AC voltage peak. The TCA785 integrated circuit generates a square wave corresponding to the control phase angle. The NE555 integrated circuit generates a high frequency pulse train signals. Driving gate signal for controlling operation of thyristors is obtained from the signals of TCA785 and NE555 integrated circuits through the AND gate. The experiment shows that the charging unit is capable to control high voltage level with accuracy of ±1 kV. The charging unit is able to control charging voltage in the range of 2 kV to 120 kV. From this accomplishment, it increases the testing performance of KMITL high voltage laboratory.
 • การตรวจวัดและวิเคราะห์ทางพลังงานและความปลอดภัยในอาคารหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ELECTRICAL ENERGY MANAGEMENT AND SAFETY FOR CENTRAL LIBRARY OF KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
  นางสาว สุภัทรา ทศพรพิทักษ์กุลผศ.ดร อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล 
  นาย สุภูวนาท ตั้งเลิศอรุณผศ. ชายชาญ โพธิสาร
  นางสาว หยาดรุ้ง แซ่พัว 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  บทความฉบับนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับการตรวจวัด และวิเคราะห์พลังงานภายในอาคาร โดยทาการตรวจวัดสานักหอสมุดกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบบที่ได้ทาการตรวจวัดและวิเคราะห์ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศรวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า และการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานด้วย จากนั้นจะนาข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบ ระหว่างปีที่ผ่านๆมาจนถึงปัจจุบัน โดยในการดาเนินการนั้น เริ่มจากการศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด มาตรฐานและการติดตั้งของระบบไฟฟ้า วางแผนการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้ง 3 ระบบ แล้วทาการตรวจวัดระบบทั้งหมด และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตัดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จาเป็นออกไป ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ และหาวิธีการที่จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น แต่ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานอยู่อย่างปกติ โครงงานนี้จะช่วยตัดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จาเป็นออกไป และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น ทาให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการใช้งานThis project aims to measure and analyze energy consumption in Central Library of King Mongkut’s institute of technology Ladkrabang consists of 3 systems. There are Power system, Lighting and air conditioning system. The methodology comprises: 1) To study standard for the Power Systems Installation, theory for the measurement of each systems and the equipment used, 2) To measure real energy consumption along with compare the energy used and trends each year, 3) To analysis of the survey results to determine the energy consumption should be modified. The project has found that air conditioning system still wastes power. In addition, this project also presented approach ways to save more energy, more efficiency and more safety.
 • การประเมินเสถียรภาพชั่วครู่โดยใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซี่โครงข่ายปรับตัวได้
  Transient Stability Estimation Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)
  นาย ชนัฏพล ทองสินรศ.ดร. สมชาติ จิริวิภากร
  นางสาว ก้านตอง อูปนวล 
  นางสาว หนึ่งฤทัย วีระวัฒนะ 
  นาย อาทิตย์ คุ้มครองทรัพย์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานนี้เสนอการประเมินเสถียรภาพชั่วครู่โดยใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซี่โครงข่ายปรับตัวได้ ANFIS โดยเป็นการหาค่าเวลาวิกฤตในการกำจัดกระแสลัดวงจรที่เกิดจากการลัดวงจรภายในระบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรม Power World จำลองระบบทดสอบ New England และระบบทดสอบ WSCC และบันทึกค่าเวลาวิกฤตในการกำจัดกระแสลัดวงจรได้จากการจำลอง ในกาดทดสอบนี้ได้นำค่ากำลังไฟฟ้าจริง ค่าตำแหน่งการเกิดการลัดวงจร และค่าเวลาวิกฤตในการกำจัดกระแสลัดวงจรมาใช้
  ในการฝึกสอนและทดสอบโดย ANFIS และทำการหารูปแบบโครงสร้างของแบบจำลองของระบบทดสอบทั้ง 2 ระบบ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละระบบโดยพิจารณาจากค่าความผิดพลาดเฉลี่ยที่น้อยที่สุด จากนั้นออกแบบการนำเสนอโดยใช้ Graphical User Interface ซึ่งจะได้โปรแกรมที่สามารถทำนายค่าเวลาวิกฤตที่ใช้ในการกำจัดกระแสลัดวงจรของระบบ New England และ WSCC
  This Project represents Transient Stability Estimation Using Adaptive Neuro-
  Fuzzy Inference System (ANFIS). The method is about finding critical clearing time to clear fault in the testing electrical system by using Power World Program. Start from stimulate New England System and WSCC system as a practical model then records Critical Clearing time (CCT) at various load setting and location from each bus. Then use the data that previously record from the first step such as real power data from each load, fault location from each bus and CCT to train ANFIS. After that choose the best structure by considering the error of each structure – the appropriate one is the structure that has least error. The last step is using all the data to design Graphical
  User Interface which can predict CCT of New England system and WSCC system.
 • การประยุกต์ใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อควบคุมความถี่โหลดในระบบไฟฟ้ากาลัง
  Application of Photovoltaic Generation For Load Frequency Control in a Power System
  นาย วรพงษ์ กรีอัมพรรศ.ดร. อิสระชัย งามหรู
  นาย วรวุฒิ ตันสุขี 
  นาย ศรัณย์ ลีลาชุติพงศ์ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ในปัจจุบัน การนาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic: PV) เข้ามาใช้ในระบบไฟฟ้ากาลังมีอย่างแพร่หลาย โดยมีจุดเด่นคือเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงมีอยู่อย่างไม่จากัด อย่างไรก็ตามกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นไม่มีความสม่าเสมอ เนื่องจากความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่คงที่ อีกทั้งความต้องการกาลังไฟฟ้าของโหลดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาการแกว่งความถี่ในระบบ ด้วยแนวคิดที่ต้องการควบคุมการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทางานได้อย่างเหมาะสมกับระบบไฟฟ้ากาลังทั้งในระบบไฟฟ้ากาลังขนาดเล็กหรือไมโครกริด และระบบไฟฟ้ากาลังที่มีโครงข่ายเชื่อมต่อกันหลายพื้นที่ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเสถียรภาพทางความถี่ ปริญญานิพนธ์นี้นาเสนอการออกแบบควบคุมการทางานของพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อควบคุมความถี่ในระบบไฟฟ้ากาลัง โดยทาการควบคุมกาลังไฟฟ้าด้านออกจากอินเวอร์เตอร์ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่นี้โครงสร้างของตัวควบคุมเป็นแบบพีไอ(Proportional Integral Controller : PI) ที่ทาการออกแบบด้วยวิธีการกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization : PSO) ซึ่งได้ทาการออกแบบให้มีการทางานที่สัมพันธ์กับการทางานของระบบไฟฟ้ากาลังหลักของการจ่ายกาลังไฟฟ้าให้กับโหลด ผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าการควบคุมกาลังไฟฟ้าของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีการทางานที่เหมาะสมด้วยวิธีที่นาเสนอ สามารถลดการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้ากาลังได้เหนือกว่าการควบคุมที่ไม่ได้ทาการออกแบบให้เหมาะสม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโหลด และความเข้มแสงในสภาวะต่างๆNowadays, the power generations from photovoltaic (PV) are widely used due to green energy, no fuel costs and limitation. However, the power output of PV is depended on solar insolation. The power fluctuation of PV may causes adverse effect on frequency stability. Moreover, the load demand often changes in the system. These cause the power unbalance and result in the frequency oscillation problem. With ability of PV inverter, the output PV power can be controlled. This thesis proposes the application of PV for frequency control in the power system by controlling the output power of PV inverter so that the frequency fluctuation can be reduced. Here, the control structure is proportional-integral controller which is optimally designed by particle swarm optimization. Simulation results show that the proposed PV with optimal PI control is superior to the PV with non-optimal PI control in team of control effect against the frequency oscillation under various load and insolation changes.
  Keyword: Photovolta
 • การศึกษาและวิเคราะห์สัญญาณรบกวนทางสายตัวนาจากอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์ 1 เฟส เชื่อมต่อกับเซลล์แสงอาทิตย์
  Study and Analysis on Conducted Noise Emitted from Photovoltaic Connected Single-Phase Full Bridge Inverter
  นาย เกียรติพล พรมประราบผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน
  นาย คลัง คอแก้ว 
  นาย จักรกฤษณ์ จิรประเสริฐวงศ์ 
  นาย จักรพันธ์ ตั้งคติธรรม 
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานนี้นาเสนอผลการศึกษาสัญญาณรบกวนทางสายตัวนาที่เกิดจากอินเวอร์เตอร์ซึ่งทางานด้วยอุปกรณ์สวิตชิ่งความถี่สูงร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ศึกษาเป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดฟูลบริดจ์ 1 เฟส โดยใช้สัญญาณควบคุมแบบ SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) ซึ่งนาไปใช้จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีพิกัดแรงดันและความถี่เดียวกับที่ใช้ในบ้านทั่วไป การใช้งานอุปกรณ์สวิตชิ่งมักก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนทางสายตัวนาในระดับที่สูงมากกว่าที่
  มาตรฐานกาหนด ดังนั้นจึงจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีใช้วงจรกรองสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (EMI Filter) ซึ่งช่วยลดทอนสัญญาณรบกวนในระบบได้ และป้องกันความเสียหายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้
  This project studies on conducted noise emissions generated by a solar
  inverter generally functioning using high-frequency switching devices. The inverter inthis study is a single-phase full bridge inverter, which is controlled by SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation), and used to supply electrical household appliances. The use of switching devices usually produces conducted noise higherthan the standard level. Hence, it will be solved by using EMI filter; which will reduce high frequency noise and prevent damage occurred in the system.
 • การวินิจฉัยฟอลต์ในระบบพลังงานทดแทนโดยใช้การแปลงเวฟเล็ต
  Fault Diagnosis in Renewable Energy System Based on Wavelet Transform
  นาย ภวินท์ มัธยมานันท์ผศ. ชายชาญ โพธิสาร 
  นาย ภัทรพล จันทร์อินทร์ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล
  นาย ภาณุ ศรีสุขใส 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นาเสนอวิธีการระบุตาแหน่งและชนิดของฟอลต์ในระบบจาหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ เชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งเมื่อเกิดฟอลต์ที่สายส่งระบบป้องกันควรขจัดฟอลต์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อความน่าเชื่อถือของระบบ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้จาลองระบบดังกล่าวด้วยโปรแกรม PSCAD/EMTDC เพื่อนาค่ากระแสไฟฟ้ามาวิเคราะห์สัญญาณฟอลต์โดยใช้โปรแกรม MATLAB ด้วยวิธีการแปลงเวฟเล็ท (Wavelet) ซึ่งเป็นกระบวนการประมวลสัญญาณ (Signal Processing) โดยใช้เวฟเล็ทแม่ชนิด Daubechies4 (db4) เพื่อแยกองค์ประกอบความถี่สูงออกมาจากสัญญาณฟอลต์ 5 สเกล จากนั้นใช้ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงลาดับบวกที่ได้จากการแปลงเวฟเล็ตสเกลที่ 1 มาพิจารณาตรวจจับการเกิดฟอลต์และตาแหน่งเกิดฟอลต์ด้วยวิธีค่ายอดคลื่นแรก ค่ายอดคลื่นสูงสุด และค่ายอดคลื่นที่สอง อีกทั้งใช้ค่าสัมประสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงของแต่ละเฟสและลาดับศูนย์ที่ได้จากการแปลงเวฟเล็ตสเกลที่ 1 มาใช้ในการระบุชนิดฟอลต์ จากผลการทดลองสรุปได้ว่าวิธีค่ายอดคลื่นที่สองมีความคลาดคลื่นน้อยที่สุด และการระบุชนิดฟอลต์มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องประมาณร้อยละ 90 ซึ่งวิธีดังกล่าวมีผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบป้องกันที่มีพลังงานทดแทนต่อร่วมThis thesis presents a fault location method and the fault type method in 22 kV distribution systems applied with the distributed generator (DG) connected. Provided that there is the fault in system, the protection system must be rapidly eliminate for system reliability. This thesis simulates those systems in PSCAD/EMTDC and takes the result in fault current to diagnose with wavelet transformation in MATLAB by using Daubeachies 4 (db4) as mother wavelet to separate the high frequency signal part out of 5 scale then take the 1st coefficient to identify and classify with the maximum peak , the 1st peak and the 2nd peak of travelling wave method and take the zero sequence coefficient to identify the fault type. From experimental result we could conclusion that the second peak method is the most accurate and the fault identification is about 90% that gives satisfactory result and would be useful in the development of the renewable energy connected in distribution system for power system protection.
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 เฟส เชื่อมต่อกริด
  SINGLE PHASE GRID CONNECTED INDUCTION GENERATOR
  นาย นเรนทร์ฤทธิ์ จันทร์เดชรศ.ดร. วิจิตร กิณเรศ 
  นาย นฤพงค์ คงเกิดผศ.ดร.เฉลิมชาติ มานพ
  นาย ปฏิญญา รังษีพลาสวัสดิ์ 
  นางสาว ปาณิศา ก่อกิจความดี 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปัจจุบันพลังงานทดแทนกำลังได้รับความนิยมและถูกสนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพลังงานทดแทนพลังงานลมส่วนใหญ่จะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นอุปกรณ์ในการแปลงรูปพลังงานจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสเชื่อมต่อกริดการไฟฟ้า โดยทำการศึกษาระบบควบคุมคอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่สามารถส่งพลังงานได้สองทิศทางทั้งส่ง
  พลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำและถ่ายโอนพลังงานกลับคืนสู่กริดการไฟฟ้า โดยการควบคุมแบบเทคนิคการแปลงแกนเพื่อถ่ายพลังงาน ส่วนระบบควบคุมนั้นใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM Cortex M4 ในการประมวลผลการทำงาน ซึ่งจากการจำลองและทดลอง ทำให้ทราบถึงการทำงานของระบบควบคุมคอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่สามารถส่งพลังงานได้สองทิศทางในช่วงที่เหมาะสม เพื่อให้การจ่ายกำลังไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพื่อให้ใช้งานได้จริง
  At present, renewable energy is popular and has been encouraged to use the
  renewable energy to produce electricity. Most wind energy use the single phase induction generator to convert energy from mechanical energy to electrical energy. This project proposes the formation and operating structure of single phase grid connected induction generator. The research and development of the single phase converter control system that is able to transfer bidirectional power flow which flow power to the single phase induction machine and generate the power to grid. The control of the power flow by using axis transformation technique uses a Microcontroller ARM Cortex M4. The experiment showed that the operation of the system able to control a single-phase converter for the highest efficiency of the power flow and to be guidance to develop the single phase induction generator
  control system for real using.
 • การบริหารจัดการพลังงานในบ้านอัจฉริยะ
  Energy Management in a Smart Home
  นายไพบูลย์ เตมินันท์ดร.วรวรรธน์ นาคะวิโร
  นายสหรัฐ ทองมหา 
  นายสุรรัฐพร ศรแก้ว 
  นางสาวสุกัญญา โพธิสุนทร 
  บทคัดย่อABSTRACT
  บ้านอัจฉริยะเป็นบ้านที่มีระบบอัตโนมัติที่ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) โดยวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm) เพื่อค้นหาระดับพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่จาลองการทางานของเครื่องปรับอากาศ ในช่วงระยะเวลาในอนาคต (เช่น ทุกชั่วโมง ใน 1 วันล่วงหน้า) วัตถุประสงค์ของวิธีดังกล่าวเพื่อหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ให้มีค่าต่าที่สุด (Minimize) พร้อมทั้งพิจารณาข้อจากัดทางเทคนิคของอุปกรณ์ และปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิภายนอก จากผลการจาลองพบว่าวิธีการที่นาเสนอสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถสั่งการอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น เต้ารับ โหลดแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศผ่านทางสมาร์ตโฟนได้
  ด้วยเหตุนี้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงทาการสร้างชุดควบคุมต้นแบบสาหรับ การจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะ โดยใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ และพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟนให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
  A smart home has an automatic control system for managing energy sources and loads to achieve maximum efficiency. This thesis presents an optimization by using genetic algorithm (GA) method for searching the energy level of the considered electrical appliances using mathematical model for a future time period (for instance every hour day-ahead). The objective is to minimize the associated energy consumption while considering technical constraints of the appliances and environmental factors such as temperature outside the house. The result of the simulation showed that this method can reduce the energy consumption. In addition, the user can control the electrical appliances such as receptacle, lighting and air conditioner by smartphones.
  Inspired by significant reduction in electricity consumption of the smart home, we built a prototype controller for home energy management by microcontroller and develop an Android application for smartphones to enable remote control from the user.
 • การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพแบตเตอรี่ โดยสามารถตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพได้
  Study and Development of Battery Monitoring System by Detecting Dead Battery Cell
  นางสาว ชนิกานต์ หอมมาลัยรศ. ดร. สุรินทร์ คาฝอย 
  นาย ชวิน หฤหรรษพงศ์รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา
  นาย ชัชชล กระต่ายทอง 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์นี้ นาเสนอการศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพแบตเตอรี่
  โดยสามารถตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพได้ ในปริญญานิพนธ์นี้ ได้ทาการทดสอบการอัดประจุไฟฟ้าและคายประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ค่ากระแสต่างๆ และนาค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการทดสอบ ได้แก่ค่ากระแส แรงดัน อุณหภูมิ ความหนาแน่นของกาลังไฟฟ้า มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบเซลล์ของแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ของแบตเตอรี่ขณะทาการทดสอบ การรับข้อมูลของแบตเตอรี่จะใช้การสื่อสารแบบ CAN ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้ในการประมวลผล และนาข้อมูลที่ได้ไปแสดงผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ค่าแรงดันต่อเซลล์ กระแสขณะอัดประจุไฟฟ้าและคายประจุไฟฟ้า อุณหภูมิภายในแบตเตอรี่ ความหนาแน่นทางกาลังไฟฟ้า และความหนาแน่นทางพลังงาน ในการแสดงผลนี้สามารถบอกได้ถึงเซลล์ของแบตเตอรี่ที่ใกล้เสื่อมสภาพ และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ทาการทดสอบ
  The development of battery monitoring system by detecting dead
  battery cell is proposed in this paper. The experiment of charging and discharging hasbeen tested in different values of the current. Then, the parameters of battery,which are current, voltage, and temperature are analyzed in order to detect thedead battery cell. The monitoring also shows the parameter of battery during testing.The CAN (Controlled Area Network) Communication is used to transfer all databetween the microcontroller and the proposed PLC together with a computer. Theoutputs showing on the screen are voltage per cell, current of charging ordischarging, temperature within battery, power density, and also energy density. Thedead battery cells and the efficient of battery can also be indicated by this monitordevice.
 • ระบบติดตามจุดกาลังสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์แบบมีเสถียรภาพของแรงดันด้านขาออก
  MPPT for PV with Stabilizing Output Voltage
  นาย ชาคร จันทนโชติวงศ์ผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล 
  นาย ชิษณุพงศ์ พรหมสุรินทร์อ.วรกัลป์ ลิ้มเจริญ
  นาย ชุติวัฒน์ ฦๅชา 
  นาย ฐิตินันท์ กันคา 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์นี้นาเสนอเทคนิคการออกแบบใหม่สาหรับการติดตามกาลังสูงสุดของระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยมีความสามารถในการทาให้ระดับแรงดันด้านขาออกมีเสถียรภาพและใช้อุปกรณ์สวิตซ์เพียงตัวเดียว ซึ่งจากการติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุดโดยวิธีรบกวนและสังเกต(Perturbation and Observation : P&O) ที่นิยมในปัจจุบันนั้น สามารถติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุดได้ อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถทาให้แรงดันขาออกมีเสถียรภาพได้ ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปริญญานิพนธ์นี้จึงได้นาเสนอการควบคุมแบบใหม่ในการควบคุมการติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุดและทาให้แรงดันด้านขาออกมีเสถียรภาพ โดยมีผลการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์และผลการทดลองเพื่อยืนยันประสิทธิผลของเทคนิคที่ได้นาเสนอThis project presents a new design technique for maximum power point tracking which can stabilize the output voltage using single switch. The conventional technique, Perturb and Observation technique, is able to track the Maximum Power Point(MPP); however, the stabilization of output voltage which is an important issue can not be achieved. To overcome this problem, both stabilizating function and P&O algorithms are adopted in hybrid fashion. The simulation and experimental results concern the effectiveness of the proposed algorithms
 • ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต:การพิสูจน์และสร้างระบบบริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย์
  FUTURE CENTER: VERIFICATION AND IMPLEMENTATION OF SOLAR ENERGY MANAGEMENT
  นาย ชุติภาส เกษประทุมผศ.ดร. ชาย ชมภูอินไหว
  นาย มหัฆพันธ์ ศิริโภคพัฒน์ผศ.ดร. เชาว์ ชมภูอินไหว
  นาย สาธิต ดาสอาด 
  นาย อภิธร วณสุขเกษม 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาและออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า และใช้จ่ายภาระทางไฟฟ้าของโครงการ Future Center ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ เสนอวิธีการเลือกอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ติดตั้ง ซึ่งจะมีการทางานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมและระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้โปรแกรมในการออกแบบจานวนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ Inverter รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของแสงอาทิตย์ของประเทศไทยออกมาเป็นรูปแบบของกราฟกาลังการผลิตในแต่ละช่วงเวลา โดยวิเคราะห์ออกมาเป็นกราฟพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์(Solar Curve) วิเคราะห์ความแตกต่างของความเข้มแสงในแต่ละฤดู เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการพลังงานที่ผลิตได้ ศึกษาข้อกาหนดการเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ และผลกระทบเมื่อเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์กับระบบจาหน่าย โดยปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นต้นแบบในการออกแบบและบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตThis thesis presents the design and management of solar energy system for Future Center. Describe how to choose suitable inverter for installation area. Develop electricity management system for Future Center. The solar behavior was studied for calculating the amount of solar electricity as power curves and compare power curves from each season. Study connection requirements of the solar cells and the effects when connected solar cells to distribution system. This thesis is a prototype for the design and management of solar powered electricity system. This system can be developed for more efficiency in the future.
 • ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต : การพิสูจน์และสร้างระบบบริหารจัดการ ระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน
  FUTURE RENEWABLE CENTER : VERIFICATION AND IMPLEMENTATION OF HYBRID ENERGY SYSTEM
  (MINIMIZE IMPORTING POWER)
  นาย ธนกร ทิพย์เที่ยงแท้รศ.ดร. มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์ 
  นางสาว ธนพร บุญมาดีผศ.ดร. ชาย ชมภูอินไหว
  นาย ธันยวีร์ มนตรีรังสรรค์ 
  นาย ธีรวัฒน์ ละมันชาติ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการออกแบบระบบและการจัดการพลังงานทดแทนแบบผสมผสานที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของโครงการ Future Renewable Center โดยทำการศึกษากราฟของโหลด(Load Curve) ทั้งแบบโหลด ในวันธรรมดา(Weekday) และในวันหยุด(Weekend) เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับพลังงานที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม แล้วนำไปเก็บอยู่ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลากลางคืน โดยการวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ Minimize Importing Power หรือ การรับไฟฟ้าจากภายนอกมาให้น้อยที่สุด โดยทำการออกแบบลอจิกภายในศูนย์ Future Renewable Centerและใช้การเรียงลำดับความสำคัญของโหลด เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุดThis thesis presents the design and management of Hybrid Renewable Energy System(HRES),which combine renewable energy resources including photo voltaic generations and wind turbines in Future Renewable Center. The load curves of the system on weekdays and weekends are used in order to analyze and manage the energy generated from photovoltaic generations and wind turbines to make the best use and to store surplus energy in batteries for using at night-time. The main goal of this analysis is to minimize the import of the electricityfrompower grid (Minimize Import) by designing the system logic and setting load prioritiesto achieve energy efficiency.
 • การจาลองการทางานของโรงต้นกาลังผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนด้วย MATLAB
  THERMAL POWER PLANT SIMULATIONS USING MATLAB
  นางสาวกัลยรัตน์ เลาหสงครามดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล 
  นายกีรติ ธนะไพบูลย์รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร
  นายกีรติ ไวยวิเชียร 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการศึกษาและจาลองการทางานของโรงต้นกาลังไฟฟ้าพลังงานความร้อน (Thermal Power Plant) จานวน 1 หน่วยผลิตที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบไฟฟ้ากาลัง การจำลองนี้นำเสนอพฤติกรรมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้าและเครื่องควบคุมความเร็ว (Steam Turbine and Governor) ซึ่งได้แก่ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้าแรงดันกระตุ้นสนามแม่เหล็ก และ วาล์วควบคุมปริมาณไอน้า เมื่อโรงต้นกาลังไฟฟ้าพลังงานความร้อนเชื่อมต่ออยู่กับระบบไฟฟ้ากาลังและส่ง
  กาลังไฟฟ้าให้กับภาระไฟฟ้าที่แตกต่างกัน จากนั้นทาการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโหลดที่มีต่อโรงต้นกาลังไฟฟ้า รวมทั้งผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ความผิดพร่องขึ้นในระบบ ซึ่งโมเดลการจาลองการทางานจะถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม MATLAB R2012a รวมทั้งทาการสร้างส่วนต่อประสานกราฟฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface : GUI) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  This thesis study and presents a simulation of Thermal Power Plant with single generation unit which connected to power system. This simulation exhibits behavior of generator, exciter, steam turbine and governor by monitoring electrical quantities such as voltage, current, frequency, magnetizing voltage and stream valve control. The thermal power plant connected to the power system and transfer power to different load. Then
  analyze the impact of load changes on the power plant. Including the effect of fault occurs in the system. The simulation model is created by MATLAB R2012a including created graphic user interface (GUI) for ease of use.
 • ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต : การพิสูจน์และสร้างระบบควบคุมและเฝ้าติดตามผล
  FUTURE RENEWABLE CENTER : VERIFICATION AND IMPLEMENTATION OF CONTROL AND MONITORING SYSTEM
  นาย ณรงค์ชัย ทองนาคผศ.ดร. ชาย ชมภูอินไหว
  นาย ณริศร์ เกิดสมจิต 
  นาย ณัฐกานต์ เซี่ยงฉิน 
  นาย ณัฐพงศ์ วุฒิวงษ์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอเรื่องการออกแบบระบบควบคุมและเฝ้าติดตามผลของของระบบไฟฟ้าในโครงการ Future Renewable Center ซึ่งมีวัตถุประสงค์การออกแบบ เพื่อที่จะทาการจัดการพลังงานในโครงการ ติดตามผล และบันทึกค่าปริมาณต่างๆ เช่น ปริมาณต่างๆทางไฟฟ้า ความเร็วลม ความเข้มแสง เป็นต้น ในระบบควบคุมและเฝ้าติดตามผล Programmable logic controller (PLC) ถูกใช้เป็นส่วนประมวลผล รวมถึงใช้โปรแกรม Visual Basic 2010 และ MX-component ในการออกแบบส่วนที่แสดงผลและสื่อสารระหว่าง PLC กับคอมพิวเตอร์In this thesis, the designing of controlling and monitoring system for Future Renewable Center is presented. The purposes of designing are energy management, monitoring and logging measured values such as electrical quantities, wind velocity, Illuminance etc. Programmable logic controller (PLC) is used for processing. Visual Basic 2010 and MX-component is used for display designing and communication between PLC and computer
 • การออกแบบและสร้างคอนเวอร์เตอร์สาหรับขับเคลื่อนสวิตซ์รีลักแตนซ์มอเตอร์
  DESIGN AND BUILD A CONVERTER USING FOR A SWITCHED RELUCTANCE MOTOR
  นายธีร์ธวัช เชาวน์ลิลิตกุล รศ.ดร.สุพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา
  นายธีรพงษ์ ชานาญ 
    
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการนาเสนอการออกแบบและสร้างวงจรคอนเวอร์เตอร์ switch (n+1) สาหรับขับเคลื่อนสวิตซ์รีลักแตนซ์มอเตอร์ 4 เฟส แบบ 8/6 โดยมีการออกแบบที่ลดจานวนสวิตซ์ลงในวงจรขับเคลื่อนเมื่อเทียบกับวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิตซ์ต่อเฟส เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างวงจรขับเคลื่อน อีกทั้งยังเป็นการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างสองวงจร โดยในการทดลองจะต้องควบคุมมุมจุดชนวนให้อยู่ในช่วงการทางานที่เป็นมอเตอร์หรือในช่วงที่ความชันของค่าความเหนี่ยวนามีค่าเป็นบวก
  ในงานวิจัยนี้ใช้ DSP รุ่น TMS320F2812 ควบคุมวงจรขับเกทเพื่อสั่งการสับสวิตซ์ในคอนเวอร์เตอร์ที่ DC Bus ระดับแรงดัน 48 โวลต์ เพื่อทาให้มอเตอร์สามารถทางานในทิศทางตามที่ต้องการและมีประสิทธิภาพ
  This thesis presents design and build a (n+1) switch converter using for a 4 phases 8/6 switched reluctance motor. Comparing with two switchers per phase converter it is designed to reduce the number of switches in the converter in order to save expense in building converter and also indicated advantages and disadvantages for both converters. The turning off-on angle must be controlled at range of motoring mode or when the slope of the inductance is positive which will run the motoring mode.
  This research uses DSP no.TMS320F2812 to control gate drive switching converter in the DC-Bus at 48 volts. It causes the motor to run effectively in the desired direction.
 • การศึกษาพฤติกรรมสัญญาณทรานเซี้ยนต์จากชุดทดสอบสัญญาณทรานเซี้ยนต์ ในระบบคาปาซิเตอร์แบงค์
  Transient behavior study from transient test set in capacitor bank system
  นางสาว ศศิภา ฉัตรพงศ์พรผศ.ดร. อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล
  นาย สัณฐิติ อยู่มากผศ. ชายชาญ โพธิสาร
  นาย สันติพนธ์ อนันต์วัฒนาพร 
  นาย สารัช เปานิล 
  บทคัดย่อABSTRACT
  งานวิจัยนี้เป็นการนาเสนอการศึกษาสัญญาณชั่วขณะที่เกิดขึ้นในขณะสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์แบงค์เข้าใช้งานในแต่ละขั้น โดยการจัดสร้างชุดสาธิตระบบสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์แบงค์ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 415V ซึ่งเป็นระบบจาลองของสถานีไฟฟ้าย่อยหนองจอก เพื่อเก็บค่าและวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สวิตชิ่งคาปาซิเตอร์เข้าใช้งาน โดยจะศึกษาสัญญาณชั่วขณะที่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ากาลังเช่น กระแสอินรัช แรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ และการแกว่งของความถี่ ในงานวิจัยนี้จะศึกษาการพฤติกรรมการสวิตชิ่งในกรณีที่เป็นคาปาซิเตอร์แบงค์อย่างเดียว กับกรณีที่เป็นคาปาซิเตอร์แบงค์ติดตั้งตัวรีแอกเตอร์เพื่อจากัดกระแส แล้วนาผลการศึกษาทั้งสองกรณีมาเปรียบเทียบผล ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์สัญญาณชั่วขณะเพื่อออกแบบระบบป้องกันคาปาซิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นThis research present a study in transient signal that occur when switching capacitor in each step. The method is building a practice capacitor bank switching test set at voltage level 415V which, downscale from Nong Chok substation. This practice set aim to collect and study transient signal in capacitor bank switching that has Impact on the power system such as Inrush current, Voltage Transient, Frequency oscillating. This research study switching capacitor bank system in case of pure capacitor, capacitors connect with limiting current to compare between these results. These practice set can be benefit in analysis transient signal and design protection equipment for capacitor bank system.
 • การศึกษาวิธีการลดการแกว่งกำลังไฟฟ้าด้วยกังหันลมที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทาง
  Study of power oscillation damping method by DFIG-based wind turbine 
  นาย วันฉัตร ปราบสุธารศ.ดร.อิสระชัย  งามหรู  
   นาย วันยุทธ สุวรรณเครือ  
  นางสาววารุณี  อุ่นอนันพิทักษ์ 
  นาย วโรจน์ ไพศาลทรัพทย์ผล 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ภายใต้ความไม่แน่นอนของระบบและสิ่งรบกวนต่างๆเช่น ความผิดพร่อง กำลังไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอที่ผลิตจากกังหันลม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแกว่งกำลังไฟฟ้าที่มีอัตราหน่วงต่ำ ปริญญานิพนธ์นี้ได้นำเสนอผลกระทบของกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทาง (Doubly fed Induction generator, DFIG) ทางเสถียรภาพพลวัตในระบบไฟฟ้ากำลัง และการประยุกต์ใช้ DFIG ที่มีการติดตั้งตัวหน่วงการแกว่ง (Power oscillation damper, POD) ในการปรับปรุงเสถียรภาพของระบบเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น โครงสร้างของ POD ที่นำเสนอเป็นแบบตัวชดเชยเฟสนำหน้าล้าหลังอันดับที่สองโดยพารามิเตอร์ของ POD ได้ถูกเลือกด้วยวิธีการกลุ่มอนุภาค (Particle swarm optimization, PSO) ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดี่ยวต่อกับบัสอนันต์(Single machine infinite bus, SMIB) และระบบสองพื้นที่สี่เครื่องกำเนิด (Two-area four-machine interconnected power system) ทำให้เห็นว่า POD มีสมรรถนะในการทำเสถียรภาพระบบได้ดีกว่าวิธีการออกแบบดั้งเดิม Under various system uncertainties and disturbance such as generation change, unpredictable structure, fault, and wind power output variation etc. these scenario may cause the system instability. To overcome this problem, this thesis focuses on the impact of doubly-fed induction generator (DFIG)-based wind turbine on small signal stability of power system. In order to improve the small signal stability, the DFIG equipped with power oscillation damper (POD) is applied. The structure of POD is a practical second-order lead/lag compensator. The parameter of POD is properly selected by PSO . Simulation results in Two-Area Four-Machine Interconnected Power System demonstrate that the POD significantly affects to improve the small signal stability.
 • ศูนย์ทดแทนพลังงานเพื่ออนาคต: การพิสูจน์และสร้างระบบบริหารจัดการพลังงานลม
  FUTURE RENEWABLE CENTER : Verification and Implementation of Wind Energy System
  นาย ปูรณัฏฐ์ สงวนสุข 
  นาย พาฤกษ์ พวงบานเย็น 
  นาย สยาม ทองนาค 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ได้นาเสนอการเลือกกังหันลมแบบต่างๆ เพื่อนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Future Renewable Center โดยได้ทาการเปรียบเทียบกังหันลม ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง ในพิกัดกาลัง 10kW เพื่อการเลือกกังหันลมจากท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ เทคโนโลยี, ราคา และประสิทธิภาพของใบพัดกังหันลมแนวนอน ระหว่างใบพัดธรรมดา 3 ใบ กับใบพัดนาเกลือ ว่าใบพัดจานวนเท่าใด ที่เหมาะสมสาหรับความเร็วลมในประเทศไทย ทั้งยังทาการศึกษารูปแบบ Airfoil ของใบพัดกังหันลม และเสา ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการติดตั้งของโครงการ Future Renewable Center อีกด้วยThe objective of this thesis is to present the method of choosing wind turbine’s technology for using in Future Renewable Center. This thesis compares two types of wind turbine at 10kW, both Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) and Vertical Axis Wind Turbine (VAWT). The factors that we use for considering the wind turbines from each company are technology, price and power curve. We study the efficiency of Horizontal Wind Turbine between Three Blade and Windmill’s Blade to confirm what number of blades is suitable for wind speed in Thailand. Moreover, we compare the series of Airfoil of wind turbine blades , and choose tower and foundation that suitable for the area in Future Renewable Center.
 • ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบผสมผสานการใช้ระบบวิทัศน์อัตโนมัติ และแบบไร้อุปกรณ์ตรวจจับ
  HYBRID OF SENSOR-LESS AND MACHINE VISION SOLAR TRACKING SYSTEM
  นายธเนศ ต้นรุ่งโรจน์ ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล
  นายธรรมนนท์ ฉายรัตนโรจน์  
  นายธีรวัต สัมมาเลิศภัณฑ์ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  งานวิจัยฉบับนี้ได้นาเสนอเกี่ยวกับการออกแบบและการจาลองระบบติดตามดวงอาทิตย์ด้วย Machine Vision System สาหรับนาไปประยุกต์ใช้ในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกเป็นระบบติดตามดวงอาทิตย์จากภาพที่ได้รับจากกล้องเว็บแคม กล้องเว็บแคมจะรับภาพดวงอาทิตย์ แล้วส่งสัญญาณภาพที่ได้รับไปยังโปรแกรมประมวลผลภาพ เพื่อนาไปวิเคราะห์หาตาแหน่งของดวงอาทิตย์จากนั้นโปรแกรมประมวลผลภาพจะส่งตาแหน่งของดวงอาทิตย์ไปยังตัวควบคุม เพื่อขับระบบติดตามดวงอาทิตย์ ในส่วนที่สอง เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของในส่วนแรก คือในกรณีที่กล้องไม่สามารถจับภาพดวงอาทิตย์ได้จากสาเหตุทางสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย โปรแกรมประมวลผลจะทาการคานวณตาแหน่งของดวงอาทิตย์ จากช่วงเวลาปัจจุบันโดยประมาณ เพื่อให้ระบบขับเคลื่อนสามารถติดตามดวงอาทิตย์ได้อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายได้ทาการทดสอบระบบติดตามดวงอาทิตย์ทั้ง 2 โหมดการทางาน จากการทดสอบพบว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์สามารถทางานได้เป็นอย่างดีThis research present about design and simulation of solar-tracking system, based on machine vision technique to apply to achieve maximum efficiency in solar energy production. There are two parts in the experiment. First, the operating system, web camera captures image of the sun and transmits to image processing program. The LabVIEW program is used to calculate current position of the sun and send the data to
  servo system for sun locating purpose.
  Second, in case of the web camera cannot capture image due to the sun’s occlusion from bad weather, the labVIEW has been designed to estimate the sun’s position correspond to real-time calendar in order to force a servo system can track the sun continuously.
  Finally, testing the both system to tracking the sun. The experimental results show solar tracking system can work very well