ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์(ปริญญาตรี)

ปีการศึกษา 2555 / 2012

 •  การพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดระยะยาวของระบบ กฟผ. โดยใช้ ANFIS
   Long-Term Peak Load Forecasting for EGAT System Using ANFIS
  นาย นัฐวุฒิ กุลมารศ.ดร. สมชาติ จิริวิภากร อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย เรวัตร นามวงษ์ 
  นาย อดุลวิทย์ รามสูต 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  บทความฉบับนี้นาเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดระยะยาวของระบบ กฟผ. โดยใช้ (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, ANFIS) ซึ่ง ANFIS จะถูกนามาเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจคือค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP), จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า และค่าดัชนีชี้วัดการเมือง ที่เชื่อว่า มีนัยสาคัญต่อความต้องการไฟฟ้า โปรแกรม ANFIS นี้ได้ออกแบบเพื่อใช้พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอีก 12 ปี ข้างหน้า (2554-2565) โดยจะถูกฝึกสอนด้วยข้อมูลจริงในอดีต 14 ปีและ 15 ปี โดยเลื่อนหน้าต่างข้อมูลย้อนหลัง 1 และ 2 ปีตามลาดับ และทดสอบ 5 ปีและ 4 ปีเป้าหมายตามลาดับ ด้วยข้อมูลทดสอบโดยเลื่อนหน้าต่างข้อมูลเหมือนกับข้อมูลฝึกสอน ซึ่งการพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดระยะยาวของระบบ กฟผ. โดยใช้ ANFIS มีความถูกต้องแม่นยามากขึ้นThe method presents application of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) for long-term peak load forecasting of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) system. The ANFIS is used to learn the relationship between GDP, number of customers and politics index, which is believed to have significant effect on the loads. The ANFIS is designed in order to forecast load in a duration of 12 year (2011-2023). The ANFIS is trained with the actual data, of load during the next 14 and 15 years by moved the data window backward 1 and 2 years and tested for 5 and 4 target years. The ANFIS for long-term peak load forecasting of EGAT system have a much accuracy.
 •  ศูนย์ พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต:การออกแบบและการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย
   FUTURE RENEWABLE CENTER:THE DESIGN & MANAGEMENT OF SOLAR ENERGY SYSTEM
  นาย ชนกันต, วุฒิเนตรเนติรักษ,ผศ.ดร. ชาย ชมภูอินไหว อาจารย,ที่ปรึกษา
  นาย ณัฐกานต, เหลืองรุ9งทรัพย, 
  นาย ทีปกร สุประเสริฐ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ,ฉบับนี้นำเสนอการออกแบบและระบบจัดการพลังงานไฟฟKาที่ไดOจากพลังงานแสงอาทิตย,ของโครงการ Future Renewable Center โดยศึกษาและวิเคราะห,อุปกรณ,ที่ใชOในระบบอาทิเช9น อินเวอร,เตอร, (Inverter), แบตเตอรี่ (Battery) และแบตเตอรี่ชาร,จเจอร, (Battery Charger)เพื่อใชOในการวางแผนออกแบบและติดตั้งเขOากับระบบไดOอย9างเหมาะสมในแต9ละพื้นที่ที่จะติดตั้ง
  รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห,พฤติกรรมของแสงอาทิตย, เพื่อนำมาหาพลังงานไฟฟKาที่ผลิตไดOจากพลังงานแสงอาทิตย,ออกมาเปhนในรูปแบบของกราฟ Power Curve ที่ไดOจากเซลล,แสงอาทิตย, (Solar Curve)แลOวนำมาเปรียบเทียบความแตกต9างของพลังงานไฟฟKาที่ผลิตไดOในแต9ละฤดู อีกทั้งยังนำกราฟ Power
  Curve ที่ไดOจากเซลล,แสงอาทิตย, (Solar Curve) มาวิเคราะห,ร9วมกับกราฟ Power Curve ที่ไดOจากกังหันลม(Wind Curve) เพื่อนำไปสรOางระบบจัดการพลังงานไฟฟKาภายในโครงการ FutureRenewable Center และออกแบบระบบสำรองพลังงานไฟฟKาไวOใชOงานใหOสอดคลOองต9อความตOองการ
  ในการใชOไฟฟKาในเวลาจำเปhนและเปhนไปตามหลักเศรษฐศาสตร, โดยปริญญานิพนธ,ฉบับนี้จะเปhนตOนแบบในการออกแบบและบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟKาดOวยพลังงานแสงอาทิตย, ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบนี้ใหOมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต9อไปในอนาคต
   This thesis presents the design and management of solar energy system for
  Future Renewable Center. The inverter, battery and charger were chosen, which are suitable for installation area. The solar behavior was studied for calculating the amount of solar electricity, which is shown in power curve, and comparing between power curves of each season. Moreover, the power curves of solar module and wind turbine were analyzed for the developing of electricity management system for Future Renewable Center. The prototype of solar powered electricity management system was developed based on the principles of economics.
 •  การปรับปรุงตัวประกอบกำลังมอเตอร เหนี่ยวนำสามเฟสด วยพีดับบลิวเอ็มเอซี ช็อปเปอร หนึ่งเฟส
   POWER FACTOR IMPROVEMENT FOR THREE-PHASE INDUCTION MOTOR CONTROLLED BY SINGLE-PHASE PWM AC CHOPPER
  นายณัฐวุฒิ ด่านวานิชกุลรศ.ดร. วิจิตร กิณเรศ อาจารย!ที่ปรึกษา
  นายตุลธร ภักดีแก้ว 
  นางสาวยุพดา ชนะชัย 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ!ฉบับนี้ได เสนอถึงวิธีการปรับปรุงตัวประกอบกำลังของมอเตอร!
  เหนี่ยวนำไฟฟ6าสามเฟสขนาด 2 แรงม า 220 โวลท! 50 เฮริทต! ด วยวิธีของ พัลส!วิดมอดูเลชั่น เอซี ช็อปเปอร! ในการปรับแรงดันไฟฟ6ากระแสสลับหนึ่งเฟสให กับมอเตอร!เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีการตอตัวเก็บประจุเข าไปเพื่อใช งานกับแรงดันไฟฟ6ากระแสสลับหนึ่งเฟสได  ให มีตัวประกอบกำลังสูงสุด โดยใช
  ไมโครคอนโทลเลอร! ในตระกูล PIC 30f4011 สร างสัญญาณพัลส!วิดมอดูเลชั่น เอ.ซี.ช็อปเปอร!ควบคุมไอจีบีทีที่ทำงานรวมกับไดโอดตอกันแบบเต็มบริดจ!เปFนสวิตช!สองทาง เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคาตางๆ จะปรับแรงดันเพื่อให ค
  าตัวประกอบกำลังสูงที่สุดที่จะทำได ทำให ประสิทธิภาพมอเตอร!สูงขึ้น
   This thesis presents the method of power factor improvement for
  three-phase induction motor with rating of 2HP, 220 volts, 50 hertz by means of the pulse width modulation AC chopper for varying single-phase AC voltage of a threephase induction motor with a capacitor for using with one-phase AC voltage in order to obtain the maximum power factor. The propose system is controlled by using PIC 30f4011 Microcontroller to provide the PWM signals for controlling all IGBTS which work together with diodes formed in full bridge operating as bidirectional switches. When the load is changed with various values, the voltage will be changed to the value to set maximum power factor of the motor for the purpose of higher efficiency of the motor.
 •  การศึกษาอิมพีแดนซ์ของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
   Studying for Impedance of High Voltage Tower
  นาย ทศพล พรพงศ์พลผศ. ชายชาญ โพธิสาร อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ธนกร รัตนโกศลผศ.ดร. อรรถพล เงำพิทักษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ธรรมนูญ เพชรทอง 
  นาย ปิยะณัฐ แก้วทอน 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาคำอิมพีแดนซ์ของเสาสํงไฟฟ้าแรงดันสูงที่ระดับ
  แรงดันไฟฟ้า 115 และ 230 กิโลโวลต์ โดยคานวณคำเสิร์จอิมพีแดนซ์ของเสาสํงไฟฟ้าแรงดันสูงที่คานวณได๎ หลังจากนั้นทาการจาลองการเกิดฟ้าผำลงบนเสาสํงไฟฟ้าแรงดันสูงโดยใช๎โปรแกรมATPDraw ด๎วยโมเดลเสาสํงไฟฟ้าแรงดันสูงแบบ Multistory เพื่อศึกษาผลของแรงดันสะท๎อนกลับโดยมีการเปรียบเทียบเป็นลักษณะ 2 หน๎าคลื่น คือ 1.2/50 ms และ 4/50 ms และยังมีการใช๎ความเร็วของคลื่นฟ้าผำที่แตกตำงกัน คือ 300 m/ms และ 200 m/ms และได๎ทดลองปรับเปลี่ยนคำ
  ความต๎านทานดินให๎มีคำอิมพีแดนซ์รวมมีความสมคูํกับอิมพีแดนซ์ของเสาสํงไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อทาให๎แรงดันสะท๎อนกลับหักล๎างกับแรงดันที่เกิดจากฟ้าผำ ผลลัพธ์จากการทดลองทาให๎ทราบวำการเกิดวาบไฟย๎อนกลับบนลูกถ๎วยจะเริ่มเกิดที่ความต๎านทานดินเทำใด ทาให๎สามารถแนะนาการปรับคำความต๎านทานดินเพื่อป้องกันการเกิดวาบไฟย๎อนกลับบนลูกถ๎วย
   This thesis study impedance of high voltage tower on voltage levels
  115 and 230 kV by calculate surge impedance of the high voltage tower. After that, simulate lightning on the high voltage tower by using “Multistory tower model” in ATPDraw to simulate back flashover effect by comparison between 2 front waveforms include 1.2/50 ms and 4/50 ms and comparison between speed of lightning wave include 300 m/ms and 200 m/ms to change grounding resistance made total impedance is matching impedance with impedance of the high voltage tower cause voltage reflection confute with voltage from lightning. Result from simulation cause we know how much resistance that cause we meet back flashover effect and cause we can suggest that procedure to change internal resistance of ground for protection back flashover effect on insulators.
 •  ระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับอาคารศูนย์พลังงานทดแทนแห่งอนาคต
   Building Automation System For Future Center At KMITL
  นางสาว วริษฐา เอื้อสุขกุลผศ.ดร.เชาว์ ชมภูอินไหว
  นาย ศิทธิธา วงศ์สุวรรณ 
  นาย สารัช ปวีณฐิติกาล 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   บทความฉบับนี้นำเสนอระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับอาคารศูนย์พลังงานทดแทน
  แห่งอนาคตเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมต่างๆจะถูกควบคุมจากห้องควบคุมกลางที่มีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าซึ่งแบ่งเป็นระบบต่างๆคือ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบเตือนอัคคีภัย เป็นต้น การออกแบบระบบต่างๆ ภายในอาคารอาจซับซ้อนมากขึ้น สำหรับอาคารใหญ่ที่มีหลายระบบที่ต้องบริหารจัดการ ในระบบควบคุมอัจฉริยะจะควบคุมโดยใช้โปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) ที่จะทำการตรวจจับค่าพารามิเตอร์
  ประมวลผล แสดงผล และบันทึกค่าสัญญาณ ที่สภาวะการเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า เช่นแรงดันเกิน แรงดันตก หรือความถี่เปลี่ยน การบันทึกค่าพารามิเตอร์ในแต่ละชั่วโมง และการบันทึกเพื่อดูลักษณะกราฟของพารามิเตอร์ในแต่ละลูกคลื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อระบบจัดการไฟฟ้าอย่างยิ่ง
  This project presents the Building Automation System (BAS)of Future
  center at KMITL. The system is controlled from the control room which can manage energy used in the building. The control room connects to all of the separate electrical systems together such as the lighting systems, air conditioning systems, and the fire alarm system. The design system in the building will be complicated for larger buildings, because large buildings contain many systems. Most automation systems controlled by the LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) program that analyzes, monitors, and records data from the Threephase
  parameter. LabVIEW analyzes both normal and faults conditions, for example undervoltage, overvoltage, and frequency fluctuations. LabVIEW records the parameters each hour and records the cycle for analysis, This is extremely important for managing energy.
 •  ระบบสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
   Power Line Communication
  นาย อธิป ทองคาสุขผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย อนุกูลศักดิ์ ยืนยิ่ง 
  นาย อาทิตย์ รัตนตรัย 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานนี้พัฒนาระบบสื่อสารผ่านสายไฟฟ้ากาลังซึ่งสามารถส่งข้อมูลผ่ายสายเคเบิ้ลไฟฟ้าได้ ตัวแปลงการส่งและตัวรับถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสื่อสารและถูกใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกล ข้อดีของวิธีนี้คือราคาถูก วิธีการง่ายต่อการใช้และสามารถส่งข้อมูลระยะไกลได้ จากผลการจาลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในความสาเร็จในการสื่อสารแบบดิจิตอล และความคงทนต่อสัญญาณรบกวนแบบแลนดอม (random)This project develops a power line communication system which can send the data via power line cable. The receiver and transmitter adapters are develops to perform the communication, and are used to remotely control the equipment. The main advantages of the system are low cost, flexible method and long distance of communication. As seen in the simulation results, the success of digital data transfer and the robustness against random noise the developed system are clearly shown.
 •  การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน
   BRUSHLESS DC MOTOR DRIVE
  นาย วรวัฒน์ พันพรหมรศ.ดร.วิจิตร กิณเรศ อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายวิชัย ชาวพิจิตร 
  นาย วีรพงศ์ ภาคำ 
  นาย ศรายุทธ ไกรพงษ์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านเนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้มีข้อดีมากกว่ามอเตอร์กระแสตรงธรรมดาหลายประการเช่น มีแรงบิดสูงกว่า และต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าเพราะไม่มีแปรงถ่านดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและออกแบบชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ชนิดนี้ โดยสามารถควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิด dsPIC30F
  นอกจากนี้ยังได้ศึกษาประสิทธิภาพและพฤติกรรมของมอเตอร์ที่ความเร็วต่างๆ ได้แก่ แรงบิด แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
  This thesis shows the study of brushless DC motor. Because of this motor has more advantages than general DC motor for example, the higher torque and need less care because it is brushless. So, we are interested in studied and designed this type of motor which can control speed and directions of the motor with dsPIC30F micro controller. Furthermore, we studied the performance and actions of the motor in difference speed which are torque, voltage, and current.
 •  ชุดจำลองกำรกำเนิดกำลังไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
   Renewable Power Generation Simulator
  นำย ธนกฤต กิตติวรารัตน์ดร. สมภพ ผลไม้ อำจารย์ที่ปรึกษำ
  นำย ปณต เชิดชูเหล่ำ 
  นำย พัฒนธิต ชูติกุล 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอชุดจาลองการกาเนิดไฟฟ้าพลังงานทดแทนสาหรับใช้ในการศึกษาและ จาลองระบบการเชื่อมต่อเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบต่างๆกับระบบไฟฟ้าเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีแหล่งกาเนิดไฟฟ้านั้นจริง มาเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทาการศึกษาและออกแบบระบบควบคุมแบบป้อนกลับและเขียนโปรแกรมลงบน DSP TMS320F28335 เพื่อให้ได้สัญญาณที่เชื่อมต่อกับระบบแล้วจึงขยายสัญญาณเอาท์พุตด้วยอุปกรณ์ขยายกาลังขนาด 2 kVA นอกจากนี้ยังสามารถสั่งการทางเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมของชุดจาลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้This thesis presents renewable power generation simulator for studying and simulating a grid connected renewable power generator and analyze effects and efficiency of the system after grid connecting of renewable power generator. In this case, the experiment needs no real renewable generators. The close-loop control system is studied and designed then program the designed system on DSP TMS320F28335 for synchronizing power into utility grid. By using a power amplifier as an inverter, synchronized power is amplified up to 2 kVA. Moreover power of renewable power generator can be commanded by host computer.
 •  การควบคุมความถี่ระบบไฟฟ้ากาลังด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาสองทิศทาง
   POWER SYSTEM FREQUENCY CONTROLLED FROM DOUBLY FED INDUCTION GENERATOR
  นายศุภฤกษ์ มลิทองรศ.ดร.อิสระชัย งามหรู อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายสมประสงค์ ฮามปกรณ์ 
  นางสาวสุชาดา สุขสวัสดิ์ 
  นางสาวสุดาวัลย์ รัตนไตร 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการศึกษาการควบคุมความถี่ระบบไฟฟ้ากาลังด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาสองทิศทาง (POWER SYSTEM FREQUENCY CONTROLLED FROM DOUBLY FED INDUCTION GENERATOR) เมื่อระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของภาระทางไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าถูกรบกวนจากปัจจัยอื่นภายนอก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกาลังไฟฟ้าที่ไม่คงที่ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลม ส่งผลให้ความถี่ของระบบเปลี่ยนไปจากเดิมความถี่ของระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าระบบถูกรบกวนแบบใด มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งความถี่ของระบบที่เปลี่ยนแปลงไปนี้สามารถควบคุมได้โดยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบควบคุมสองทิศทางชนิดกังหันลมที่ต่ออยู่กับระบบ และควบคุมแรงบิดของกังหันลม เพื่อที่จะนาไปควบคุมความถี่ของระบบที่เปลี่ยนแปลงไปให้กลับมามีเสถียรภาพได้ดังเดิมThis thesis presents an alleviation of the frequency fluctuation of the power system with doubly-fed induction generator wind turbine (DFIG). When the system changes the requirement of the load and the system is supplied the unbalance power from DFIG, they may cause frequency oscillation. Changing the frequency in the power system is more or less depended on disturbance that mentioned above. This thesis applies the DFIG to reduce the frequency fluctuation in power system. Simulation result shows that the proposed method can stabilize the frequency fluctuation.
 •  การปรับปรุงคุณภาพสัญญาณทางไฟฟ้าในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
   Electrical Power Quality Improvement in Single Phase AC Motor Drive
  นางสาว วลัยลักษณ์ พนัสเพ็ญเจริญผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย วันชัย อุดมมงคลกิจ 
  นาย วิรุฬห์ ชีนาวานิชย์ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานนี้นาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีการใช้งานของอุปกรณ์สวิตชิ่งความถี่สูง ในที่นี้คือวงจรฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์เฟสเดียว ที่มี IGBT เป็นอุปกรณ์สวิตชิ่งความถี่สูง โดยใช้สัญญาณควบคุมแบบ SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) การแก้ปัญหานี้จะใช้วงจรกรองสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (Low Pass EMI Filter) ซึ่งสามารถลดทอนสัญญาณรบกวนในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าได้ เพื่อป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์ในระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของมอเตอร์This project studies on how to overcome electromagnetic interference (EMI) problem employing high-frequency switching device. A single-phase ac motor drive use SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) to control systems. This problem can be solved by using EMI Filter that can reduce high-frequency noise in such machine drive systems. IGBT is used herein as high-frequency switching device integrated in a full bridge single-phase invertor; this uses SPWM.
 •  การประยุกต์ใช้งาน ANFIS ในการประเมินหาศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
   Applications of ANFIS to Evaluate the Potential of Solar Power Generation in Thailand
  นาย  จิระชัย อุไรจารี ดร.   นิรุธ จิรสุวรรณกุล อาจารย์ที่ปรึกษา 
  นาย  ปิยพงษ์ ประพันธ์พจน์รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร อาจารย์ที่ปรึกษา 
  นาย  ภานุกร ศรีพวาทกุล 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานวิจัยนี้ เป็นการเสนอวิธีการหาศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจากการทำนายความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง ANFIS เป็นเครื่องมือในการทำนาย ในการทดลองนี้ได้นำค่าความเข้มรังสีของดวงอาทิตย์ร่วมกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ มาใช้ในการฝึกสอนและทดสอบ แบบจำลอง ANFIS เพื่อที่จะหารูปแบบโครงสร้างของแบบจำลอง ที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากค่าความผิดพลาดเฉลี่ยที่น้อยที่สุดของการทำนายในรูปแบบต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลพบว่าแบบจำลอง ANFIS มีประสิทธิภาพดีกว่าการทำนายแบบใช้โครงข่ายประสาทเทียมและให้ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยต่ำกว่า 3% ของข้อมูลที่ทำนาย แต่อย่างไรก็ตามเราจะทำการทดลองเพื่อยืนยันผลจากข้อมูลที่ได้ศึกษามา สุดท้ายนี้ด้วยการทำนายค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ด้วยวิธีที่กล่าวมาซึ่งมีความแม่นยำสูง ทำให้การหาศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น This project introduces an approach for predicting and evaluating the potential of solar power generation in Thailand by using an application of ANFIS. Solar radiation data and others meteorological data are used to train and test the model in order to find the most suitable model which is considered by an average errors of prediction. Regarding the last studies have claimed that ANFIS is more effective than ANN and given average errors are less than 3%. However, we also have to do the test to confirm the studies. Due to this approach gives the high accuracy of the prediction, an evaluation for potential of solar power generation will have more reliability.
 •  ชุดจำลองเซลล์แสงอำทิตย์
   PHOTOVOLTAIC SIMULATOR
  นาย นาวี รุจิดามพ์รศ.ดร. วิจิตร กิณเรศ อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ยิ่งยศ ยวนยี 
  นาย วนัสพล เทพาขันธ์ 
  นาย พงศ์ศรัณย์ ภัควีรภัทร 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับวงจรแบบจาลองเซลล์แสงอาทิตย์ที่อาศัยหลักการทางานของวงจรอนาล็อกในการขยายคุณลักษณะทางไฟฟ้าที่ได้จากโฟโต้ไดโอด ซึ่งวงจรแบบจาลองเซลล์แสงอาทิตย์นี้ ศึกษาคุณลักษณะทางไฟฟ้าของวงจรแบบจาลองเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสง ซึ่งมีการรับค่าสัญญาณแล้วส่งไปยัง Oscilloscope เพื่อแสดงกราฟคุณลักษณะทางไฟฟ้า ซึ่งนามาเปรียบเทียบกับผลการจาลองผลผ่านโปรแกรม OrCAD 9.1 เพื่อยืนยันความถูกต้องของแบบจาลองวงจรเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้นาเสนอThis thesis is concerned with photovoltaic simulator based on a analog circuit for amplification electrical characteristic from photodiode. This photovoltaic simulator circuit is used for study electrical characteristic of solar cell model at the time light intensity is changed values, that are sent to Oscilloscope for shows characteristic graph, which is compared result of simulation OrCAD 9.1 program for confirm precision result of solar cell model.
 •  ขดลวดโรกอฟสกีกับวงจรอินทิเกรตแบบไวงานเพื่อวัดกระแสอิมพัลส์
   ROGOWSKI COIL WITH AN ACTIVE INTEGRATOR FOR IMPULSECURRENT MEASUREMENT
  นางสาวนรภัทร สุขสันติโชครศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายพศวัต ตุนพรดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายพศวีร์ บุญเกิด 
  นางสาวพัชรินทร์ มูลมิรัตน์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างขดลวดโรกอฟสกีและวงจรอินทิเกรตแบบไวงานสำหรับวัดกระแสอิมพัลส์ วงจรอินทิเกรตแบบไวงานมีย่านความถี่ในการวัดกระแสอิมพัลส์ที่กว้างกว่าและครอบคลุมความถี่ที่ต่ำกว่าวงจรอินทิเกรตแบบเฉื่อยงานเดิม ขดลวดโรกอฟสกีจะพันอยู่บนแกนพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กจึงไม่ทำให้เกิดการอิ่มตัวที่สนามแม่เหล็กค่าสูง ส่วนวงจรอินทิเกรตประกอบด้วยออปแอมป์ 2 ตัวต่อกัน ออปแอมป์ตัวแรกทำหน้าที่เป็นวงจรอินทิเกรตแปลงรูปคลื่นแรงดันที่เหนี่ยวนำได้ให้กลายเป็นรูปคลื่นกระแส ออปแอมป์ตัวที่สองทำหน้าที่เป็นวงจรกลับขั้วสัญญาณและขยายขนาดสัญญาณเพื่อให้ได้สัญญาณที่มีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ถูกรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนและสามารถวัดได้โดยดิจิตอลออสซิลโลสโคป จากผลการทดลองขดลวดโรกอฟสกีและวงจรอินทิเกรตที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดกระแสอิมพัลส์ได้แม่นยำทั้งรูปคลื่นและขนาดอย่างน่าพอใจThis senior project presents design and construction of a Rogowski coil with an active integrator for measurement of impulse currents. The active integrator can measure an impulse current in the wide frequency range and can cover lower frequencies than the conventional passive integrator. The Rogowski coil was wound on a plastic core made of a non-magnetic material without magnetic saturation. The integrator is composed of two operational amplifiers. The first one is employed for integrating an induced voltage waveform to obtain an impulse current waveform. The second one is employed for inverting and amplifying the signal to the level being enough for measurement of a digital oscilloscope and not disturbed by noise signals. From experimental results, the developed Rogowski coil with an active integrator provides a satifactory accuracy of waveform and magnitude.
 •  เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบควบคุมกระแสและแรงดันคงที่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
   Constant Current and Voltage Charger for Solar Energy Systems
  นางสาวนิรัชพร จิระจิตต์มีชัยผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
  นายปกรณ์ จารุพงศา 
  นายประกาศิต อังคะนาวิน 
  นายประสิทธิ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานนี้นำเสนอการสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดย        ใช้วิธีการควบคุมแบบกระแสและแรงดันคงที่ (Constant Current Constant Voltage, CCCV) เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการประจุแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ประเภทตะกั่ว-กรดขนาด12V 7.5Ah จำนวน 2 ก้อนและใช้เทคนิคการควบคุมแบบพีไอ (Proportional-Integralcontroller , PI)        เพื่อออกแบบควบคุมระบบแบบป้อนกลับ (Feedback Control) ซึ่งเทคนิคนี้มีข้อดีคือสามารถควบคุมกระแสและแรงดันในการประจุแบตเตอรี่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงของการประจุแบตเตอรี่และส่งผลให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นกว่าการประจุแบตเตอรี่แบบทั่วไป This project presents the design of battery charger by using Constant Current Constant Voltage (CCCV) technique. The developed system is applied for charging two 12 V 7.5 Ah lead-acid batteries. The proposed control method adopts Proportional-Integral Controller (PI) in feedback control. The main advantage of this technique is that the voltage and current can be controlled to be suitable for each period of charging.     
 •  ระบบการจัดการพลังงานส้าหรับระบบบ้าบัดน้าเสีย ณ บึงกระเทียม
   ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR WATER TREATMENT AT BUENGKRATHIAM
  นางสาวอสมา ลาภประสิทธิ์ผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล อาจารย์ที่ปรึกษา
  นางสาวอรพรรณ อินชัยรศ.พิชิต ลายอง อาจารย์ที่ปรึกษา
  นางสาวศศิธร นุ่นไทย 
  นายอรรถพร วรวงศ์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการพัฒนาตัวตามรอยกาลังไฟฟ้าสูงสุดเพื่อนาพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ได้สูงสุดโดยใช้เทคนิคอัตราส่วนแรงดันขณะเปิดวงจร (Fractional open circuit voltage) ซึ่งเทคนิคนี้สามารถหาจุดกาลังไฟฟ้าสูงสุดได้อย่างง่าย และสามารถนามาใช้งานได้จริง แล้วนาพลังงานนี้ไปใช้ในระบบการบาบัดน้าเสีย ณ สวนสาธารณะชุมชนมีนบุรี โดยใช้พีแอลซี(Programmable Logic Control) ควบคุมช่วงเวลาในการทางานของระบบเพื่อจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนThis project presents the development of Maximum Power Point Tracking (MPPT) in order to track the maximum energy from solar cell, using the fractional open circuit voltage. The proposed technique can track the MPP easily and can then be used in real practical works. The energy is taken for water treatment at Buengkrathiam, and this project adopts a PLC to manage a schedule of the system for achieving higher efficiency and developing sustainable community.
 •  โครงการสาธิตไมโครกริดของศูนย์นวัตกรรมระบบพลังงาน
   CInES Microgrid Demonstration : Operation and Control
  นายพงศ์ภรณ์ เตชะชลประเสริฐดร. สมภพ ผลไม้ อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายพยุงศักดิ์ แซ่หลิ่ว 
  นายไพโรจน์ คอนเอม 
  นายมหาราช ราชสีห์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์นี้นาเสนอระบบไมโครกริดสาธิตขนาด 3 kW ของศูนย์นวัตกรรมระบบพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ติดตั้ง และควบคุมระบบระบบไมโครกริด ในปริญญานิพนธ์นี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของการศึกษาระบบควบคุมไมโครกริดในสภาวะแยกอิสระจากกริดซึ่งควบคุมระบบด้วยเทคนิค Angle Droop และ Voltage Droop ซึ่งเป็นวิธีการในการควบคุมของแหล่งกาเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยในการศึกษาในส่วนนี้ได้ทาการจาลองระบบไมโครกริดแบบแยกอิสระจากกริดทั้งระบบสามเฟสและหนึ่งเฟสเพื่อยืนยันความถูกต้องของระบบควบคุมที่ได้ออกแบบ ในส่วนของการทดลองติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ทาการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พิกัดรวม 3kW และใช้อินเวอร์เตอร์เฟสเดียวต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้า จากนั้นได้ได้พัฒนาระบบตรวจวัดระยะไกลผ่านการสื่อสาร Modbus ขึ้นมาสาหรับการเก็บข้อมูลและควบคุมในอนาคตThis project presents CInES 3-kW microgrid demonstration system. The objectives are to study the installation and control of the microgrid system. In this project, the studies are divided into two parts. The first part concerns about control of a microgrid in stand-alone mode using angle and voltage droop techniques. Three-phase and single-phase microgrids are modeled to confirm the validation of the techniques. In the second part, 3-kW solar panels have been installed for evaluation at KMITL. A single-phase solar inverter is used to supply the generated power to the power system. A modbus communication network has been created for data acquisition and control of the microgrid in the future.
 •  การพัฒนาโปรแกรมคานวณระยะเวลาคืนทุนสาหรับการจัดการพลังงานในอาคาร
   DEVELOPMENT OF PAYBACK PERIOD CACULATION SOFTWARE FOR BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
  นาย กฤษฎา กฤษณังกูรอ. วรกัลป์ ลิ้มเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ก้องพิภพ เมฆขุนทดผศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  นาย คเชนทร์ เตชอังกูร 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานนี้พัฒนาโปรแกรมทางอนุรักษ์พลังงานเพื่อคานวณระยะเวลาคืนทุนการประหยัดพลังงานและผลประหยัดที่ได้จากมาตรการที่เลือก โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนั้นออกแบบโดยโปรแกรม Visual Basic 2010 สามารถประยุกต์เพื่อหาผลประโยชน์จากมาตรการและช่วยวิศวกรที่รับผิดชอบตัดสินใจและใช้มาตรการที่สนใจเหล่านั้น ผลของโปรแกรมที่พัฒนาจะถูกตรวจสอบโดยการทดลอง จากผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานในการประเมินผลประโยชน์ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิผลThis project develops an energy conservation software to calculate the payback period, energy saving and cost saving in selected measures. The developed program is designed by the Visual Basic 2010 and can be applied to evaluate the benefits of the measure. In addition, this software can help the responsible engineer to decide and apply the interesting measure. The results of the developed program are verified by experiments. As results indicated, the proposal software is effectively used for evaluating the benefits of any measures in energy conservation.
 •  แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสาหรับกระตุ้นสนามแม่เหล็กถาวร
   DC Power supply for Permanent Magnet Excitation
  นายพิษณุ ประทุมทีปรศ. พิชิต ลายอง อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายมนตรี ลิ้มระหง 
  นายอนันต์ หว่างแทน 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานนี้นาเสนอวิธีการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสาหรับกระตุ้นสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรโดยใช้ตัวเก็บประจุเป็นแหล่งเก็บพลังงานและคายพลังงานผ่านขดลวดเหนี่ยวนาเพื่อกระตุ้นสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวร ซึ่งได้ออกแบบวงจรแหล่งจ่าย สวิตซ์คุมควบการคายประจุไฟฟ้าด้วย SCR และออกแบบขอลวดเหนี่ยวนาเพื่อกระตุ้นสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวร เพื่อให้แหล่งจ่ายสามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพิกัด 8,000 A และค่าเวลาที่เหมาะสมที่จะกระตุ้นแม่เหล็กให้สนามแม่เหล็กมีค่าสูงขึ้นจนเข้าใกล้ค่าพิกัด จนแม่เหล็กสามารถนาไปใช้แทนขดลวดที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมThis project presents direct current power supply for Permanent magnet excitation. It have been use for excited hard magnetic. Supply exiting current and control energy discharge switchis designed by capacitor and SCR for providedischargetestmaximum exciting current 8,000 A and time for excitation that optimize to made hard magnetic has a very strong magnetizing force. Finally, the magnetic flux density (B) will be shown. Advantage from this project able to apply an industrial and transport to use permanent magnet synchronous machine.
 •  ระบบการท้างานของเรือในรถไฟฟ้าสะเทินน้าสะเทินบก
   Drive system on boat mode of amphibious electric vehicle
  นางสาวยศยา ภัทรภูมีมิตรรศ.ร.อ.ดร. วีระเชษฐ์ ขันเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายภัทราวุธ รอดเกษมรศ.ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายภาณุพงษ์ สิงห์หันต์ 
  นายภูวดล แสงสุคนธ์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้น้าเสนอการออกแบบและสร้างต้นแบบของรถไฟฟ้าสะเทินน้้าสะเทินบกที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งทางบกและบนผิวน้้า งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่โหมดเรือ สามารถเปลี่ยนโหมดจากรถเป็นเรือได้โดยทันที ประโยชน์ของยานยนต์นี้คือสามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกพื้นโดยบรรทุกได้ 2 คน ระบบขับเคลื่อนจะท้าการส่งก้าลังโดยใช้มอเตอร์กระแสตรงชนิดไม่มีแปรงถ่านขนาด 1 แรงม้า ด้วยจ้านวนรอบ 2800 รอบต่อนาที แหล่งพลังงานคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต 48 V 20 Ah ความเร็วของเรืออยู่ที่ 5 km/h ระยะทางสูงสุดคือ 15 กิโลเมตร ต่อการประจุไฟหนึ่งครั้ง ยานยนต์นี้สามารถควบคุมความเร็วในการก้าหนดทิศทางไปข้างหน้าและถอยหลังได้โดยใช้เทคนิคการควบคุม PWM ของอินเวอร์เตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 96% ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์ 70% การใช้พลังงานสะอาดจะท้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยานพาหนะนี้ยังประสบความส้าเร็จและเป็นที่ยอมรับในการทดสอบภาคสนามทั้งโหมดเรือและรถThis thesis presents a design and build up the prototype of electric amphibious vehicles which can move on both land and water surface. This work is focused on boat mode. It can change continuously from car mode to boat mode. The advantage of the vehicle is the approaching in any area with 2 person payload. The driving system is powered by brushless DC motor with one horse power with 2,800 rpm. The energy source is storage in lithium iron phosphate battery 48 V 20 Ah. The boat speed is up to 5 km/h, while the maximum range distance is 15 km per charge. The vehicle can control the speed for forward and reverse direction using PWM control technique with 96% efficiency of the inverter. The total system efficiency, from battery to the motor, is reached 70%. Finally, clean energy operating with environment friendly in this vehicle is achieved and confirmed in both boat mode and also car mode in the field test.
 •  ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต: การออกแบบระบบควบคุมและเฝ้าติดตามผล
   FUTURE RENEWABLE CENTER: THE DESIGN OF CONTROL AND MONITORING SYSTEM
  นาย ธงชัย ด้วงก้อนผศ.ดร. ชาย ชมภูอินไหว อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ธนาวัฒน์ แก้วดี 
  นาย ธวัชชัย กลยนีย์ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการออกแบบระบบควบคุมและเฝ้าติดตามผลของระบบไฟฟ้าในโครงการ Future Renewable Center โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์การส่งข้อมูลไร้สาย (Zigbee) เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลไร้สายร่วมกับ Programmable Logic Controller (PLC) และพอร์ต RS-232 รวมถึงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้ในการควบคุมและแสดงผลโดยจะใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0 ในการออกแบบซึ่งแบ่งเป็นส่วนของการควบคุมและส่วนของการเฝ้าติดตามผล ส่วนของการควบคุมได้ออกแบบให้สามารถควบคุมตัดต่ออุปกรณ์ในโครงการ Future Renewable Center ได้ และส่วนของการเฝ้าติดตามได้ออกแบบให้สามารถแสดงผลค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องIn this thesis, the designing of remote controlling and monitoring system for Future Renewable Center is presented. The integration of wireless communication (Zigbee), Programmable Logic Controller (PLC), Serial communication (RS-232 port) and computer programming was studied. The software was developed by using Microsoft Visual Basic 6, which is contain with 2 modes, remote controlling mode was designed to control the devices in Future Renewable Center and monitoring mode was designed to monitor and display the device’s parameters.
 •  การศึกษาและวิเคราะห์ผลของสัญญาณพีดับเบิ้ลยูเอ็มต่อการเกิดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้า
   Study and Analysis of PWM Signal Effects on Generating Electromagnetic Interference in Power Converter
  นายกานต์ บารุงศิริผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายจรัสพงษ์ คมจิตร์ 
  นายจักริน รักษาชาติ 
  นางสาวฐิตาภรณ์ จันทร์หอม 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมักพบปัญหาสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า จากการใช้วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง ซึ่งการลดขนาดของสัญญาณรบกวนสามารถทาได้หลายวิธีด้วยกัน ปริญญานิพนธ์เล่มนี้จึงได้ศึกษาลักษณะของสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์เพื่อศึกษาสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยสัญญาณ PWM เป็นต้นกาเนิดของสัญญาณรบกวน ซึ่งได้ทาการหาค่า duty cycle ที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการปรับสัญญาณพัลส์ป้อนเข้ามอตเฟตด้วยเทคนิคการปรับความกว้างของสัญญาณพัลส์เพื่อเปรียบเทียบขนาดของสัญญาณรบกวนกับมาตรฐาน EN 55022 class b ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบวงจรแปลงผันกาลังกระแสตรงเป็นกระแสตรงNowadays, the industry often has electromagnetic interference (EMI) problem caused by using the dc-dc. The generated noise can be reduced by many effective methods. This project focuses particularly on the characteristics of EMI noise generated in boost converter, thus find the approach to reduce such noise. Control signal of the switch is the origin of the noise, thus we can estimate the proper duty cycle value by adjusting the signal and entering it into mosfet in order to reduce the noise according to EN 55022 Class b standard, which shows electromagnetic compatibility of the dc-dc converter

   

 •  การจำลองระบบติดตามดวงอาทิตย์ด้วย Machine Vision System
   Simulation of Solar-Tracking using Machine Vision System
  นาย ธนาธิป เพียรประสิทธิ์ดร. นิรุธ จิรสุวรรณกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ธนิสร สาระพันธุ์ผศ.ดร. เฉลิมชาติ มานพ อาจารย์ที่ปรึกษา
  นางสาว ธัญญารัตน์ พัฒน์ทวีกิจ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   บทความนี้นาเสนอการออกแบบ และการจาลองระบบติดตามดวงอาทิตย์ด้วย
  Machine Vision System เพื่อนาไปใช้ในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้กล้องเว็บแคมในการรับภาพดวงอาทิตย์ แล้วส่งสัญญาณภาพที่ได้ไปยังโปรแกรมประมวลผลภาพ เพื่อวิเคราะห์ตาแหน่งของดวงอาทิตย์ จากนั้นโปรแกรมประมวลผลภาพจะส่งข้อมูลของตาแหน่งไปยังตัวควบคุมซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อขับเคลื่อนระบบติดตามดวงอาทิตย์ โดยได้ออกแบบให้มีการทางานสองแนวแกน คือ แกนอัลติจูด และแกนอะซิมุธ โดยการทดลองแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการทดสอบการตอบสนองของระบบและความแม่นยาในการติดตาม โดยใช้ไฟฉายแทนดวงอาทิตย์และมีการจาลองเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์ ส่วนที่สองเป็นการทดลองการติดตามดวงอาทิตย์ ซึ่งจากการทดสอบพบว่าสามารถติดตามไฟฉายและดวงอาทิตย์ตามเส้นทางโคจรได้ตามเวลาจริงได้อย่างแม่นยา
   This article presents the design and simulation of solar tracking
  system, based on machine vision technique, that the maximum efficiency of solar energy system can be obtained. By using a web-camera, image of the sun is captured and transmitted to image processing program and its position has been on-line analyzed. The position data is then fed to microcontroller-based double-axis positioning servo system, Azimuth and Altitude axis, and to follow-up the sun movement.There are 3 parts in the experiments, testing of response and accuracy of the system by using the flashlight instead the sun and simulating the sun’s path and testing about tracking the sun. The experimental results show that the proposed technique and designed system can track the sun’s trajectory in real-time.
 •  การศึกษาเพื่อวางแผนแม่บทกริดอัจฉริยะในประเทศไทย
   Thailand’s Smart Grid Roadmap
  นาย บุณยกิตติ์ เตชะรัตนนนท์ผศ.ดร. เชาว์ ชมภูอินไหว อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย พีรัช ปัญจศิริ 
  นาย ไพบูลย์ ดีเลิศกุลชัย 
  นาย ศิวัช รัตนมุง 
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานการศึกษาเพื่อวางแผนแม่บทกริดอัจฉริยะในประเทศไทยนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยศึกษาระบบกริดอัจฉริยะที่มีใช้ในต่างประเทศต่างๆแล้วนามาประยุกต์ใช้ ซึ่งในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ดี โดยระบบที่จะนามาบริหารจัดการนี้เรียกว่า ระบบกริดอัจฉริยะ ซึ่งจะทาให้การหมุนเวียนพลังงานไฟฟ้าในระบบได้อย่างทั่วถึง และนอกจากนั้นจะมีการติดตั้ง มิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ซึ่งช่วยในการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทาให้ผู้ใช้ไฟสามารถรับรู้การใช้พลังงานของตนเองได้ตลอดเวลาและยังสามารถส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ผลิตไฟฟ้าทาให้ผู้ผลิตไฟฟ้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยาส่งผลให้การบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น The Thailand’s Smart Grid Roadmap outline is published for the purpose of electrical system development in Thailand by studying and adapting the ‘Smart Grid’ system used in other countries. This development is essential due to Thailand’s possible increase of electricity consumption and therefore, there is a need for better electrical supply management
  The system, which will be used, is called the ‘Smart Grid’ allows for more throughout electrical circulation. Furthermore, there will also be installments of the ‘Smart Meter’ which assists consumers in tracking electricity usage as well as sending precise and accurate feedbacks to electricity producers for more proficient electric management.
 •  อินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์สาหรับประยุกต์ในงานคุณภาพไฟฟ้า
   FLYING CAPACITOR MULTILEVEL INVERTER FOR POWER QUALITY APPLICATIONS
  นายบัณฑิตย์ เสน่ห์ลักษณาดร. สมภพ ผลไม้ อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายปิติพงษ์ ว่องชาญอุดม 
  นายวรภัทร โยธา 
   นางสาวปนัดดา ยอดสม 
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานนี้นาเสนอฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวชดเชยกาลังไฟฟ้าเสมือน (D-STATCOM) โดยควบคุมการทางานด้วย FPGA และ DSP ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะทาการศึกษาการทางานของ D-STATCOM รวมถึงออกแบบระบบตรวจจับกระแสฮาร์มอนิก กระแสไม่สมดุล และกาลังไฟฟ้าเสมือนเพื่อนาไปสร้างเป็นกระแสอ้างอิง สาหรับระบบควบคุมป้อนกลับของ D-STATCOM จากผลการจาลองพบว่าระบบสามารถชดเชยกาลังไฟฟ้าเสมือนได้ตามที่ออกแบบThis project presents a five-level flying capacitor inverter controlled by FPGA and DSP, which is responsible for the reactive power compensation (D-STATCOM). In this thesis operation and design of D-STATCOM are studied. The harmonic current, unbalance load and reactive power are detected by a proposed filter to create a reference current for feedback control of D-STATCOM. The simulation results show that the system can compensate for reactive power as designed.
 •  การศึกษาผลกระทบของความต้านทานอนุกรมสมมูลในตัวเก็บประจุสำหรับวงจรทอน-ทบแรงดันไฟฟ้า
   THE STUDY OF EFFECT OF EQUIVALENT SERIES RESISTANCE FOR BUCK-BOOST CONVERTER
  นายชัยพิทักษ์ สมเกียรติกุลผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายณัฐชนน จิตต์สง่า 
  นางสาวณัฐลดา บรรจง 
  นายศุภวิชญ์ แนบเกษร 
  บทคัดย่อABSTRACT
   โครงงานนี้นำเสนอการศึกษาผลกระทบของความต้านทานอนุกรมสมมูลในตัวเก็บ
  ประจุสำหรับวงจรทอน-ทบแรงดันไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคการหาพารามิเตอร์ระบบ (identification technique) ซึ่งในโครงงานนี้ได้นำเสนอการวิเคราะห์โดยพิจารณาถึงสภาวะทางพลศาสตร์ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของค่าข้อมูลอินพุทที่ป้อนให้กับวงจรทอนทบแรงดัน แล้วนำค่าเอาท์พุทที่ได้มาเปรียบเทียบในโปรแกรคอมพิวเตอร์และการทดลองจริง จากนั้นนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปหาฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบโดยเปรียบเทียบผลจากการคำนวณและจากโมเดลการจำลอง โครงงานนี้ยัง
  ศึกษาถึงสมรรถนะของระบบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานอนุกรมสมมูลของวงจรทอน-ทบแรงดันโดยการเปลี่ยนรุ่นของตัวเก็บประจุที่มีขายในท้องตลาด ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงผลของการเพิ่มขึ้นของค่าความต้านทานอนุกรมสมมูล จะมีผลทำให้ค่าการพุ่งเกิน และเวลาเข้าสู่สถานะคงตัวลดลง เวลาขาขึ้นเพิ่มขึ้น และยังมีผลทำให้ความเป็นเชิงเส้นของวงจรทอน-ทบแรงดันลดลงอีกด้วย
   This project presents the study of effect of equivalent series resistance
  in Buck-Boost Converter using a system identification technique with a consideration of dynamic condition. By varying the input signal, the output dynamic response can be achieved. The output is then analyzed and compared by using both software simulation and hardware experiment. Finally, the analyzed result is then used for identifying the converter’s transfer function in the last process. Furthermore, the effects of variation of equivalent series resistance (ESR) to the converter’s performance by varying capacitors using commercial capacitors are studied. The experimental results show that the increase of equivalent series resistance will affect the converter’s behavior as the overshoot percentage and settling time will be decreased, while the rise time will be increased and also the linearity will be decreased.
 •  ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต:การออกแบบระบบจาหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
   Future Renewable Center:The Design of Distribution and Protection System
  นาย ชาลี กาญจน์นิรันดร์ผศ. ดร.ชาย ชมภูอินไหว อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย แชมป์ เรือนคา 
  นาย ไชยภพ สงวนศิลป์ 
  นาย ฐานุวัฒน์ พงษ์เพชร 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอเรื่องการออกแบบระบบจาหน่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันใน ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต ซึ่งอาคารนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการศึกษาวิจัยระบบต่างๆโดยมีแนวคิดที่เป็นการใช้พลังงานทางเลือกในการเป็นพลังงานไฟฟ้าสาหรับอาคารแห่งนี้ โดยใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานไฟฟ้าจากลม และระบบพลังงานไฟฟ้าจากน้าเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสาหรับอาคารแห่งนี้โดยพลังงานไฟฟ้าหลักที่ใช้มาจากพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และมีระบบพลังงานไฟฟ้าจากลมเป็นส่วนเสริม ส่วนระบบไฟฟ้าสารองจะใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าจากน้า และยังมีไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นระบบสารองสุดท้ายเพื่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าของอาคารแห่งนี้ อีกทั้งจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานน้า ในด้านต่างๆเช่น ความสูงของน้าที่เหมาะสม อัตราการไหลของน้าที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เป็นต้น และยังมีการศึกษาระบบการถ่ายโอนสวิทช์อัตโนมัติ หรือระบบเอทีเอส เพื่อออกแบบระบบให้เหมาะสมกับพลังงานไฟฟ้าสาหรับอาคารแห่งนี้โดยให้มีคุณภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อเป็นอาคารสาหรับอนาคตที่รองรับการขยายโหลดได้ถึง 500 kVAThis thesis proposes the wind energy management in electricity system under the scheme of ‘Future Renewable Center’. This building is also design for study ,research for many systems and have an alternative energy by using solar electricity generating system, electricity energy system from wind and hydroelectricity energy system. The main electricity energy for this building came from solar. Electricity energy from wind is the supplement and the hydroelectricity energy is to reserve for this building. There is a metropolitan electricity authority of Thailand’s system is for the last reserve. For the quality of electricity system of the building and for studying hydro energy electricity in many ways, there is a proper height of the water level the flow rate of the water for generating electricity of the machine etc. And there is auto transfer switch system (ATS). The thesis design of the system for electricity energy ‘s building need suitable quality safety and beneficial to develop for the future building. Which reserve the expansion of nearly 500kVA loading.
 •  ศูนย์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต: การออกแบบและการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานลม
   FUTURE RENEWABLE CENTER: THE DESIGN AND MANAGEMENT OF WIND ENERGY SYSTEM
  นาย ธนิตนนท์ แก้วสง่าผศ.ดร. ชาย ชมภูอินไหว อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ธีรพงศ์ กาลังกล้ารศ. ศุลี บรรจงจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ธีรพงษ์ โพธิวัฒนกุล 
  นาย ภีมพศ วิจิตร 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นาเสนอการออกแบบและการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมของระบบไฟฟ้าใน โครงการ Future Renewable Center โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีกังหันลมทั้งแนวแกนนอนและแนวแกนตั้ง และอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ รวมถึงการศึกษาความเร็วลมในประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูลพลังงานลมของประเทศไทยโปรแกรม Windmap และทาการออกแบบติดตั้งเข้ากับระบบไฟฟ้า โดยที่ภายในโครงการใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าจ่ายโหลด ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ (hybrid solar and wind energy system) ผลของกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้นาไปออกแบบระบบควบคุมการจ่ายโหลดโดยวิเคราะห์ความเร็วลมโดยใช้แบบจาลองทางสถิติหลักการ Weibull Distribution และจาก Power curve ของกังหันลม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานและสอดคล้องกับความเร็วลมของประเทศไทยThe objective of this thesis is to present the design and management of wind energy system in the power system of the Future Renewable Center Project. This thesis examines the study of the wind turbine technology in both horizontal and vertical axis. Also, it displays the study of the main components in the project’s power system. This thesis includes the study of the wind speed in Thailand based on Thailand’s wind energy information using Windmap program which was later applied to the power system. As the Future Renewable Center project deliberately uses wind-solar hybrid turbine system, the generated electricity was used to design the electrical load control by using the analysis of wind speed based on the Weibull Distribution model and wind turbine power curve. In addition, in this dissertation, economical reason was concerned accordingly with the wind speed in Thailand in order to meet the great efficiency of the wind turbines.
 •  โมดูลแปลงผันกาลังแบบบู๊สต์แรงดันได้สูงสาหรับระบบผลิตกาลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
   High Step-Up Boost Converter Module for Photovoltaic Power Generation
  นาย วรพล ฉัตริสริยวงศ์ดร. สมภพ ผลไม้ อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย วรินทร์ปิยะ ชนเมธถิรพุทธิ์ 
  นาย วัชรินทร์ บุญเกิด 
  นาย ศุภการ ต๊ะวิไชย 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ นาเสนอโมดูลแปลงผันกาลังแบบบู๊สต์แรงดันได้สูงสาหรับระบบผลิตกาลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ในปัจจุบันได้เกิดภัยทางธรรมชาติที่ทาให้พื้นที่ที่ประสบภัยไม่สามารถใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้ จึงมีความคิดที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าให้พื้นที่เหล่านั้นหรือใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสารองฉุกเฉิน โดยการใช้พลังงานทางเลือกเหมาะสม นั่นคือพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมีการคิดประดิษฐ์โมดูลโซลาร์เซลล์ชนิดพกพาได้ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปใช้ในสถานที่ต่างๆ และในโมดูลของนั้นจะมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่สี่ส่วน คือ ส่วนของแผงโซล่าเซลล์ที่ออกแบบมาเพื่อให้พกพาและนามาใช้ได้ง่าย ส่วนของแบตเตอรี่และวงจรชาร์จเจอร์เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ส่วนที่สามคือส่วนของการเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่สามารถนาไปใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนสุดท้าย คือส่วนของการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (อินเวอร์เตอร์) โดยปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ จะได้จากการศึกษาและทาการออกแบบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ รวมทั้งจาลองการทางานด้วยโปรแกรม PSIM หลังจากนั้นจึงนามาสร้างเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์และสามารถนาไปใช้ประโยชน์จริง ในสถานที่ต่างๆThis thesis presents the using of high step-up boost converter module for photovoltaic power generation. Nowadays, there are some areas where the Electricity Authority cannot distribute electric energy because of the natural disaster. For that reason, we have the idea that concern in generating electric energy to those areas for using as the emergency power supply. Therefore, we use the suitable alternative energy that is the solar photovoltaic cell by invention of portable solar power module which can be moved to a different location comfortably. The module is composed of four main parts: the solar panels are designed to be portable and easy to use, the battery charger for energy storage from solar panels, the high step-up DC – DC converter and the power inverter which converts DC to AC that used in electrical appliances. Eventually, this thesis is derived from the study and design of parameters, including the simulation in PSIM Program. Subsequently, we use all of results to invent the perfect piece which can be used practically in the various places.
 •  การศึกษาและวิเคราะห์การบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่างของถนนทางหลวง
   Study and analysis of lighting energy management for highway
  นาย กรชัย วิกัยกิจสกุลผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา
   ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน อาจารย์ที่ปรึกษา
    
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   ในปัจจุบันการติดตั้งไฟส่องสว่างตามท้องถนนนั้นนิยมใช้หลอดโซเดียมความดันไอสูง (high pressure sodium , HPS) ในการติดตั้งซึ่งพบว่าการใช้หลอดดังกล่าวในการติดตั้งตามท้องถนนนั้นทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานและการสูญเสียสูง อีกทั้งอายุการใช้งานและการบำรุงรักษาสั้น ซึ่งก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ในขณะที่หลอดไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode , LED) มีการใช้พลังงานที่น้อยกว่า ค่าความสูญเสียน้อยกว่า และ อายุการใช้งานและการบำรุงรักษาก็ยาวนานกว่าหลอดโซเดียมความดันไอสูง (HPS) อีกทั้งคุณสมบัติของสี และปัจจัยอื่น ๆ ก็ดีกว่าด้วย แต่เนื่องด้วยหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ในปัจจุบันมีราคาตามท้องตลาดที่สูงกว่าหลอดโซเดียมความดันไอสูง (HPS) อยู่มากจึงไม่ค่อยมีการนำหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) มาใช้ในการติดตั้งไฟตามท้องถนนมากนั้น
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ข้อดีและข้อเสียในปัจจุบัน ทั้งหลอดโซเดียมความดันไอสูง (HPS) และ หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) เปรียบเทียบกันเพื่อวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าหากมีการนำหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) มาติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเสาปรับความสูงหากมีการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดและสามารถประยุกต์ให้มีการใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการและความเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
   Nowadays, High pressure sodium (HPS) is one of the popular materials that illuminate streets and highways. As we know, High pressure sodium (HPS) causes high energy waste and loss, and there are the short useful life and maintenance that can cause the user’s high expense. On the other hand, Light-emitting diode(LED) uses less energy than High pressure sodium (HPS) and has the low level of losing energy. If we consider about LED’s maintenance, it has the useful life longer than High pressure sodium (HPS). Moreover, the quality of LED’s color and other elements are better than High pressure sodium (HPS). However, most people don’t install the Light-emitting diode (LED) to shine on roads because it is more expensive than High pressure sodium (HPS). According to these reasons, Light-emitting diode (LED) merely is used on streets as it could be.
  This thesis is studied and compiled about the advantages and disadvantages both of these things. I analyze and compare between Light-emitting diode (LED) and High pressure sodium (HPS) in term of worthiness whether to set up the Light-emitting diode (LED). In addition, I also design the pillar that can change the level when the users would like to use it effectively. It can adapt for using in the various purposes which will be the best benefit for using.

   

 •  การศึกษาผลกระทบของการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน
   A STUDY OF SOLAR ROOFTOP IMPACTS
  นาย ชาญชาย เชาว์ชาญผศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ดุษฎี เพ็ชรประดับฟ้า 
  นาย ธนภัทร เจียรพิสิฐพงศ์ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลกระทบของการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านจำนวนมากในระบบจำหน่าย โดยการออกแบบหมู่บ้าน 50 หลังที่มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทุกหลัง เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย ที่เดิมไม่มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้โปรแกรม PSIM 9.0.3 จำลองแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านจำนวนห้าสิบหลังที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เทียบกับค่ามาตรฐานของสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า จากผลการจำลองพบว่า ค่ากระแสในฝั่งแรงดันต่ำของหม้อแปลงคิดเป็น 81.49 % ของค่าพิกัดกระแสฝั่งแรงดันต่ำของหม้อแปลง พบว่าควรเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีพิกัดที่สูงขึ้น และค่ากระแสในสายไฟคิดเป็น    56 % ของค่ามาตรฐานสายไฟ ปริญญานิพนธ์นี้สามารถเป็นแนวทางการสร้างมาตรฐานให้กับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตต่อไปThis thesis is to study of solar rooftop impacts in Thailand. The 50 houses are used to be a case study about solar rooftop impacts to the utility grid. PSIM is used for software simulation. The existing electrical devices in the distributed grid such as a transformer, power lines are also focused in rated power and current. The simulation results indicate that the rated power transformer is about 82%: this means that a transformer in distributed grid should be replaced with higher power rating if solar rooftop is installed. Also, the current in power lines increase about 56 %. This study can be used as a guide for solar rooftop installation in the future.
 •  การออกแบบชุดควบคุมแสงสว่างสำหรับหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED)
   THE DESIGN AND APPLICATION DAYLIGHT INTEGRATED OF THE ILLUMINATION CONTROL OF LED
  นาย กิตติคุณ ตาดีผศ.ดร. อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย คณุตม์ อมรกุลผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย จินตวัฒน์ ละชินลา 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   โครงงานนี้นำเสนอการออกแบบชุดควบคุมแสงสว่างของหลอดไดโอดเปล่งแสงกำลังสูง (High Power LED) โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานคือ สำหรับการควบคุมแสงสว่างของหลอดไดโอดเปล่งแสงกำลังสูง (High Power LED) ใช้ภายในอาคารและสำนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในสำนักงาน ซึ่งโดยปกติแล้วภายในสำนักงานจะมีแสงสว่างจากภายนอก
  เข้ามาภายในอาคารชุดควบคุมแสงสว่างจะใช้ประโยชน์จากแสงสว่างภายนอกมาช่วยให้ความสว่างโดยจะมีชุดควบคุมแสงสว่างมาทำการลดแสงสว่างของหลอดไดโอดเปล่งแสงกำลังสูง (High Power LED)เพื่อให้ได้แสงสว่างตามที่ตั้งไว้ในการออกแบบชุดควบคุมแสงสว่างนี้จะใช้เทคนิคการสร้างสัญญาณ PWM สัญญาณดังกล่าวจะถูกสร้างจากไมโครคอนโทรเลอร์ 18F4520 เพื่อควบคุมปริมาณความเข้มแสงและจะมีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับความเข้มแสงสว่างที่บริเวณพื้นงานเพื่อควบคุมความเข้มแสงที่พื้นงานให้เป็นไปตามที่กำหนดและยังสามารถประหยัดพลังงานได้อีกด้วยโดยในโครงงานนี้จะเป็นการจำลองการติดตั้งชุดควบคุม
  ความเข้มแสงภายในห้องทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของชุดควบคุมความเข้มแสงว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ดีในช่วงเวลาใด และมากน้อยเพียงใดเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตจากการทดลองติดตั้งวงจรควบคุมความเข้มแสงภายในห้องทดลองพบว่าสามารถประหยัดพลังงานได้จริง โดยจะสามารถทำงานได้ดีในช่วงเวลาที่แสงส่องเข้ามาสู่ภายในห้องจำลองมากดังนั้นชุด
  ควบคุมความเข้มแสงจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในการนำไปใช้เพื่อประหยัดพลังงานทั้งเพื่อตนเองสังคม และโลกของเรา
   This project presents an illumination control circuit of high power LED .The aim is for saving energy in the building or office by dimmingthis high power LED in order to reduce costs that a company has to pay over a million per month. Typically,the sun will offer the sunshine light to the building, which we can make a profit from that by using the illumination control circuit to integrate the sunshine and light from bulb. The control system will manipulate the intensity of light at workplace in order to keep light intensity according to the standard in a proper range For design a Microcontroller 18F4520is used to generate PWM signal control the light intensity from a bulb (High Power LED). Moreover, we install phototransistor (TEMT6000) to measure it at the workplace so that we can operate the lamps not only to be in the proper rangebut also to save the energy.Toconfirm that the illumination control circuit could be able to keep the light intensity in the range of 300 to 350 lux. We installed the light intensity control in the simulation room. This makes sure that the illumination control could achieve the goal. By the experimental result, we found that the illumination control circuit could be able to control the light intensity, in the standard range of 300 to 350 lux. Moreover, the illumination control circuit could reduce cost of electrical charge and not reduce the life cycle of the bulb (High power LED). This illumination control system will be finally one of the most useful technologies to save the energy for ourselves, society, and the earth.
 •  ชุดการทดลองการลัดวงจรภายในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส
   PRACTICE EXPERIMENT OF WINDING FAULT WITHIN 1 PHASE TRANSFORMER
  นางสาว เบญจวรรณ จิตร์แจ้งผศ.ดร. อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ปณิธาน พงษ์ศรัทธาสินผศ. ชายชาญ โพธิสาร อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ภาณุ วิจิตรเอกฉันท์ 
  นาย ภาณุพงศ์ คัมภิรานนท์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์นี้ได้ศึกษาวิจัยชุดทดลองการลัดวงจรภายในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส แบบแห้ง (Conventional Dry Type) พิกัดขนาด 15 kVA พิกัดแรงดันไฟฟ้า 220/440 โวลต์ ที่ทาการแทปขดลวดด้านไฟฟ้าแรงดันสูงทุก ๆ 10% หรือทุก ๆ 44 โวลต์ ในการทดลองได้ทาการลัดวงจรภายใน หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ซึ่งประกอบด้วย การลัดวงจรระหว่างรอบของขดลวด และการลัดวงจรระหว่างขดลวดกับดิน ปริญญานิพนธ์นี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการลัดวงจรภายในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งทางด้านปฐมภูมิ ทางด้านทุติยภูมิ และทางด้านทุติยภูมิในส่วนที่ลัดวงจร รวมไปถึง กระแสผลต่าง ซึ่งผลจากการทดลองแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม และความรุนแรงของการเกิดการลัดวงจรภายในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าThis thesis is focuses on an experimental test set of winding fault within conventional dry-type 1-phase transformer, rated at 15 kVA and Voltage of 220/440 V. This transformer has tap winding on the high voltage every 10% or every 44 V. For the experiment, the short-circuit within the 1-phase transformer has been performed; it consists of short-circuit between the winding and short-circuit of the winding to ground. This thesis has demonstrated the effects on primary, secondary, secondary side that is short-circuited and differential current when winding fault occurs within the transformer. The results of the experiments show the behavior and the severity of the winding fault within transformer.
 •  โปรแกรมออกแบบโรงจักรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(PV)สำหรับประเทศไทย
   SOLAR PLANT(PV) DESIGN PROGRAM FOR THAILAND
  นาย  กฤษณะ สมีเพ็ชร  รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย  กฤษดา สมทรัพย์ 
  นาย  กิจฐิติภูมิ วัฒนสุขี 
  นาย  เขษมศักดิ์ คงมา 
  บทคัดย่อABSTRACT
  บทความฉบับนี้ นำเสนอถึงการออกแบบโปรแกรมประเมินคุณภาพและจุดคุ้มทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Plant) ซึ่งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยศึกษาถึงอุปกรณ์และส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าที่นำมาใช้ในการติดตั้งเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้มาวิจัยขั้นตอนการออกแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยให้เกิดความคุ้มทุนในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยแปรแกรมนี้จะสอดคล้องตามความต้องการผู้ใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์This paper presents a design and the cost of solar power (Solar Plant) program, which analyzes the possibility of setting up a solar power plant. The study of power plant equipment and components used in the installation for the needs of users and the benefits. And the data obtained from the research design of a solar power plant with a cost-effective to build a solar power plant. This program is according the needs to users requirements to guide the establishment of solar power plants.
 •  การหาค่ากาลังไฟฟ้าสูญเสียในสายป้อนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยใช้ ANFIS
   PEA Feeder Losses Calculation By Using ANFIS
  นาย ณรงค์ จันทร์คีรีรศ.ดร. สมชาติ จิริวิภากร อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ธนยศ วงศ์จิราภา 
  นาย นฤดล ธรรมอุประ 
  นาย ยุทธการ ทองคา 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนาเสนอการหาค่ากาลังไฟฟ้าสูญเสียทางด้านเทคนิค (Technical losses)ที่เกิดขึ้นในสายป้อนของระบบจาหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ ANFIS มาทาการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างค่า แรงดันไฟฟ้า ค่ากาลังไฟฟ้าจริง และค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า กับผลลัพธ์คือค่ากาลังไฟฟ้าสูญเสียทางด้านเทคนิค โดยได้มีการเลือกสายป้อนจาก 3 ลักษณะของผู้ใช้ไฟที่แตกต่างกันคือสายป้อนที่ 6 สถานีไฟฟ้าระยอง 3 และสายป้อนที่ 4 และสายป้อนที่ 8 สถานีไฟฟ้าชลบุรี 1 มาทาการศึกษาซึ่งข้อมูลระบบไฟฟ้าทั้ง 3 สายป้อนนี้จะถูกนามาจากฐานข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ที่วิศวกรได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์การไหลของกาลังไฟฟ้าในระบบจาหน่าย ซึ่งจะได้นาค่ากาลังไฟฟ้าสูญเสียทางด้านเทคนิคที่ได้มาเป็นชุดฝึกสอนและชุดทดสอบให้ ANFIS ได้ทาการเรียนรู้และทดสอบหาค่ากาลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปThis paper propose the determination of technical losses in the distribution feeder system of Provincial Electricity Authority (PEA) of Thailand by using ANFIS. Input features of ANFIS compose of voltage, real power and power factor. We have a choice of 3 types of user feeder different. Feeder 6 of Rayong 3 substation,feeder 4 and 8 Chonburi 1 substation are studied. The information in these power systems are obtained from the database of the computer system engineers can use computer programs to load flow analyze in the distribution system including calculating technical losses for the training and testing of ANFIS learning and testing has the technical losses in the future.
 •  การออกแบบและประกอบสร้างโวลท์เตจดิไวเดอร์ชนิดความต้านทาน พิกัด 300 kV
   DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PROTOTYPE SALINE SOLUTION RESISTIVE VOLTAGE DIVIDER
  นายธนาพงษ์ ขันติกมลกุลดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายธีรชน คำอ่อน 
  นายธีระภัทร์ ยุตินทร 
  นายนรุตม์ วงศ์เจริญยง 
  บทคัดย่อABSTRACT
  บทความฉบับนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างโวลท์เตจดิไวเดอร์ชนิดความต้านทานโดยใช้สารละลายซาลีนและตัวลดทอนสัญญาณ โครงสร้างของโวลท์เตจดิไวเดอร์ชนิดที่ออกแบบสร้างอยู่ในรูปของทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม ใช้ในการวัดแรงดันอิมพัลส์พิกัดสูงสุด 300 kV และในระบบการวัดได้มีการทดสอบตามมาตรฐาน IEC ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบ ผลตอบสนองรูปขั้น อัตราส่วนการแบ่งแรงดันความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์ และการทดสอบหาเสถียรภาพ เพื่อหาค่าเวลาตอบสนองทั้งแบบใส่ชีลด์ และแบบไม่ใส่ชีลด์จะได้เวลาตอบสนอง 25 ns และ 50 ns ตามลำดับThis paper presents design and construction of a prototype resistive voltage measuring system composing of a saline solution divider and a resistive attenuator. The structure of the developed divider is designed in form of coaxial cylinder. The system has voltage rating of 300 kV. The developed measuring system has been test according to the IEC standard composing of unit step response test, scale factor test, withstand voltage test, and short term stability test. The experimental response times of the developed voltage measuring systems with and without a shielding ring are about 25 ns and 50 ns, respectively.
 •  การพัฒนาเครื่องวัดพลังงานจากแบตเตอรี่
   Development of Battery Energy Indicator
  นาย พันธวัช ตุนพรผศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล อาจารยที่ปรึกษา
  นาย พิทยา โรจนวณิชย 
  นาย ภครัชต อริยประยูร 
  นาย ฉัตรชัย โรจนศิริพงษ 
  บทคัดย่อABSTRACT
   โครงงานนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องวัดพลังงานจากแบตเตอรี่ การวิเคราะห ค3าความ
  จุของแบตเตอรี่สามารถทำได6จากการวัดค3าแรงดันและกระแส ระบบการวัดทำโดยใช6ตัวตรวจจับแรงดัน-กระแส และโหมดของการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป;นดิจิตอล (A/D Converter) ของไมโครคอนโทลเลอร  จากนั้นจะส3งค3ากระแสและแรงดันที่ได6นำไปพล็อตกราฟลงบนคอมพิวเตอร ผ3านโปรแกรมวิชัวเบสิค (Visual basic) ข6อมูลที่ได6สามารถนำไปคำนวณหาความจุของแบตเตอรี่ในหน3วย
  แอมแปร -ชั่วโมง (A-H), สถานะอายุของแบตเตอรี่ (state of health) และสามารถประมาณอายุการใช6งานของแบตเตอรี่ จากผลของการทดลองระบบที่พัฒนา สามารถนำไปทำนายความจุแบตเตอรี่,อายุการใช6งาน และประเมินประสิทธิภาพการใช6งานได
   This project deals with the development of battery energy indicator.
  The analysis of battery capacity can be performed by measuring voltage and current profiles. The measuring system is carried out by voltage-current sensor and A/D converter mode in microcontroller. The voltage and current data are sent to personal computer and then be plotted by Visual basic program. The expected A-H, state of health of battery and lifetime can be predicted. Based on the experimental results, the developed system can be used to predict the capacity of battery, lifetime and evaluate the effectiveness of usage.
 •  วงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส 3 ระดับ สวิตช์ด้วยแรงดันศูนย์กระแสศูนย์โดยใช้การเลื่อนเฟสแบบ PWM
   A Three-Phase Three-Level ZVZCS DC/DC Converter Using Phase-Shifted PWM Strategy
  นาย วงศกร กิตติบุญเกศรศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ อาจารย์ที ปรึกษา
  นาย วทัญญู มีศรีสุข 
  นาย วทัญญู สาริมา 
  นาย อนุชิต ฤกษ์อ่า 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์สามระดับ ที น่ามาใช้กับหม้อแปลงความถี สูง มีความเหมาะสมกับการน่ามาใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์สวิตช์กึ งตัวน่า เพื อสามารถน่าไปประยุกต์ใช้งานกับแหล่งจ่ายก่าลังไฟฟ้า ซึ งในบทความนี้จะได้น่าเสนอรูปแบบของ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์แบบสามเฟสสามระดับ ที อุปกรณ์สวิตช์ทั้งหมด สวิตช์ด้วยแรงดันศูนย์ และกระแสศูนย์ โดยสัญญาณควบคุม จะใช้กับการควบคุมแบบเลื อนเฟส PWM ในการท่าให้เกิดการสวิตช์ที แรงดันศูนย์และกระแสศูนย์ โดยได้อธิบายถึงโหมดการท่างาน รวมไปถึงการจ่าลองและผลการทดลอง ซึ งจากการทดลองพบว่าเครื อง ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์นี้สามารถท่างานได้ที พิกัดแรงดัน 310 V โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดที 91.723% ซึ งเมื อท่าการวัดสัญญาณแรงดันที ตกคร่อม และ กระแสที ไหลผ่านสวิตช์พบว่า สวิตช์วงนอกเกิดการสวิตช์แบบแรงดันศูนย์ และ ที สวิตช์วงใน เกิดการสวิตช์แบบกระแสศูนย์ ซึ งเป็นไปตามผลการจ่าลอง และ แนวคิดที ได้น่าเสนอA Three level dc-dc converter is applied to high frequency transformer. This is appropriate to use with semiconductor switching devices to be power supply source. This paper presents A Three-Phase Three-Level DC/DC Converter zero voltage zero current switching for reduce switching loss is achieve by phase shifted PWM strategy. Explain switching mode include to simulation and result to derived present concept
 •  การศึกษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากาลัง
   Study on Voltage Stability in Power System
  นาย สงกรานต์ ศรีเมืองรศ.ดร. อิสระชัย งามหรู อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย สมเกียรติ ธนากรกิตติสุข 
  นางสาว สิริสกุล คงรวยทรัพย์ 
  นางสาว สุพนารัตน์ นิคมเรืองฤทธิ์ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์นี้นาเสนอการศึกษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากาลัง โดยการปรับปรุงเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของระบบให้ดีขึ้น เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าจะบ่งบอกถึงความสามารถในการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้าไปยังภาระไฟฟ้าขณะที่ระบบยังไม่เกิดการพังทลายของแรงดัน ซึ่งกาลังไฟฟ้าเสมือนเป็นปริมาณซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาแรงดันตกหรือแรงดันเกินขึ้นในระบบ ในการศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ผลค่าตัวประกอบกาลังของภาระต่อความสามารถการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงเสถียรภาพโดยใช้ Static Compensator ชนิด Shunt Compensator เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าว และรวมไปถึงการพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ชดเชยกาลังไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น (Flexible AC Transmission System: FACTS) อุปกรณ์อันได้แก่ SVC และ STATCOM เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าและเพิ่มขีดจากัดความสามารถในการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า ซึ่งการวิเคราะห์จะใช้การสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและปริมาณของภาระไฟฟ้า หรือ PV Curve โดยใช้โปรแกรม MATLAB/PSAT จาลองระบบไฟฟ้ากาลังที่มี 14 บัสThis thesis presents a study of voltage stability in power system. The goal is to improve the voltage stability of the system. Voltage stability relates to the ability to transfer power to load while the system doesn’t collapse. Reactive Power directly affects the voltage stability. That is a cause of voltage stability. The study uses power factors to analyze on a case by case using a static compensator. A shunt compensator is one type of the static compensator and use for study to improve the voltage stability and other effect. Moreover, FACTS (Flexible AC Transmission System) include SVC and STACOM are used for analyze to improve the voltage stability and increase a margin of power transfer. This analysis will be used to plot a graph of the relationship between voltages and loading parameters .This is called a PV Curve. It is plotted by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate by PSAT in MATLAB to simulate in 14 bus in 14 bus system.system. system. system.system.

   

 •  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสวิทช์รีลักแตนซ์
   SWITCHED RELUCTANCE GENERATOR
  นายจิรายุ จันทร์พูลรศ.ดร.สุพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา  อาจารย์ที่ปรึกษา
  นางสาวชลธิชา เจริญรัตน์ 
  นายฐิตินันท์ ตรงเจริญชัย 
  นายณภัทร คล้ายทองคำ 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการปรับปรุงตัวฟลายวีลแบบแนวแกนนอน         เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสวิทช์รีลักแตนซ์ 4 เฟส แบบ 8/6 สามารถหมุนได้ที่ความเร็วสูงกว่า Base Speed  โดยการปรับพิกัดของวงจรขับเคลื่อน รวมทั้งตัวโปรแกรมของวงจรควบคุม            ในงานวิจัยนี้จะใช้ DSP320F2812 เป็นตัวควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบสวิทช์รีลักแตนซ์          เมื่อเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบสวิทซ์รีลักแตนซ์ทำงานเป็นมอเตอร์เพื่อหมุนฟลายวีลให้เก็บสะสมพลังงานจลน์ และควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบสวิทช์รีลักแตนซ์ให้ทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยมี ฟลายวีลเป็นต้นกำลังเพื่อคืนพลังงานที่เก็บไว้ และนำมาประยุกต์ใช้เป็น UPS โดยการควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นให้รักษาระดับแรงดัน DC Bus 48 โวลต์ ที่สภาวะโหลดคงที่This thesis presents a method to improve horizontal-axis flywheel of 4-phases 8/6 switched reluctance generator (SRG) by adjust driver circuit to increase the efficiency of flywheel in order to make flywheel rotational speed increasing more than base speed. Including control circuit adjustment, by using DSP320F2812 to control a switched-reluctance machine. When acting as motor flywheel spin and gain kinetic energy. In generator mode kinetic energy stored in the flywheel applies          a torque, which is converted to electric energy. Using switched-reluctance machine as UPS by control voltage of generator to DC bus 48 volt at constant load.
 •  การควบคุมแสงสว่างด้วยตัวตรวจจับแสงธรรมชาติสำหรับหลอดฟูออเรสเซนต์
   Day Light Control Sensors for Fluorescent
  นางสาว วริษฐา ดีจริงผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย วัชรโสฬส วรรณสุทธิ์ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย วิทวัส ละมั่งทอง 
  นางสาว ศศิธร สรรคชา 
  บทคัดย่อABSTRACT
   โครงงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาชุดควบคุมแสงสว่างด้วยตัวตรวจจับแสงธรรมชาติสำหรับหลอดฟูออเรสเซนต์โดยอัตโนมัติ โดยควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ทำงานร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แบบหรี่แสงสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความส่องสว่างจะใช้โฟโต้ทรานซิสเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ไหลในวงจรตามแสงสว่างที่ตกกระทบ ส่งสัญญาณผ่านชุดแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลของไมโครคอลโทรลเลอร์ การสั่งการของไมโครคอลโทรลเลอร์จะสั่งผ่านวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงในช่วง 1-10 โวลท์แล้วส่งไปยังบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมความสว่างของหลอดฟูออเรสเซนต์ เป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประหยัดการใช้พลังงาน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลให้มีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น และต้องการใช้แสงสว่างที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดThis research project is the development of lighting control with light sensor for fluorescent light bulbs automatically by the microcontroller to work with electronic dimming ballasts of fluorescent light bulbs. The light sensor is used with the photo-transistor which is changed of current flowing in the incident light cycle. Signaling through the conversion of analog signals into digital of microcontroller. To order of the microcontroller will order with DC voltage divider circuits in the range 1-10 V DC voltage is sent to the electronic ballast for control the brightness of the fluorescent light bulbs which are education to promote energy savings. due to the increase in population results in a power increase and the use of natural light is optimal.
 •  ผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายต่อการประเมินความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
   IMPACT OF DISTRIBUTED GENERATOR ON RELIABILITY EVALUATION  OF DISTRIBUTION SYST
  นาย วรานนท์ ทองถาวรวงษ์ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร
  นางสาว วิภาวัลย์ ใคร่กระโทกผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล
  นาย วิรัตน์ สหสุวรรณ์ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานนี้เป็นการศึกษาผลกระทบทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายกับระบบจำหน่าย โดยพิจารณาควบคู่ไปกับความสูญเสียทางกำลังไฟฟ้า ความเชื่อถือได้จะพิจารณาในลักษณะของดัชนีแสดงจำนวนครั้งไฟดับเฉลี่ยที่กระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึ่ง (SAIFI) และค่าดัชนีแสดงระยะเวลาไฟดับเฉลี่ยที่กระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึ่ง (SAIDI) อีกทั้งยังรวมไปถึงการพิจารณามูลค่าความเสียหายเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดขณะเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย ณ อำเภอวันน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และใช้โปรแกรม DIgsilent ในการจำลองระบบ และคำนวณค่าพารามิเตอร์ต่างที่ศึกษาในระบบไฟฟ้า และนำค่าจากการคำนวณที่ได้มาวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในลำดับต่อไปThis project is studied about the impact of power system reliability with connection distributed generation (DG) in power distribution system, and considered in conjunction with loss. Reliability is considered of System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and Interruption Cost while connecting distributed generation (DG) in power distribution system  in Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province by applying data from geographic Information System (GIS) and digsilent program to analysis thepower system. After that, the calculated values are used to analysis the power system reliability.
 •  การนาคุณภาพไฟฟ้ามาใช้ทานายความน่าเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าโดยใช้ANFIS
   The Use of Power Quality to Forecast Reliability Using ANFIS
  นายณัฐกิตติ์ สืบสนธิรศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร อาจารย์ที่ปรึกษา
  นางสาวณัฐวดี ตรีทิพากิจ 
  นายธนนท์ จารุวร 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนา ข้อมูลด้านคุณภาพไฟฟ้ามาใช้ทานายความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems : ANFIS ) ของสถานีไฟฟ้าแหลมฉบัง 2 และสถานีไฟฟ้าโรจนะ ซึ่งข้อมูลทางด้านคุณภาพไฟฟ้าที่นามาใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าแรงดันไฟฟ้าต่าสุด, ค่าความผิดเพี้ยนฮาโมนิกส์ของกระแสไฟฟ้า (%THDi), ค่าความผิดเพี้ยนฮาโมนิกส์ของแรงดันไฟฟ้า (%THDv), ค่าฮาร์โมนิกส์ของแรงดันไฟฟ้าลาดับที่ 5 และ ลาดับที่ 7, ค่าฮาร์โมนิกส์ของกระแสไฟฟ้าลาดับที่ 5 และลาดับที่ 7 ส่วนข้อมูลด้านความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าที่นามาวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า SAIFI ( System Average Interruption Frequency Index ), ค่า SAIDI (System Average Interruption Duration Index) และ ค่าMAIFI( Momentary Average Interruption Frequency Index ) ซึ่งจะนาข้อมูลเหล่านี้มาทาการฝึกสอนและทดสอบ โดยผลการทดลองนี้จะสามารถนามาใช้ทานายความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าได้ จะต้องมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยสัมบูรณ์ต่ากว่า 5%This project has the objective of this research to the use of power quality to forecast reliability using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems ( ANFIS ) of Rochana and Lamchabang power substations. Data of power quality for analysis is Minimum Voltage, Total Harmonic Voltage Distortion, Total Harmonic Current Distortion, Harmonic Voltage 5th, Harmonic Voltage 7th, Harmonic Current 5th and Harmonic Current 7th. Data of reliability for analysis is SAIFI ( System Average Interruption Frequency Index ), SAIDI ( System Average Interruption Duration Index ) and MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index). The power quality index and reliability index are data for training and testing. The result can be used to predict the reliability of electricity has to be the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) is less than 5%.
 •  เครื่องควบคุมการอัดประจุสำหรับพาหนะพลังงานไฟฟ้ารองรับมาตรฐาน CHAdeMO
   A Controller of CHAdeMO Charger for Electric Vehicles
  นายนนทวัช วิรุฬห์เลิศผศ.ดร. สุรินทร์ คำฝอย อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายนัฐพล พันเดชรศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายนวพล สุภาษิต 
  นางสาวนวภรณ์ พิชัยอุดมพร 
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอเครื่องควบคุมการอัดประจุสำหรับพาหนะพลังงานไฟฟ้ารองรับมาตรฐาน CHAdeMO พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการอัดประจุสำหรับพาหนะพลังงานไฟฟ้าแบบรวดเร็วในอนาคต วงจรและขั้นตอนการทำงานของเครื่องควบคุมการอัดประจุถูกออกแบบตามมาตรฐาน CHAdeMO โดยใช้สัญญาณอนาล็อคควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานผ่านชุดอุปกรณ์สวิตซ์ชิ่งกำลัง รวมทั้งการส่งผ่านข้อมูลที่จำเป็นในการอัดประจุระหว่างพาหนะพลังงานไฟฟ้าและเครื่องอัดประจุด้วยสัญญาณดิจิตอลผ่านระบบการสื่อสารแบบ CAN จากการทดสอบเครื่องต้นแบบเครื่องควบคุมการอัดประจุแสดงให้เห็นว่า ระบบควบคุมสามารถควบคุมการอัดประจุให้เป็นไปตามมาตรฐาน CHAdeMO ได้อย่างมีประสิทธิภาพThis thesis illustrates a controller of quick charger for electric vehicles (EV) referred to CHAdeMO standard. The purpose of this thesis is to develop a quick charging station for EV. As known, a number of EV users will significantly increase in the near future. The circuit and the procedure of a controller of charger are designed according to CHAdeMO standard. Analog signal transmission is used in order to control the charging process with the switching device. Also, a digital signal is used for communicating between electric vehicle and the charger with CAN BUS communication. The experimental result illustrates that the prototype can efficiently control the charging process according to CHAdeMO standard.
 •  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED)
   Analytical study of harmonics originated from LED lamps
  นาย ศุภโชค บุญเพ็ชรผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย สันติภาพ ยศอาลัยผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย สุติชัย ศรีประมงค์ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   ในปัจจุบันหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ได้ถูกนำมาใช้กันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมหรือเอกชน เนื่องจากหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่น ๆ แล้ว ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีองค์ประกอบของสารที่เป็นพิษ สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำ และยังสามารถปรับความสว่างได้ ซึ่งช่วยลดการใช้ประหยัดพลังงาน แต่เนื่องจากหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) จำเป็นต้องมีชุดขับ
  หลอดเพื่อให้หลอดเกิดความสว่าง ซึ่งในวงจรของชุดขับหลอดโดยทั่วไปประกอบไปด้วยอุปกรณ์สวิตชิ่งเช่น วงจรเรียงกระแส วงจรอินเวอร์เตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดฮาร์มอนิกส์ขึ้นในระบบ ด้วยเหตุนี้ชุดหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) จึงเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาเชิงวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากหลอดไดโอดเปล่งแสง(LED) รวมถึงได้ออกแบบวงจรกรองสัญญาณรบกวนมากรองสัญญาณที่เกิดจากชุดขับหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่ไม่ได้มาตรฐานให้มีสัญญาณรบกวนน้อยลง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคโดยใช้วงจรกรองที่ออกแบบร่วมกับชุดขับหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่มีราคาถูกเพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียมกับการใช้ชุดขับหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่มีคุณภาพดีแต่ราคาสูง
   LED lamp is gaining wider private and industrial use comparing with other
  lamps, LED lamp uses less power and is more lasting. It is more friendly to
  environment because there is no dangerous substance and it can function under lose temperature. It can save energy by adjusting the brightness of the lamp. However, LED lamp needs to switching power supply to generate light, switching power supply consists of AC to DC converter (Rectifier) and DC to AC converter (Inverter) which causes harmonic currents or electromagnetic interference in the system. The purpose of this thesis is to Analytical study of harmonics originated from LED lamps. This thesis also presents a basic principle of harmonic filter design. The main aim of this filter is to eliminate high-frequency harmonics generated by low class switching power supply. The proposed filter is designed to be used with low class switching power supply to have the same performance and save cost compared with using high cost switching power supply.
 •  การนาความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้ามาทานายคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้นิวโรฟัซซี
   THE USE OF RELIABILITY TO PREDICT POWER QUALITY BY USING ADAPTIVE NEUROFUZZY INFERENCE SYSTEM
  นายปิยณัฐ กันชาติรศ. ดร. สมชาติ จิริวิภากร อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย ภิรายุ วินฉ้วน 
  นายวุฒิชัย ศิริเงินยวง 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนาความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้ามาใช้ทานายคุณภาพทางไฟฟ้าของสถานีแหลมฉบัง 2 และสถานีโรจนะ ในส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้นิวโรฟัซซี(ANFIS) ซึ่งจะประยุกต์ใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียมมาช่วยสร้างกฎเกณฑ์ฟัซซี จากกลุ่มข้อมูลอินพุทและเอาร์พุท ข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัยนี้มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อการวิจัย โดยอ้างอิงข้อมูลที่มีผู้ทาวิจัยไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ค่าความผิดพลาดสมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error,MAPE) มีค่าน้อยกว่า 5 เปอเซ็นต์ จากการทดสอบการใช้ทฤษฏีนิวโรฟัซซีมาทานายความเป็นไปได้คุณภาพไฟฟ้า ซึ่งได้ผลการทดลองอยู่ในช่วงที่สามารถยอมรับได้ และใช้เวลาในการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วThis thesis uses reliability to depict power quality of substation of Provincial Electricity Authority (PEA) using Neuro Fuzzy which is a theory modified from Fuzzy Logic by applying Neural Network to help build Fuzzy rule from input-output data. The data in this research is obtained from a previous survey on Thai industries. testing to obtain the Average Testing Error around 5 percent. From experiment, the (ANFIS) can forecast power quality and the results are in the range of tolerable. Hence time for evaluating can be decreased.
 •  การศึกษาเกี่ยวกับระบบสะสมพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
   A STUDY OF ENERGY STORAGE SYSTEM FOR A SOLAR FARM
  นาย สิทธิชัย สิทธิศิริผศ.ดร.สุรินทร์ คาฝอย อาจารย์ที่ปรึกษา
    
    
    
  บทคัดย่อABSTRACT
   ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ทาการศึกษาเกี่ยวกับระบบสะสมพลังงานในโรงไฟฟ้าพลังงาน
  แสงอาทิตย์ ซึ่งประโยชน์ต่างๆของระบบสะสมพลังงานในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะพิจารณาร่วมกับอัตราผลตอบแทน โดยระบบสะสมพลังงานที่ศึกษานี้ สามารถช่วยจ่ายพลังงานเพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ รวมทั้งช่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าเสมือน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่แสงแดดอ่อนได้อีกด้วย จากผลการศึกษาจะพบว่าระบบสะสมพลังงานควรมีขนาดประมาณ 10% ของกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
   The energy storage system (ESS) for a solar farm is studied in this thesis.
  The benefits of ESS in a solar farm are investigated together with internal rate of return(IRR). The study shows that peak shaving, Volt/VAR compensator can be performed with the ESS. Moreover, the ESS can supply power during weak light interval. Theresults also illustrate that an ESS rated about 10% of rated solar farm should be installed in a solar farm.
 •  การศึกษาและวิเคราะห์ระบบต้นแบบไมโครกริดในประเทศไทย
   The study and analysis Microgrid system in Thailand
  นาย นำโชค โสมสูงเนินผศ.ดร.  เชาว์ ชมภูอินไหว อาจารย์ที่ปรึกษา 
  นาย พงศ์ปณต ตั้งจารุศศิธรณ์ 
  นาย พีรพล เรืองเถาะ 
    
  บทคัดย่อABSTRACT
  โครงงานเรื่องนี้นำเสนอเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์ระบบต้นแบบไมโครกริดในประเทศไทย โดยทำการศึกษาพื้นฐานของระบบไมโครกริด สืบค้นข้อมูลในต่างประเทศที่มีการใช้ระบบไมโครกริด    มีการกล่าวถึงมาตรฐาน IEEE และ IEC ที่เกี่ยวข้องกับระบบไมโครกริด นำข้อมูลตัวอย่างของต่างประเทศมาสร้างแบบจำลองระบบไมโครกริดวิเคราะห์ถึงเสถียรภาพของระบบ สรุปข้อมูลภาพรวมของต่างประเทศเพื่อสร้างแบบจำลองระบบไมโครกริดในประเทศไทยขึ้นมาและทำการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบสำหรับเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบระบบไมโครกริดของประเทศไทยในอนาคต สามารถนำไปจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ห่างไกลจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือเขตชุมชนThis project introduces The study and analysis Microgrid system in Thailand. By studying basic of Microgrid system, searching for information about Microgrid system of other country that use Microgrid system, referring to IEEE and IEC standard about Microgrid system, simulating  Microgrid system model for analyzing stability of system by using the information of other country, concluding other country’s information about Microgrid system to simulate the Microgrid system in Thailand and analyzing the stability of it for helping to build the Microgrid system in Thailand to send the electric power to the area or community that far away from the distribution system in the future.