ปี 2558/2015

[1]   การออกแบบชุดควบคุมแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่าง (The design Illuminance control for energy saving inlighting system),
ผศ.ดร. อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

[2]   การประสานควบคุมของอุปกรณ์ตัวนำยิ่งยวดเพื่อทำเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังที่ติดตั้งแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหมุนเวียน, นายอิสระชัย งามหรู